PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Regulamin dla autorów

Ostatnie zmiany 11.01.2005 roku.

Urologia Polska (The Polish Journal of Urology) jest oficjalnym, recenzowanym kwartalnikiem naukowym Polskiego Towarzystwa Urologicznego. Czasopismo jest forum umożliwiającym przedstawienie wyników oryginalnych badań klinicznych i doświadczalnych w dziedzinie urologii i jej podspecjalności oraz poglądów urologów polskich i zagranicznych.

Zgłoszenie pracy do druku w Urologii Polskiej jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Autora (Autorów) zgody na jej publikację oraz przekazaniem przez nich prawa własności pracy Biuru Wydawniczemu PTU. Prace zakwalifikowane do druku stają się wyłączną własnością Biura Wydawniczego PTU i nie można ich publikować w całości lub w części w innych czasopismach lub mediach cyfrowych bez pisemnej zgody Biura.

 1. "Urologia Polska" przyjmuje do druku:
  • oryginalne prace kliniczne i doświadczalne
  • krótkie doniesienia kliniczne
  • prace poglądowe
  • komentarze i listy do redakcji
  Prace poglądowe i oryginalne mogą być napisane w języku polskim lub angielskim.
 2. Prace wraz z podpisami pod tabelami, rycinami i piśmiennictwem należy przysyłać pocztą elektroniczną (tekst w formacie programu Word, ryciny w formacie JPEG lub TIFF, najlepiej z rozdzielczością powyżej 200 dpi) na adres: augustyn@ptu.net.pl.
 3. Maksymalna objętość prac (nie licząc: streszczeń, tabel, rycin, zdjęć, piśmiennictwa):
  • oryginalnych prac klinicznych i doświadczalnych - do 3000 słów i do 30 pozycji piśmiennictwa
  • krótkich doniesień klinicznych - do 1500 słów i do 10 pozycji piśmiennictwa
  • listów do redakcji, komentarzy - do 1000 słów
  • prac poglądowych - do 4000 słów i do 50 pozycji piśmiennictwa
 4. Zasady konstrukcji pracy
  • pierwsza strona
   tytuł, imiona (w pełnym brzmieniu) i nazwiska Autorów, nazwa instytucji - kliniki, oddziału lub zakładu, w której (w których) praca powstała oraz nazwiska kierownika (kierowników) tej (tych) instytucji
   Autor/Autorzy zamieszczają propozycję kategorii druku pracy (kliniczna, poglądowa itp.)
  • słowa kluczowe
   3-6 słów kluczowych w języku polskim i angielskim umieszczonych na pierwszej stronie
  • streszczenie pracy
   dla prac poglądowych i oryginalnych - o objętości od 200 do 250 słów powinno być sformułowane w języku polskim i angielskim. Streszczenie musi się składać z: wstępu i celu pracy, materiału i metody, wyników i podsumowania
   dla krótkich doniesień klinicznych - streszczenie od 50 do 100 słów, zawierające istotne elementy pracy
  • tekst pracy
   dla oryginalnych prac klinicznych i doświadczalnych musi być podzielony na: wprowadzenie, materiał i metody, wyniki, dyskusja, wnioski lub podsumowanie
  • podziękowania wg uznania Autorów
   dla instytucji, kolegów, informacje o grantach finansowych i innych powiązaniach ekonomicznych z firmami farmaceutycznymi lub instytucjami
  • piśmiennictwo
   Spis piśmiennictwa cytowany w tekście pracy według systemu Vancouver, przygotowany na oddzielnej stronie. Zawiera kolejne pozycje, na które Autor powołuje się w tekście. Muszą być numerowane cyframi arabskimi i uszeregowane w kolejności ich cytowania w pracy, zawarte w nawiasach. Redakcja zaleca wyczerpujące uwzględnianie w piśmiennictwie doniesień polskich autorów. Cytowane są nazwiska wszystkich autorów, jeśli ich liczba nie przekracza sześciu lub jest mniejsza; kiedy w pracy jest siedmiu lub więcej autorów, cytowane są tylko pierwsze trzy nazwiska z zakończeniem i inni. Nazwy skrótów tytułów czasopism należy podać zgodnie z jego brzmieniem w Index Medicus (patrz również: International Committee of Medical Journal Editors: Uniform requirements for manuscripts submitted to biomedical journals. N Engl J Med 1997; 336; 309-315).
   Przykłady:
   1. prace wydrukowane w czasopismach:
    • Casella R, Bubendorf L, Sauter G, Moch H, Michatsch MJ, Gasser TC: Focal neuroendocrine differentiation lacks prognostic significance in prostate core needle biopsies. J Urol 1998; 160; 406-410.
    • Różański W, Sypniewski S, Górkiewicz Z, Miękoś E, Paryjczak T: Badanie białka zawartego w macierzy organicznej kamieni moczowych. Urol Pol 1999; 52; 393-402.
   2. rozdziały w książkach:
    • Parren PWHI, Burton DR: Antibodies against HIV-1 from phage display libraries: Mapping of an immune responcse and progress towards antiviral immunotherapy; in Capra JD (ed): Antibody Engineering. Chem Immunol. Basel, Karger, 1997, vol 65, pp 18-56
    • Kokot F: Fizjologia nerek; w Zieliński J, Leńko J (red): Urologia, Warszawa, PZWL, 1992, t 1, str 9-20.
  • tabele i ryciny
   Tabele numerowane cyframi arabskimi w kolejności umieszczenia w tekście, na osobnych plikach (jedna tabela na jednej stronie - z opisem tabeli). Ryciny i ilustracje numerowane również cyframi arabskimi według kolejności cytowania i umieszczenia w tekście pracy. Opisy rycin czy zdjęć należy umieścić w osobnym pliku. Wszelkie podpisy i nagłówki należy podawać w wersji polskiej i angielskiej. Istnieje możliwość wydrukowania ilustracji kolorowych po pokryciu części kosztów przez Autora.

