PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

METODA BOLLACKA I JACQMIN W USUNIĘCIU CZOPU NOWOTWOROWEGO SIĘGAJĄCEGO PRZEDSIONKA SERCA U CHOREJ NA RAKA NERKI
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 1995/48/2.

autorzy

Ewa Koźmińska 1, Jan Szymanowski 1, Edward Wirzman 2, Jacek Guzewicz 2
1 Z Oddziału Urologii Szpitala Bielańskiego w Warszawie
Ordynator Oddziału: dr n.med. J. Szymanowski
2 Z Oddziału Anestezjologii 2 Szpitala Bielańskiego w Warszawie
Ordynator Oddziału: lek. med. T. Markowski.

streszczenie

Przedstawiono przypadek chorej na raka nerki z wysokim czopem nowotworo-
wym w świetle żyły głównej dolnej, który usunięto w całości bez użycia krążenia po-
zaustrojowego. Zastosowano metodę opisaną przez Ballocka-Jacqmin polegającą na
wytworzeniu nadciśnienia w klatce piersiowej w celu usuwania czopa z żyły głównej
dolnej.

U 4,0 – 10,0% chorych na raka nerki nowotwór wrasta do żyły głównej dolnej (ŻGD) w postaci czopu (1,4,5,6,7). Czop nowotworowy należy usunąć w czasie nefrektomii radykal- nej. Szczególnie trudne jest usunięcie czopu sięgającego ponad przeponę. Przestawiamy przypadek chorej, u której skutecznie usunięto czop z żyły głównej dolnej sięgający prawego przedsionka serca, bez użycia krążenia pozaustrojowego.


OPIS PRZYPADKU


50-letnia chora S. J. (ni-historii choroby 14316/679/92) została przyjęta do Oddziału Uro- logii w dniu 11.11.1992r. z powodu guza prawej nerki, rozpoznanego badaniem USG. Od około 4 miesięcy miała okresowo tępe bóle w prawym podżebrzu. Innych dolegliwości nie zgłaszała. Badaniem przedmiotowym nie stwierdzono odchyleń od normy. Wyniki badań labo- ratoryjnych były prawidłowe.


W USG stwierdzono guz średnicy 4,0 cm w środkowo-gómej części prawej nerki oraz czop nowotworowy długości 7,0 cm w świetle ŻGD, rozpoczynający się na poziomie żył nerko- wych. Urografia potwierdziła rozpoznanie guza prawej nerki modelującego środkowąi górną grupę kielichów. W arteriografii stwierdzono bogate unaczynienie patologiczne guza, a w fazie tętniczej badania widoczne były liczne przetoki tętniczo-żylne oraz poszerzenie prawej żyły nerkowej. Kawografia ŻGD wykazała obecności czopu nowotworowego w świetle żyły, sięga- jącego od poziomu żył nerkowych do prawego przedsionka serca. Czop nie przylegał do ścian ŻGD (ryc. 1).


Wdniu3(). 11. 1992 r. wykonano nefrektomię radykalnąprawostronną z limfadenektomią zaotrzewnową i trombektomię ŻGD. Z uwagi na brak aparatury do krążenia pozaustrojowego w naszym szpitalu zastosowaliśmy metodę Bollacka i Jacqmin ze Strasburga, którąpoznali- śmy w czasie X Kongresu Europejskiego Towarzystwa Urologicznego w Genui. Polega ona na czasowym zwiększeniu ciśnienia w klatce piersiowej, co powoduje wypchnięcie czopu ku do- łowi i wydostanie się go przez nacięcie dokonane na przedniej ścianie.


Metodę tę z powodzeniem zastosowaliśmy u naszej chorej. Usunięty czop miał długość 10,0 cm®.


Wynik badania histopatologicznego (nr 403805-12): rak jasnokomórkowy nerki średnicy 4,0 cm, średnio zróżnicowany, przekraczający torebkę włóknistą narządu; czop nowotworowy w świetle ŻGD; nadnercze, torebka tłuszczowa nerki i węzły chłonne przestrzeni zaotrzewno- wej bez zmian (dr Tamara Czwalińska).


Przebieg pooperacyjny bez powikłań. Chorą wypisano do domu w 15. dobie po zabiegu w stanie ogólnym dobrym, z raną zagojoną przez rychłozrost.


OMÓWIENIE


Czopy nowotworowe sięgające przedsionka serca usuwa się przy użyciu krążenia pozau- strojowego z czasowym zatrzymaniem krążenia w hypotermii. Pozwala to na całkowite i bez- pieczne usuniecie czopu (1,2,6).


Niestety, szpital nasz nie dysponuje odpowiednią aparaturą. Dotychczas posługiwaliśmy się cewnikiem Foleya wprowadzanym do światła ŻGD po nacięciu jej ściany (4,5). Postępo- wanie takie prowadzone jestjednak bezkontroli wzroku i grozi oderwaniem się fragmentów tkanki nowotworowej (2,3). Dlatego sposób stosowany przez Bollacka i Jacqrnin (3,7) wzbu- dził nasze zainteresowanie.


Uważamy, że ta prosta, skuteczna, efektowna i tania metoda jest godna polecenia w usuwa- niu wysokich czopów nowotworowych ŻGD, zwłaszcza w ośrodkach, które nie dysponują aparaturą do krążenia pozaustroj owego.


Przedstawiona metoda jest godna polecenia w usuwaniu wysokich czopów ŻGD u chorych na raka nerki.

piśmiennictwo

 1. 1. Burt M. Interior vena caval involvement by renal cell carcinoma. Uro 1. Clin. H. Amer., 1991,
 2. 18, 3, 437. ? 2. Giuliani L., Giberti C, Martorana G. Atlas of surgery for renal cancer. University
 3. of Genoa, Genoa, 1989, 71. ? 3. Jacąmin D., Saussim C, Hauss P., Perrot C, Cimjualbre J.,
 4. Boliack C: Renal cell carcinoma involving the vena cava: report of a series of 55 patients. Eur.
 5. Urol., Abstracts of X-th EAU Congress, Genoa, Italy, 1992, 304. ? 4. Szymanowski J., Czubak M,
 6. Koźmińska E., Hadolski T., Herlinger G. Własne doświadczenie w chirurgii czopów nowotworo-
 7. wych w układzie żylnym u chorych na raka nerki. Urol. Pol., 1993,43, supl. 1, 154. ? S.Szymanow-
 8. ski J. , Koźmińska E., Stokłosa A. Results of the treatment of interior vena caval penetrating renal
 9. cancer. Eur. Urol. , 1990, 18, supl., 37. ? 6. Walsh P.C., Retik A.B. , Stamey T.A., Yaughan E. D.,
 10. Jr. CampbelTs urology. W.B. Saunders, Philadelphia, London, Toronto, Montreal, Sydney, Tokio,
 11. 1992, II, 1053. ? 7. WolfP. L'envahissement de la veine cave inferieure par les cancers du rein. A
 12. propos de 20 obserations. Universte Louis Pasteur, Faculte de Medecine de Strasbourg, 1983, 249.