PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Ocena metody IVS (intravaginal slingplasty) stosowanej w przypadkach nietrzymania moczu (NM) u kobiet. Czteroletnie obserwacje
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2007/60/3.

autorzy

Mariusz Blewniewski, Waldemar Różański, Michał Markowski
II Klinika Urologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

słowa kluczowe

układ moczowy, nietrzymanie moczu u kobiet, technika załonowa, IVS

streszczenie

Wstęp i cel pracy. Wysiłkowe nietrzymanie moczu u kobiet (WNM) powstaje wskutek obniżenia szyi pęcherza i cewki moczowej z powodu wiotkości tkanek podtrzymujących oraz uszkodzenia cewkowego mechanizmu zwieraczowego. Wśród wielu metod leczenia chorych na WNM, najczęściej stosowanymi są zabiegi podwieszające cewkę moczową. Celem pracy była ocena skuteczności zabiegu podwieszania cewki moczowej taśmą samoutrzymującą się z siatki prolenowej przy użyciu IVS. Materiał i metoda. Od października 2001 roku do października 2005 roku wykonano u kobiet chorych na WNM 95 zabiegów, stosując załonowy zabieg podwieszający cewkę moczową z użyciem taśmy IVS. Wiek operowanych: 36-81 lat (średni 62 lata). Na podstawie wywiadu i badań diagnostycznych pacjentki podzielono na trzy grupy (I – chore z wysiłkowym nietrzymaniem moczu, II – chore z nawrotowym WNM, III – chore z mieszanym nietrzymaniem moczu). Przeciętny czas zabiegu: około 20 min; pobyt w szpitalu kobiet, u których nie wystąpiły powikłania podczas zabiegu: 2 dni. Okres obserwacji po zabiegu operowanych kobiet wynosił od 3 do 48 miesięcy.
Wyniki.
W obserwacji pozostawało 88 kobiet. Wyleczenie uzyskano u 80 kobiet (90,1%), poprawę u 8 (9,9%). Obserwowano przejściowe zaleganie moczu po mikcji do 170 ml u 3 operowanych kobiet, objawy parć naglących wystąpiły u 13 kobiet (14,7%), które ustąpiły lub zmniejszyły się w okresie 4 tygodni po zabiegu. W grupie III (nietrzymanie o typie mieszanym) operowane kobiety wymagały z powodu parć naglących dodatkowo podawania leków antycholinergicznych. W 5 (5,2%) przypadkach uszkodzono pęcherz moczowy podczas przeprowadzania igły z taśmą za spojeniem łonowym. Powikłania te wystąpiły w początkowym okresie zdobywania doświadczenia w wykonywaniu zabiegu IVS.
Wnioski.
Uzyskane wyniki pozwalają stwierdzić, że metoda IVS leczenia WNM jest zabiegiem małoinwazyjnym, stosunkowo bezpiecznym i skutecznym również w przypadkach nawrotu tego schorzenia. Krótki okres hospitalizacji stwarza możliwości szybszego powrotu operowanych pacjentek do pełnego zdrowia. Czteroletni okres obserwacji pozwala na obiektywną ocenę metody.

Wprowadzenie

Nietrzymanie moczu (NM) to objaw polegający na niekontrolowanym wycieku moczu według definicji z 2002 r. International Continence Society (ICS). [1] NM nie jest chorobą śmiertelną, natomiast bardzo uciążliwą przypadłością, która nieleczona powoduje wiele powikłań wtórnych, somatycznych i psychicznych. Przyczyną nietrzymania moczu może być nadmierna ruchomość szyi pęcherza i cewki, jak i niewydolność aparatu zwieraczowego (ISD). W zależności od rodzaju występowania objawów, nietrzymanie moczu (NM) można podzielić na trzy typy: wysiłkowe NM, NM z powodu parcia oraz NM o typie mieszanym. Najczęściej występującym rodzajem jest wysiłkowe nietrzymanie moczu. Częstość występowania WNM szacuje się na 22-45% w różnych grupach wiekowych. Dotyczy zarówno kobiet i mężczyzn. Stosunek zapadalności wśród kobiet i mężczyzn wynosi 2: 1. Częstość występowania wzrasta znamiennie wraz z wiekiem [2,3]. Czynnikami sprzyjającymi są: wiek pomenopauzalny, liczne porody, nadwaga, ciężka praca fizyczna, przebyte operacje w obrębie miednicy mniejszej, niedobory hormonalne, obniżona ilość kolagenu głównie typu I i III, a w szczególności stosunek zawartości kolagenu I do kolagenu III, oraz osłabienie powięzi łonowo-cewkowej [4,5]. Istnieje wiele metod operacyjnych leczenia chorych na WNM, w tym minimalnie inwazyjne, jak laparoskopowe podwieszenie szyi pęcherza moczowego, techniki igłowe czy taśmowe podparcie cewki moczowej na drodze zasłonowej (TOT) lub załonowej z różnymi odmianami, m. in. intravaginal slingplasty (IVS). Została opracowana na podstawie najnowszej teorii związanej mechanizmami kontroli trzymania moczu, tzw. teorii integralnej [6]. Zgodnie z tą teorią cewka moczowa u kobiet zamykana jest w środkowej części, a nie przy szyi pęcherza moczowego. Brak wsparcia środkowej części cewki przez więzadła łonowo- cewkowe, przez podcewkową przednią ścianę pochwy oraz nieprawidłowo funkcjonujące mięśnie łonowo-guziczne predysponuje do powstania wysiłkowego nietrzymania moczu.

