PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Ocena depresji i lęku u kobiet z nietrzymaniem moczu
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2008/61/Supl. 1.

autorzy

Joanna Broda-Orlińska, Piotr Radziszewski, Andrzej Borkowski
Klinika Urologii AM w Warszawie

streszczenie

Wprowadzenie.

Nietrzymanie moczu (UI) jest częstym schorzeniem kobiet w okresie po-menopauzalnym. Nieleczone nietrzymanie moczu może prowadzić do poważnych psychologicznych i społecznych następstw jak depresja, lęk, niska samoocena i społeczna izolacja.

Cel pracy.

Celem pracy jest ocena występowania i nasilenia objawów lęku i depresji u pacjentek z nietrzymaniem moczu (wysiłkowym – SUI, z parcia – UUI i mieszanego – M UI).

Materiały i metody.

100 pacjentkom w wieku 42-79 lat (średnia 63 lata) z nietrzymaniem moczu, u których wykonano badanie urodynamiczne, zostały wysłane kwestionariusze oceny lęku i depresji (skala HADS – Hospital anxiety and depression scale) oraz oceny dolegliwości z dolnych dróg moczowych (UDI-6 – urinary distress inventory-6). Skala HADS pozwala na ocenę lęku i depresji u pacjentów hospitalizowanych z powodów somatycznych, psychiatrycznych oraz w podstawowej opiece zdrowotnej. Skala HADS zawiera 16 pytań, w tym 2 podskale: depresji i lęku. Każdy punkt oceniany jest od 0 do 4 punktów dając maksymalną ilość punków 21 w każdej podskali. Punkty od 11 do 21 wskazują na wyraźne objawy depresyjne i lękowe, punkty od 8-10 wskazują na objawy depresyjne i lękowe graniczne, 0-7 punktów bez objawów depresyjnych i lękowych.

Wyniki.

Kwestionariusze zwróciło 45 kobiet (45% otrzymanych odpowiedzi). Wśród nich wysiłkowe nietrzymanie moczu (SUI) rozpoznano u 21 pacjentek, u 11 pacjentek nietrzymanie moczu z parcia (UUI) i u 14 pacjentek mieszaną postać nietrzymania moczu (MUI). U kobiet z UUI i MUI zaobserwowano wysoki procent nasilonych objawów lęku (63,6% UUI, 57,1% MUI) i depresji (54,5% UUI, 50% MUI) w porównaniu z kobietami z wysiłkowym nietrzymaniem moczu (lęk 28,6%, depresja 33,3%). W sumie, objawy depresji zaobserwowano u 20 kobiet( 44,4%), a objawy lękowe u 21 kobiet (46,7%). Stopień nasilenia objawów lęku i depresji korelował ponadto z liczbą epizodów nietrzymania moczu.

Wnioski.

Pacjentki z mieszanym nietrzymaniem moczu (MUI) i nietrzymaniem moczu z parcia (UUI) mają znacznie bardziej nasilone objawy depresji i lęku, w porównaniu z pacjentkami z wysiłkowym nietrzymaniem moczu. Zarówno lęk jak i depresja mogą przyczyniać się do opóźnionego powrotu do zdrowia tych pacjentek, a także wpływać na sam proces terapeutyczny.