PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Kodowanie chemiczne neuronów zwoju krezkowego tylnego (IMG), zaopatrujących moczowody świni
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2008/61/Supl. 1.

autorzy

Izabela Janiuk, Agnieszka Bossowska, Joanna Wojtkiewicz, Cezary Skobowiat, Hanna Mańkowska-Pliszka, Piotr Radziszewski, Mariusz Majewski
Katedra Morfologii Kręgowców Akademii Podlaskiej w Siedlcach
Katedra Fizjologii Człowieka Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Klinika Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

streszczenie

Wprowadzenie.

Dane dotyczące wzoru kodowania chemicznego neuronów zwoju krezkowego tylnego (IMG) włączonych w unerwienie moczowodów ssaków, w tym świni, jednego z najlepszych zwierzęcych modeli narządu człowieka, jest nadal fragmentaryczna. Do chwili obecnej brak jest dokładnych informacji nie tylko na temat wzoru współwystępowania neurotransmiterów we współczulnych komórkach nerwowych kontrolujących funkcje moczowodu, lecz także danych dotyczących ich pochodzenia i rozmieszczenia w poszczególnych zwojach nerwowych.

Cel pracy.

Dokładne ustalenie rozmieszczenia oraz sposobu kodowania chemicznego wstecznie wyznakowanych neuronów IMG, zaopatrujących moczowody świni.

Materiały i metody.

Po uprzednim podaniu w ścianę prawego moczowodu znacznika neuronalnego Fast Blue (FB) u sześciu niedojrzałych płciowo loszek, po trzech tygodniach pobrano do badań obustronne zwoje krezkowe tylne. Kodowanie chemiczne wyznakowanych wstecznie neuronów IMG badano stosując rutynowe techniki podwójnych barwień immunofluorescencyjnych z wykorzystaniem różnogatunkowych przeciwciał pierwotnych, w tym skierowanych przeciwko β-hydroksylazie dopaminy (DβH; marker komórek noradrenergicznych), neuropeptydowi Y (NPY), galaninie (GAL), kalbindynie (CALB), wazoaktywnemu peptydowi jelitowemu (VIP), pęcherzykowemu transporterowi acetylocholiny (VAChT), peptydowi aktywującemu cyklazę adenylową przysadki (PACAP), serotoninie (5-HT), Leu5-enkefalinie (LENK), syntetazie tlenku azotu (NOS), somatostatynie (SOM), substancji P (SP) i peptydowi kodowanemu genem kalcytoniny (CGRP).

Wyniki.

Wstecznie wyznakowane neurony zaopatrujące moczowody znajdowane były na terenie zarówno prawego jak i lewego IMG. Nie zaobserwowano specyficznej dystrybucji komórek FB+ w obrębie zwoju: były one równomiernie porozrzucane, w obrębie całego zwoju, sporadycznie występując w skupiskach złożonych z 3-5 komórek. Zdecydowana większość neuronów FB+ była DβH-immunoreaktywna (DβH-IR; 96%), zarówno wśród małych, jak i średnich neuronów, z czego około 88% wstecznie wyznakowanych neuronów zawierało jednocześnie NPY, a ponad 85% zawierało także CALB. Neurony zawierające jednocześnie FB, GAL i DβH spotykane były zdecydowanie rzadziej (8%), podczas gdy komórki FB+/DβH+/LENK+ obserwowano jedynie sporadycznie. W komórkach FB+ nie stwierdzono występowania żadnej z innych badanych substancji, aczkolwiek neurony te były zaopatrywane przez liczne (PACAP-, VAChT-, LENK- lub CGRP-IR), średnio liczne (VIP-, SOM- lub SP-IR) lub nieliczne (GAL-, 5-HT- lub
NOS-IR) żylakowate włókna nerwowe.

Wnioski.

Jak można sądzić z uzyskanych wyników, moczowody uzyskują swe unerwienie współczulne z obustronnych zwojów krezkowych tylnych, a komórki zaopatrujące narząd przynależą w większości do populacji komórek DβH/NPY/CALB-IR, włączonych najprawdopodobniej w kontrolę kurczliwości naczyniowych i nienaczyniowych mięśni gładkich moczowodu. Fizjologiczne znaczenie współczulnych komórek GAL- lub LENK-IR pozostaje niejasne.