Cel pracy

Celem pracy była ocena skuteczności metody podwieszania cewki moczowej taśmą samoutrzymującą się z siatki polipropylenowej, pozwalającą na wzmocnienie wyżej wymienionych elementów – w leczeniu kobiet chorych na wysiłkowe nietrzymanie moczu.

Materiał

Od października 2001 roku do października 2005 roku wykonano w klinice dziewięćdziesiąt pięć operacji z powodu nietrzymania moczu u kobiet sposobem IVS. Wiek operowanych kobiet wynosił od 36 do 81 (średni 62 lata). Rozpoznanie WNM ustalano na podstawie wywiadu, w tym oceniano objawy na podstawie kwestionariuszy IIQ-7, UDI-6, VAS, badania ginekologicznego z testem wysiłkowym w pozycji leżącej i stojącej z pęcherzem wypełnionym do około 300 ml, USG układu moczowego z pomiarem moczu zalegającego po mikcji, badania urodynamicznego z badaniem ciśnienie-przepływ, wypełniając pęcherz z prędkością 50 ml/min oraz testu Bonneya. Przed zabiegiem oceniano również indeks masy ciała (BMI – Body Mass Index). Kobiety z otyłością stanowiły 53,3%, z nadwagą 33,3%, a z prawidłową wagą tylko 13,3%.

Na podstawie wymienionych badań pacjentki podzielono na trzy grupy:
grupa I z pierwotnym WNM – 52 (54,7%) kobiety,
grupa II z nawrotowym WNM – 24 (25,3%) kobiety,
grupa III z nietrzymaniem moczu o typie mieszanym (nietrzymanie moczu z parcia + wysiłkowe) – 19 (20%) kobiet. U wszystkich operowanych kobiet występował II i III stopień nasilenia objawów wysiłkowego nietrzymania moczu według ICS.

Metoda

Zabieg podwieszający cewkę moczową z dostępu załonowego wykonywano z zastosowaniem metody IVS. Do podwieszenia cewki stosowano multifilamentową taśmę polipropylenową firmy Tyco Healthcare. Metoda polega na podwieszeniu środkowego odcinka cewki moczowej za pomocą taśmy z siatki prolenowej samoutrzymującej się, którą przeprowadza się przy użyciu tunelera z mandrynem od strony pochwy za spojeniem łonowym przez przeponę miedniczą, przestrzeń załonową, powłoki, aż do skóry. Po założeniu taśmy, wykonywano cystoskopię w celu sprawdzenia ciągłości ścian pęcherza moczowego. Taśmę ustawiano podczas próby kaszlowej pod odpowiednim napięciem, odcinając końce 1 cm poniżej skóry. W okresie pooperacyjnym do trzech miesięcy, przerasta ona tkanką łączną, stając się naturalną podporą cewki moczowej. Kobiety były operowane w znieczuleniu podpajęczynówkowym. Przeciętny czas trwania tego mało inwazyjnego zabiegu wynosił około 20 minut, a pobyt w szpitalu dwa dni po zabiegu operacyjnym. Czas obserwacji operowanych kobiet wynosił od 3 do 48 miesięcy.

