PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

ZIARNINIAK EOZYNOCHŁONNY PĘCHERZA MOCZOWEGO
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 1984/37/2.

autorzy

Bolesław Kuzaka, Maciej Niemierko, Małgorzata Trojanowska-Szczerbo, Jarosław Zięba, Stanisław Wałecki, Krzysztof Piechna
Z Kliniki Urologii Instytutu Chirurgii AM w Warszawie
Kierownik Kliniki: prof. dr med. T. Krzeski
Z Zakładu Radiologii Zabiegowej AM w Lublinie
Kierownik Zakładu, prof. dr med. M. Klamut

streszczenie

Przedstawiono 27-letnią chorą, u której badaniem mikroskopowym stwierdzono ziarniniak kwasochlonny pęcherza moczowego, powodujący zagrażające życiu obfite krwawienia. Krwawienie opanowano przez em­bolizację tętnic biodrowych wewnętrznych skrzepami własnej krwi, a następnie ich podwiązaniu i resekcji przezpęcherzowej guza.

Ziarniniak eozynochłonny pęcherza moczowego zdarza się rzadko. W polskim piśmiennictwie nie opisano dotychczas; takiego umiejscowie­nia zmiany. Rozpoznanie stwarza często trudności i można je ustalić do­piero na podstawie badania mikroskopowego. Przebieg choroby może być łagodny lub powodować obfite, zagrażające życiu chorego krwawie­nia. Nie ustalono też trybu postępowania leczniczego.

OPIS PRZYPADKU

Chorą J. B., lat 27. (nr hist. chor. 1264/81, 290/82, 1183/62), przyjęto do Kliniki z innego szpitala, gdzie leczyła się z powodu nawracających krwawień z guza pę­cherza moczowego. Urolog opiekujący się chorą kilkakrotnie wykonał przezcew­kową elektroresekcję i elektrakoagulację guza, a jeden raz był zmuszony do ot­warcia pęcherza w celu opanowania krwotoku.

W pobranych wycinkach nigdy nie stwierdzano zmian (nowotworowych.

Po przyjęciu chorej do Kliniki wykonano urografię, która nie wykazała od­chyleń od stanu prawidłowego. Cystoskopia ujawniła obecność guza w okolicy wargi szyi pęcherza o średnicy około 3 cm, nieco wyniosłego, pokrytego częściowo martwiczymi tkankami i krwawiącego. Z guza potaniano wycinki do badania mi­kroskopowego, a następnie guz skoagulowano. Badania mikroskopowe (Zakład Ana­tomii patologicznej AM w Warszawie, Kierownik Zakładu: prof. dr med. S. Kruś), nr 327030 K wykazało obecność ziarniniaka eozynochłonnego (ryc. 1).

W 17 dobie po zabiegu wystąpił ponownie obfity krwotok z pęcherza, ciśnienie tętnicze krwi spadło do 70/40 mm Hg, liczba krwinek czerwonych 1.500.000 w mm3. Wobec powstania zagrażania życia chorej na skutek powtarzających się krwotoków, zdecydowano się na próbę opanowania krwawienia przez wykonanie embolizacji naczyń biodrowych wewnętrznych. Brak potwierdzenia choroby nowotworowej pę­cherza oraz młody wiek chorej i umiejscowienie zmiany w trójkącie przemawiał przeciw wykonaniu cystektomii.

Chorą przesłano do Zakładu Radiologii Zabiegowej AM w Lublinie (Kierow­nik Zakładu: prof. dr med. M. Klamut). Przed embolizacją wykonano angiografię. obu tętnic biodrowych wewnętrznych, która wykazała wybitne poszerzenie gałęzi trzewnych i ich rozgałęzień (ryc. 2).

Szczególnie szerokie były obie tętnice maciczne. W lewej połowie miednicy mniejszej uwidocznił się okrągły, guzowaty twór o średnicy około 5 tam, unaczy­niony głównie przez tętnice maciczne. Wnętrze guza beznaczyniowe, na jego ob­wodzie stwierdzało się bogate odpływy tętniczo-żylne. Guz uciskał od góry i od strony lewej pęcherz moczowy oraz przemieszczał w kierunku obwodowym lewy moczowód. Wobec obecności przetok tętniczo-żylnych embolizacji dokonano tylko skrzepami krwi.

Zabieg przeprowadzono 17. 11. 1981 r., wprowadzając do każdej z tętnic biod-rowych wewnętrznych 30 ml skrzepów z własnej krwi chorej zmieszanej z trom-biną. Kontrolna angiografia po dokonanej embolizacji wykazała całkowite zamknię-cie naczyń guza zarówno gałęzi trzewnych jak i ściennych tętnicy biodrowej we­wnętrznej (ryc. 3).

Krwawienie natychmiast opanowano. Ponieważ jednak embolizacji dokonano materiałem (nietrwałym należało liczyć się z rekanalizacja naczyń. Ponadto obec­ność guza w. miednicy mniejszej i podejrzenie guza jajnika, który niekiedy może współistnieć z guzem pęcherza moczowego stanowiło wskazanie do wykonania la­parotomii.

