PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

RZADKI PRZYPADEK PRZERZUTU RAKA JASNOKOMÓRKOWEGO NERKI DO ŻOŁĄDKA
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 1996/49/4.

autorzy

Tomasz Szydełko
Z Katedry i Kliniki Urologii Akademii Medycznej we Wrocławiu
Kierownik: Prof. dr hab. Jerzy Lorenz

słowa kluczowe

nerka rak nerki rzadkie przerzuty

streszczenie

Przedstawiono niezwykle rzadki przypadek przerzutu jasnokomórkowego
raka nerki do żołądka. W okresie przedoperacyjnym pacjent nie odczuwał
żadnych dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego, mimo że średni-
ca umiejscowionego w okolicy odżwiernika guza przerzutowego wynosiła
około 10 cm.

OPIS PRZYPADKU


Chory J. K., lat 56 (nr historii choroby 530/95), został przyjęty do Kliniki z powo-

du stwierdzonego w ambulatoryjnie wykonanym badaniu USG nowotworu prawej nerki. Tomografia komputerowa potwierdziła wstępne rozpoznanie, nie uwidacznia- jąc obecności powiększonych węzłów chłonnych w przestrzeni zaotrzewnowej, ani zmian w narządach miąższowych jamy brzusznej. W okresie poprzedzającym przyjęcie do Kliniki chory odczuwał jedynie nie- wielkie pobolewania w prawej okolicy lędźwiowej. Pacjenta operowano w dniu 27.06.1995 r. w znieczuleniu ogólnym. Cięciem równoległym do prawego łuku żebrowego otwarto powłoki i jamę otrzewnową. Kontrola narządów wewnętrznych wykazała guz żołądka o średnicy około 10 cm zlokalizowany w okolicy odżwiernika. W sposób typowy usunięto nerkę wraz z guzem, prawe nadnercze oraz węzły chłonne wzdłuż aorty i żyły głównej dolnej do wysokości tętnicy krezkowej dolnej. Następnie poproszony o konsultację chirurg wykonał resekcję żołądka sposobem B II. W przebiegu pooperacyjnym nie obserwowano powikłań. Chorego wypisano do domu w stanie dobrym w 12 dobie po zabiegu. Wynik badania histopatologicznego nr 6216-21/95, 6216a, 6219a/95: nerka – adenocarcinoma clarocellulare, węzły chłonne i nadnercze – bez zmian nowo- tworowych, guz ściany żołądka – adenocarcinoma clarocellulare metastaticum partim necroticans.


OMÓWIENIE


U 30% chorych na raka jasnokomórkowego nerki już w chwili rozpoznania stwier- dza się przerzuty do innych narządów [1]. W 22-40% przypadków utkanie nowo- tworowe znajduje się w węzłach chłonnych wnęki nerki, wzdłuż aorty oraz żyły czczej dolnej [3]. Przerzuty odległe występująnajczęściej w płucach – 50%, wątro- bie – 33%, kościach – 32%, rzadziej w mózgu [1,3]. Przerzuty raka jasnokomórkowego nerki do żołądka stanowią niezwykłą rzad- kość [2, 4]. Poza tym rutynowe badania, którym poddawani są pacjenci przed radykalną nefrektomią nie wykrywają nowotworów żołądka. Stąd niezwykłe istotna staje się dokładna kontrola narządów wewnętrznych w trakcie samej operacji.

piśmiennictwo

  1. [1] Dembowski, J.: Ocena kliniczna nefrektomii radykalnej w leczeniu raka nerki.
  2. Praca doktorska, Wrocław 1985,5.
  3. [2] Durous, E., Isaac, S., Dubreuil, C, Braillon, G., Bonvoisin, S., Descos, L.: Metastase
  4. gastrique tardive d'un cancer du rein. Presse Med. (1992), 6,21,996.
  5. [3] Holland,! M: Cancer of the kidney-natural history and staging. Cancer (1973),
  6. 32, 1030.
  7. [4] Mayew; D., David, B., Boidart, E, Dubrujeaud, J.: Metastase gastriąue d'un cancer
  8. renal. Gastroenerol. Clin. Biol. (1993), 17 (4), 309.