PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

WRAŻENIA Z POBYTU SZKOLENIOWEGO W OBSŁUDZE LASERA MEDYCZNEGO MEDILAS 2 W MONACHIUM
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 1989/42/1.

autorzy

Krzysztof Bar, Andrzej Prajsner
Z I Katedry i Kliniki Urologii Śl. AM w Katowicach Kierownik Katedry i Kliniki: prof. dr hab. med. A. Szkodny

Od 8. 02. do 13. 02. 1988 przebywaliśmy na zaproszenie firmy MBB Medizin-technik w Monachium celem zapoznania się z działaniem, obsługą i zaletami lasera medycznego Medilas 2, zakupionego dla naszej Kliniki.

Przedstawiciel firmy zaprezentował nam w pierwszej kolejności filmy video dotyczące leczenia za pomocą wiązki laserowej, guzów pęcherza moczowego, mo­czowodu i miedniczki nerkowej. Poza tym, pokazał nam film o działaniu i możli­wości użycia lasera do kruszenia kamieni na drodze przezskórnej lub endoskopo­wej. Kamienie rozbija się wykorzystując energię lasera do wytworzenia fali ude­rzeniowej.

Ten typ lasera produkuje również firma MBB Medizintechnik. Nosi on nazwę Litholas. Dla kruszenia kamieni falą wstrząsową, generowaną pozaustrojowo, używa się skrótu ESWL (extracorporeal shock wave lithotripsy), a działania lasera LISL (laser induced shock wave lithotripsy). Fala uderzeniowa jest tak odpowiednio do­brana, że podczas kruszenia kamieni w pęcherzu moczowym czy moczowodzie nie dochodzi do uszkodzenia jego ściany. Urządzenie to można zastosować u chorych, u których ESWL z różnych przyczyn jest niemożliwe lub ograniczone (np. kamienie w dolnym odcinku moczowodu).

Widzieliśmy również film, który zapoznał nas z całokształtem działalności firmy MBB. Produkcja dla użytku medycyny stanowi tylko mały odsetek ich działalności.

Zapoznano nas następnie z praktycznym zastosowaniem lasera w warunkach szpitalnych. W związku z tym skierowano nas na oddział urologiczny Szpitala Miej­skiego w Bogenhausen ? dzielnicy Monachium. Jest to nowy wielospecjalistyczny szpital, który oddano do eksploatacji w 1984 roku. Mieszczą się w nim oddziały in­terny, chirurgii ogólnej, ortopedii, chirurgii plastycznej, chirurgii naczyniowej oraz urologii.

Oddział urologiczny liczył 60 łóżek i kieruje nim docent Schilling, który ma 10 asystentów. Codziennie braliśmy udział w operacjach z użyciem lasera. Bezpo­średni kontakt z lekarzem ? operatorem był dla nas bardzo cenny ze względu na możliwość zapytania się o różnego rodzaju problemy zarówno medyczne jak i techniczne.

Podczas operacji z zastosowaniem wiązki laserowej w pęcherzu moczowym, nie ma konieczności zakładania okularów ochronnych ze względu na to, że nie istnieje możliwość odbicia się promienia. Przy operacjach laserowych ..otwartych" np. kłyk­cin kończystych może dojść do odbicia promienia i tym samym uszkodzenia siat­kówki oka operatora, czy asysty. Dlatego w tego rodzaju operacjach konieczne jest założenie okularów ochronnych.

Medilas 2 posiada dźwiękowy sygnał ostrzegawczy w trakcie napromieniania oraz wskaźnik świetlny tzw light quide. Jest to czerwony punkt, który pokazuje w jakim miejscu będzie padała wiązka lasera, a po ostrości konturów i po wiel­kości tego punktu operator orientuje się, w którym momencie działanie lasera jest najskuteczniejsze.

Wraz z oddalaniem instrumentu od miejsca napromienianego średnica ww. wskaźnika rośnie, a tym samym siła działania lasera jest mniejsza.

Tkanka pod wpływem naświetlania bieleje, a w razie przedłużenia czasu dzia­łania czernieje. Pojawienie się koloru białego jest wskaźnikiem optymalnego dzia­łania napromieniania i w tym momencie zabieg należy przerwać. Zasadniczą zaletą zastosowania lasera w guzach pęcherz moczowego jest to, że powoduje on zamknięcie okolicznych naczyń krwionośnych i limfatycznych, a tym samym ma zapobiegać rozsianiu komórek nowotworowych, W związku z tym, należy koagulację guza pę­cherza rozpocząć od wstępnego napromieniania obszaru brzeżnego ok. 3?5 mm od guza celem uniedrożnienia naczyń. Następnie przystępujemy do laserowej koagulacji samego guza. Po zakończeniu zabiegu pozostawiano w pęcherzu na jedną dobę cewnik Foleya 16?18 Charr. Poinformowano nas, że badania doświadczalne wyka­zały, że można cewnika nie pozostawiać.

Guzy o średnicy powyżej 2,5?3 cm nie kwalifikują się do leczenia wyłącznie za pomocą lasera. U tych chorych najpierw należy usunąć guz za pomocą elektro­resekcji, a dopiero miejsce po usuniętym guzie skoagulować laserem.

Z przedstawionego nam materiału częstość leczenia guzów nawrotowych pę­cherza po leczeniu laserem wynosiła od 1,0?5,0%, natomiast po elektroresekcji przezcewkowej odsetek ten wynosił 40,0?60,0.

Ich zdaniem Neodym ? YAG Jaser można zastosować w leczeniu guzów mied­niczki nerkowej i moczowodu. Doświadczenia ich obejmują okres od 4 do 6 lat i dlatego nie można wyciągnąć ostatecznych wniosków.

Chorzy z rakiem prącia w stadium T1?T2, No Mo, lub kłykcinami kończys-tymi również nadają się do tego sposobu leczenia. W leczeniu kłykcin wyleczenia sięgają do 97,0%.

Pobyt w Monachium umożliwił nam zapoznanie się z obsługą jak i zastosowa­niem lasera w urologii.