PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

PRÓBY RATOWANIA CZĘŚCI JEDYNEJ NERKI ? OPIS TROJGA DZIECI
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 1989/42/3.

autorzy

Tadeusz Bokwa, Zygmunt H. Kaliciński, Beata Jurkiewicz, Wojciech Perdzyński
Z Kliniki Chirurgii Dziecięcej Centralnego Szpitala Klinicznego Wojskowej
Akademii Medycznej w Warszawie Kierownik Kliniki: prof. dr hab. med. Z. H. Kaliciński

streszczenie

Przedstawiono troje dzieci z rozległymi zaburzeniami rozwojowy­mi układu moczowego oraz różne rozwiązania chirurgiczne umożliwia­jące czynność wydzielniczą części jedynej nerki.

Rozległe wady układu moczowego wymagają od chirurga ? urologa niekonwencjonalnych i radykalnych rozwiązań operacyjnych, których ce­lem jest ratowanie części jedynej nerki pozwalającej na prawidłową czyn­ność wydzielniczą (1, 2).

Przedstawiamy troje dzieci obserwowanych i operowanych w naszej Klinice z powodu licznych zaburzeń rozwojowych układu moczowego (3).

OPIS PRZYPADKÓW

Chłopiec A. D., lat 10 (Nr hist. chor. 15672/81) przyjęty z rozpoznaniem: mars­kość nerki prawej z pojedynczymi kamieniami w miedniczce i kielichach, zdwo­jenie układu kielichowo-miedniczkowego po stronie lewej z wodonerczem oraz kamicą odlewową układu dolnego, zakażeniem układu moczowego i obustronnymi odpływami pęcherzowo-moczowodowymi. U chłopca usunięto dolny biegun nerki lewej z kamieniem odlewowym oraz moczowodem. Kontrolna urografia wykazała dobrą czynność wydzielniczą układu górnego nerki lewej. Wobec tego prawą mars­ką nerkę usunięto. Podczas kolejnej operacji usunięto kikut moczowodu prawego oraz przeszczepiono moczowód układu górnego nerki lewej (ryc. 1)

Rozwój chłopca i wszystkie badania biochemiczne krwi 5 lat po operacji są prawidłowe.

Dziewczynka I. K, 5 lat (Nr hist. chor. 17625/81) przyjęta z rozpoznaniem obu­stronnego zdwojenia górnych dróg moczowych, przewlekłego zakażenia układu moczowego, wysokich odpływów pęcherzowo-moczowodowych do marskich górnych układów obu nerek. W innym szpitalu dziewczynkę operowano usuwając górne bieguny obu nerek wraz z moczowodami oraz przeszczepiając pozostałe moczowo­dy po uprzednim wycięciu torbieli ujść. W naszej Klinice wobec braku wydzie­lania nerki prawej oraz nadal obustronnych odpływów, usunięto nerkę prawą oraz przeszczepiono moczowód po stronie lewej. Kontrolne badania w 5 lat po operacji wykazały prawidłowy rozwój dziecka, badania biochemiczne i czynność wydziel­niczą pozostałego układu nerki lewej {rys. 2).

Chłopiec K. D., 12 lat (Nr hist. chor. 611/86) przyjęty z obustronnymi przeto­kami nerkowo-skórnymi wytworzonymi rok wcześniej w innym ośrodku z po­wodu obustronnego wodonercza; dreny kroplówkowe wprowadzono przez skórę, miąższ nerki, miedniczkę i na powrót do skóry. W ośrodku tym uszkodzono, co doprowadziło do martwicy, oba moczowody nerki lewej. Wobec tego pozostały kikut moczowodu układu górnego wszyto do miedniczki układu dolnego i odbar-czono drenem kroplówkowym. Wykonane w naszej Klinice badania wykazały śla­dowe wydzielanie nerki prawej, dobre wydzielanie ale opóźnione układu górnego' nerki lewej, torbiel układu dolnego oraz odpływ pęcherzowo-moczowodowy prawo­stronny. W tej sytuacji nerkę prawą marską usunięto, ale jej dobry moczowód przemieszczono na stronę lewą i zespolono ze zmniejszoną torbielą układu dolnego nerki lewej, usuwając z niej 6 kamieni (ryc. 3).

W 2 lata po operacji spływ moczu jest bardzo dobry, a wartości biochemiczne krwi prawidłowe (ryc. 4).

U przedstawionych dzieci, usuwając zakażone marskie nerki lub ich części, ratowaliśmy zdrowe i wystarczająco czynne części pozostałej ner­ki. Uważamy, że wszelkie odbarczenia przy pomocy sztucznych drenów utrzymywane powyżej kilku tygodni, doprowadzają do przewlekłego za­każenia, tworzenia kamieni i szybkiego nieodwacalnego uszkodzenia ner­ki. Należy więc w miarę szybko odtworzyć prawidłowy spływ moczu i usunąć źródła zakażenia w postaci odpływów, marskich części nerek i kamieni.

piśmiennictwo

  1. 1. Culp O. S.: Heminephro-ureterectomy: Comparison of one stage and two--stage operation. J. Urol., 1960, 83, 369. ? 2. Harward B. M.: Segmental atrophic pyelonephritis in renal duplication: preservation of smaller upper pole segment by partial nephrectomy. J. Urol., 1966, 96, 445. ? 3. Karcz J.: Wycięcie częściowe nerki i moczowodu w podwojeniach układu moczowego u niemowląt. Probl. Chir. Dziec, 1985, 12, 68.