PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
strona główna

The journal "Polish Urology" is currently titled "Central European Journal of Urology". Detailed information, instruction  for the authors, articles on-line can be found at www.cejurol.com


"Urologia Polska" obecnie nosi tytuł "Central European Journal of Urology". Informacje, regulamin dla autorów, teksty artykułów i inne dane znajdują się na www.cejurol.com


Kwartalnik "Central European Journal of Urology" (CEJUrol) został bardzo wysoko oceniony przez MNiSzW. Zgodnie z komunikatem nr 13 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 maja 2010 roku autorzy i współautorzy pracy opublikowanej w "Central European Journal of Urology" otrzymują 6 punktów za publikację naukową. W bazie Index Copernicus CEJUrol otrzymał 6,18 punktów.

Autorzy i współautorzy publikacji, którzy są członkami EU-ACME, otrzymują 5 punktów kredytowych za każdą pracę, opublikowaną w CEJUrol.


Koleżanki i Koledzy

Na pierwszym zebraniu nowego Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Urologicznego, które odbyło się natychmiast po zakończeniu 38 Kongresu PTU w Wiśle, powierzono mi funkcję Redaktora Naczelnego „Urologii Polskiej”. Przyjąłem ten wybór z satysfakcją, zdając sobie sprawę z ogromu prac wiążących się z tą funkcją.

Mając na uwadze mniejszy w ostatnich latach dopływ prac do „Urologii Polskiej”, a w bieżącym roku tendencja ta uległa szczególnemu nasileniu, obserwując uważnie rynek czasopism naukowych, a także fakt, iż ukazujące się od 1949 roku czasopismo właściwie nie zmieniło swojego lokalnego charakteru, zaproponowałem przeprowadzenie wielu istotnych zmian w redakcji „Urologii Polskiej”. Zmiany te zostały przedstawione 18 września tego roku na posiedzeniu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Urologicznego w Łodzi i jednogłośnie zaakceptowane. Konieczność wprowadzenia zmian w redagowaniu „Urologii Polskiej” wynika z faktu, że jedynie czasopisma o zasięgu ponadregionalnym oraz klasyfikowane w międzynarodowych systemach indeksacji medycznych, a zwłaszcza te, które mają przyznaną punktację Impact Factor, mają szanse na zaistnienie na rynku czasopism naukowych. Pozostałe znikną lub pozostaną jedynie jako czasopisma regionalne o mniejszym znaczeniu.

W moim odczuciu „Urologia Polska” powinna być czasopismem indeksowanym o znacznym oddziaływaniu na międzynarodowe środowisko urologiczne. Posiadanie takiego czasopisma miałoby także niezwykle korzystny wpływ na pozycję Polskiego Towarzystwa Urologicznego. Jest to główny cel, dość odległy, ale możliwy do osiągnięcia w latach 2011-2012. Temu celowi będą służyły zmiany dokonywane etapowo.

Warunkiem niezbędnym do indeksowania jest wydawanie czasopisma w języku angielskim. Postanowiliśmy, że od 2009 roku wszystkie artykuły będą drukowane w języku angielskim. Od 1 stycznia 2009 roku Redakcja będzie przyjmowała jedynie prace w języku angielskim. Te zmiany będą zamieszczone w nowym regulaminie dostępnym na stronie internetowej. Prace w języku polskim będą mogły być drukowane w „Przeglądzie Urologicznym”.

Obecne wydania jak i większość wydań archiwalnych dostępne są na stronie internetowej w wersji pdf, co również jest warunkiem właściwego indeksowania pisma.


Przesyłanie artykułów i korespondencja związana z przyjęciem artykułu oraz recenzje będą się odbywały jedynie w formie elektronicznej, co znacznie uprości czynności redakcyjne i zgodne jest z praktyką stosowaną w Unii Europejskiej i na świecie.

Od 2009 roku ulegnie zmianie tytuł czasopisma na „The Central European Journal of Urology”. Nie pociągnie to za sobą konieczności zmiany numeru ISSN; zachowana zostanie ciągłość i tradycja „Urologii Polskiej”.

Te zmiany, terminowość wydawania, skład Rady Naukowej złożonej z najwyższych autorytetów, a także wysoki poziom naukowy czasopisma mają umożliwić umieszczenie „The Central European Journal of Urology” najpierw w bazach międzynarodowych indeksacji medycznych czasopism naukowych, uzyskanie wysokiej wewnętrznej punktacji międzybibliotecznej, a w przyszłości uzyskanie adekwatnego współczynnika wpływu (Impact Factor).

Mam nadzieję, że wiążące się z tymi decyzjami wyższe wymagania dla autorów nadsyłanych prac spotkają się ze zrozumieniem i nie tylko nie zniechęcą, lecz wręcz zachęcą do publikowania w „The Central European Journal of Urology”.

Romuald Zdrojowy
Redaktor Naczelny „Urologii Polskiej”
Prof. dr hab. med. Romuald Zdrojowy


Urologia Polska (The Polish Journal of Urology) jest oficjalnym, recenzowanym, punktowanym (KBN, Index Copernicus) kwartalnikiem naukowym Polskiego Towarzystwa Urologicznego.

Czasopismo stanowi forum umożliwiające przedstawienie wyników oryginalnych badań klinicznych idoświadczalnych w dziedzinie urologii i jej podspecjalności, a także poglądów urologów polskich i zagranicznych.

Ukazuje się od roku 1949.
Pierwszym redaktorem naczelnym był prof. Emil Michałowski, obecnie funkcję tę sprawuje prof. dr hab. Romuald Zdrojowy.

Z okazji dorocznych Zjazdów Naukowych PTU publikowany jest numer specjalny (Suplement 1), zawierający streszczenia wystąpień kongresowych.

Urologię Polską otrzymują członkowie PTU, urolodzy zagraniczni współpracujący z Towarzystwem i prenumeratorzy.

Zobacz nowy regulamin dla autorów.

Ostatnie zmiany 11.01.2005 roku.
Urologia Polska