  Do każdej pracy należy dołączyć oświadczenie:
  Oświadczamy, że praca pt.: ... nie była dotąd publikowana, ani też nie została złożona do druku w innym czasopiśmie. Adres Autora (pocztowy i poczty elektronicznej) i numer telefonu.

 5. Prace habilitacyjne i doktorskie mogą być opublikowane także w postaci suplementu. Część kosztu druku pokrywa Autor.
 6. W przypadku, gdy Autor zamieszcza w swojej pracy ryciny i tabele pochodzące z innych publikacji, ma obowiązek uzyskania pisemnej zgody na ich przedruk w "Urologii Polskiej".
 7. Prace publikowane lub złożone wcześniej do publikacji w czasopiśmie zagranicznym, mogą być zgłoszone do druku w "Urologii Polskiej", jednak po warunkiem uzyskania przez Autora zgody wyrażonej pisemnie przez wydawcę czasopisma, w którym tekst został złożony
 8. Zgłoszenie pracy do druku w "Urologii Polskiej" jest jednoznaczne z przekazaniem przez Autora (Autorów) prawa własności do tej pracy Biuru Wydawniczemu PTU. Prace zakwalifikowane do publikacji stają się wyłączną własnością Biura Wydawniczego PTU. Nie można ich publikować w całości lub w części w innych czasopismach (lub mediach cyfrowych) bez pisemnej zgody Biura.
 9. Uwagi redakcji
  • Prace oceniane są przez dwóch Recenzentów, którzy otrzymują prace anonimowe (bez nazwisk Autorów i ośrodków). Redakcja zapoznaje Autora z uwagami recenzentów. Nazwiska recenzentów nie są ujawniane Autorom. W przypadku jednej recenzji nieakceptującej pracy do druku, Redakcja może powołać do oceny pracy trzeciego Recenzenta, którego opinia będzie wiążąca dla Redakcji.
  • Opinie recenzentów przekazywane są Autorowi natychmiast po ich otrzymaniu przez Biuro Wydawnicze. Po otrzymaniu dwóch recenzji Autor poprawia pracę w uzgodnionym terminie. Jeśli Autor nie zgadza się z uwagami recenzentów, powinien sformułować swoje zastrzeżenia na piśmie, które mogą być wydrukowane w formie komentarza do recenzji.
  • Autor autoryzuje tekst artykułu po jego zredagowaniu oraz po złamaniu numeru Urologii Polskiej.
  • Po złamaniu numeru wprowadzenie istotnych zmian możliwe jest jedynie na koszt Autora.