Operację przeprowadzano w 4 dni po embolizacji. Stwierdzono torbiel jajnika lewego (3X2 cm), którą klinowo wycięto. Badania mikroskopowe nr 308170 K wy­konane również w Zakładzie Anatomii Patologicznej AM w Warszawie wykazało torbiel pęcherzykową z torbielą ciałka żółtego. Następnie otworzono otrzewną ścienną ponad obiema tętnicami biodrowymi wewnętrznymi i podwiązano je. Otwarto pęcherz, stwierdzając guz, który wycięto pętlą elektryczną z marginesem zdrowiej tkanki oraz skoagulowano jego podstawę. Pęcherz zamknięto dwuwarstwo­wo deksonem. Zeszyto powłoki z pozostawaniem draniu w przestrzeni przedpęche-rzowej. Pozostawiono cewnik w pęcherzu przez 7 dni założony przez cewkę. Prze­bieg pooperacyjny bez powikłań. Wypisana do domu zagojona w stanie ogólnym dobrym. Wynik badania mikroskopowego nr 308168 K? błona śluzowa pęcherza moczowego w stanie nasilonego włóknienia, miejscami o cechach ziarniniaka kwa­sochłonnego. W obrębie włóknienia liczne granulocyty kwasochłonne (Zakład Ana­tomii Patologicznej w Warszawie).

Badanie kontrolne po 3 miesiącach (nr hist. chor. 290/82). Cystoskopowo stwier­dzono zmiany zapalne w obrębie szyi pęcherza o miernym nasileniu. Pobrano wy­cinki do badania mikroskopowego. W badaniu tym ponownie stwierdzono nacieki zapalne z komórek eozynochłonnych. Po upływie następnego miesiąca wystąpiło dość obfite krwawienie z pęcherza. Cystoskopowo stwierdzono małą, ale obficie krwawiącą zmianę, którą bez trudności przezcewkowo skoagulowano

Od chwili operacji w 1981 r. do ostatniego badania chorej w grudniu 1982 r. przebyła ona kilkakrotnie małe krwawienia nie wymagające leczenia szpitalnego. Ogólny stan chorej jest dobry, morfologia prawidłowa. Urografia wykonania w grud­niu 1982 r. wykazała niewielki ubytek cienia u podstawy pęcherza po stronie lewej.

OMÓWIENIE

Ziarniniak eozynochłonny jest schorzeniem o nieznanej etiologii (1, 2, 3, 4, 5, 6) i zalicza się go do schorzeń układu siateczkowo-śródbłonko­wego (2, 3, 4, 5, 6). Obejmuje często niejasne stany 'Chorobowe o zupeł­nie łagodnych cechach przerostowych, zapalnych, niekiedy nowotworo­wych (5). Może być przyczyną obfitych krwawień (1, 6).

Pierwszy opisany przypadek ziarniniaka kwasochłonnego dotyczył kości (5) i taka lokalizacja tego schorzenia jest najczęstsza (3, 5). W późniejszym czasie opisano ziarniniaki żołądka (4), wyrostka robaczko­wego (2) i płuc. Nazwę schorzenia ustalili Jaffe i Lichtenstein (5). Roz­poznanie ziarniniaka opiera się na podstawie badania mikroskopowego pobranych wycinków (1, 2, 3, 4, 5, 6). Postępowanie lecznicze, wobec nieznajomości etiologii, nie jest ustalone. W przypadkach mnogich ziar-niniaków pęcherza moczowego niektórzy decydują się na całkowite wy­cięcie pęcherza zwłaszcza, kiedy powodują one obfity krwiomocz (6). W przypadku zmiany pojedyńczej można decydować się na częściowe wycięcie pęcherza. U naszej chorej dokonano embolizacji naczyń biodro­wych wewnętrznych, a następnie ich podwiązania i elektroresekcję guza i elektrokoagulację jego podstawy przez otwarty pęcherz, uzyskując do­raźne opanowanie krwawień oraz zahamowanie dynamiki wzrostu guza.

piśmiennictwo

  1. 1. Brown E. W.: Eosinophilic granuloma of bladder. J. Urol., 1960, 83, 665. ? 2. Hański W.: Pasożytnicze ziarniniaki wyrostka [robaczkowego. Pat, Pol., 1981, 32, 1, 25. ? 3. Kaczyńska W.: Granuloma eosinophilicum. Pol. Tyg. Lek. 1956, 24, 1081. ? 4. Liszka E.: Ziarniniak eozynochłonny żołądka. Pol. Przeg. Chir., 1956, 28, 6. ? 5. Niechwiedowicz-Obada L., Chorzewski Z.. Przypadek wieloogniskowego ziarniniaka eozynochłonnego. Pol. Przeg. Radiol., 1960, 24, 101. ? 6. Sidh. S. M., Smith S. P., Stanley B. S., Young Jr. J. D.: Eosinophilic cystitis: Advanced di­sease requiring surgical intervention. Urology, 1980, 15, 23.