PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Technika radykalnego wycięcia pęcherza moczowego metodą laparoskopową
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2008/61/Supl. 1.

autorzy

Piotr Chłosta, Artur A. Antoniewicz, Jarosław Jaskulski, Paweł Orłowski, Mateusz Obarzanowski, Jakub Dobruch, Andrzej Borówka
Oddział Urologii, Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach
Klinika Urologii CMKP I Zespół Dydaktyki Urologicznej – Oddział Urologii Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie

streszczenie

Wprowadzenie.

Wzrastająca dostępność technik endowizji umożliwia skuteczne przeprowadzenie operacji laparoskopowego radykalnego wycięcia pęcherza moczowego z powodu raka naciekającego.

Cel pracy.

Przedstawienie techniki cystektomii radykalnej wykonanej laparoskopowo.

Materiały i metody.

Film zrealizowano po zgromadzeniu doświadczenia opartego na cystektomii laparoskopowej (LAP-CR), przeprowadzonej w okresie od lutego 2006 r. do stycznia 2008 r. u 16 chorych (15 mężczyzn i 1 kobiety), operowanych z powodu raka naciekającego błonę mięśniową pęcherza moczowego. Podczas operacji wykorzystywano 5 trokarów (trzy 10 mm i dwa 5 mm). U mężczyzn zabieg rozpoczynano od przecięcia otrzewnej w zagłębieniu pęcherzowo-odbytniczym, uwalniano nasieniowody, pęcherzyki nasienne i tylną powierzchnię stercza, a następnie uwalniano moczowody i odcinano je od pęcherza moczowego. Więzadła i naczynia pęcherzowe zaopatrywano za pomocą koagulacji bipolarnej, systemu Ligasure i klipsów metalowych lub plastikowych. W kolejnym etapie uwalniano przednią powierzchnię stercza, przecinano powięź miedniczą, więzadła łonowo-sterczowe i odcinano pęcherz moczowy wraz z gruczołem krokowym od cewki moczowej. Preparat pooperacyjny, wraz z węzłami chłonnymi biodrowymi i zasłonowymi usuwano metodą minilaparotomii po umieszczeniu go w worku silikonowym. Odprowadzenie moczu sposobem ileal conduit wykonywano metodą minilaparotomii, po przeprowadzeniu lewego moczowodu na prawą stronę pod krezką esicy. U jednego chorego, u którego jednoczasowo wycięto laparoskopowo prawą nerkę wraz z całym moczowodem z powodu wodonercza i całkowitej utraty czynności narządu, odprowadzenie moczu wytworzono metodą ureterokutaneostomii. Po operacji pozostawiano jeden dren ssący (14 F) w jamie otrzewnowej.

Wyniki.

U 15 chorych operację przeprowadzono z powodzeniem, bez potrzeby konwersji. U jednego chorego, z powodu trudności technicznych odstąpiono od jej kontynuowania w technice laparoskopii i zakończono ją w sposób klasyczny (konwersja). W jednym przypadku wycięcia pęcherza doszło do niezamierzonego uszkodzenia esicy. Uszkodzenie zaopatrzono niezwłocznie techniką laparoskopowego, węzełkowego szwu dwuwarstwowego. Poza tym u żadnego chorego nie doszło do powikłań śródoperacyjnych.

Wnioski.

Przedstawiona operacja jest skuteczna. Jej inwazyjność jest istotnie mniejsza od klasycznego, radykalnego wycięcia pęcherza moczowego metodą otwartą. LAP-CR jest zabiegiem trudnym technicznie. Wykorzystanie koagulacji dwubiegunowej i Ligasure do zapewnienia hemostazy znacznie skraca czas operacji i ułatwia jej przeprowadzenie. Sądzimy, że LAP-CR umożliwia sprawne i bezpieczne radykalne wycięcie pęcherza moczowego, zwłaszcza u chorych, u których nie doszło do nacieczenia
tkanek pozapęcherzowych przez raka.