Wyniki

W okresie pooperacyjnym pacjentki były badane w 1., 3., 6., 12., 24., 36., 48. miesiącu po zabiegu. W pełnej obserwacji kontrolnej pozostawało 88 (93%) kobiet. Wyleczenie uzyskano u osiemdziesięciu kobiet (90,1%) z pierwotnym nietrzymaniem moczu, z II stopniem nasilenia objawów. Poprawę uzyskano u ośmiu operowanych kobiet (9,9%) z III stopniem nasilenia objawów oraz z mieszanym typem nietrzymania moczu. Należy zwrócić uwagę na II grupę operowanych kobiet (nawrotowe nietrzymanie moczu), gdzie uzyskano 100% wyleczeń u chorych wcześniej operowanych innymi metodami (plastica anterior, Marschall-Marchetti-Krantz, Stamey), ale nie typu sling, co świadczy o przewadze zabiegów z zastosowaniem taśm podwieszających cewkę w dłuższym okresie obserwacji. W grupie III (nietrzymanie o typie mieszanym) w większości operowane kobiety wymagały leczenia lekami antycholinergicznymi, mimo ustąpienia objawów wysiłkowego nietrzymania moczu. U pięciu (26,3%) kobiet z tej grupy, objawy wysiłkowego NM i parć naglących ustąpiły i nie wymagały stosowania leków antycholinergicznych. Wszystkie pacjentki dobrze zniosły zabieg, nie obserwowano istotnych powikłań śród- lub pooperacyjnych. W pięciu przypadkach (5,2%) uszkodzono pęcherz moczowy podczas przeprowadzania igły za spojeniem łonowym, co wymagało usunięcia tunelera i ponownego założenia. Uszkodzenie pęcherza rozpoznano podczas zabiegu operacyjnego. Miejsce uszkodzenia było widoczne od strony pochwy. Pozwoliło to na zeszycie dwuwarstwowo otworu miedzy ścianą pochwy a pęcherzem moczowym. Po zabiegu w pęcherzu moczowym pozostawiano cewnik Foleya na dwa tygodnie. Chore pozostawały w klinice siedem dni. Wypisywane były do domu z cewnikiem. Przez cały czas utrzymywania cewnika miały stosowane leczenie osłaniające antybiotykiem. W czternastym dniu cewnik usuwano i wykonywano kontrolną cystoskopię. We wszystkich pięciu przypadkach taki sposób postępowania zapewnił wyleczenie powstałego urazu pęcherza. Należy podkreślić, że do urazu doszło u kobiet już poprzednio operowanych z powodu WNM z dostępu załonowego. U dwóch pacjentek wykonano zabieg ponownie po około trzech miesiącach od wygojenia się pęcherza, a w jednym przypadku odstąpiono od tego sposobu z powodu uprzedniego leczenia nowotworu narządu rodnego napromienianiem.

Poza pięcioma opisanymi przypadkami, u pozostałych operowanych kobiet nie obserwowaliśmy krwiomoczu. W trakcie i po zabiegach nie obserwowano krwawienia wymagającego przetoczenia krwi. U jednej kobiety (1,1%) doszło do samoistnej ewakuacji krwiaka przez ranę na przedniej ścianie pochwy w siódmej dobie po zabiegu. W związku z nabytym doświadczeniem w ostatnim okresie odstąpiliśmy od obowiązku rutynowego wykonywania cystoskopii, a wykonujemy ją tylko w przypadku krwiomoczu lub podejrzenia uszkodzenia pęcherza.

Oceny skuteczności leczenia dokonano na podstawie ujemnego wyniku testu wysiłkowego, próby kaszlowej oraz zmniejszenia się dolegliwości o ponad 90% według skali VAS. Za poprawę uznano zmniejszenie się dolegliwości o 75-90%. Po zabiegu u trzech kobiet (3,4%) obserwowano przejściowe zaleganie moczu po mikcji do 170 ml, które ustąpiło w okresie miesiąca. Objawy parć naglących wystąpiły u trzynastu kobiet (14,8%), ustąpiły one lub zmniejszyły się w okresie czterech tygodni po zabiegu po leczeniu lekami antycholinergicznymi. W przedstawionym okresie obserwacji nie zauważono zmniejszania się skuteczności wykonanych zabiegów. Nie odnotowano również nawrotu dolegliwości, wymagających ponownego zabiegu operacyjnego w przedstawionym okresie obserwacji.

Dyskusja

Ulmsten i Petrus opracowali podstawy pozwalające na wprowadzenie do praktyki klinicznej zabiegów polegających na podparciu środkowego odcinka cewki moczowej taśmą polipropylenową na drodze załonowej (IVS) [7]. W 2001 roku Delorme zmodyfikował ten zabieg, przeprowadzając taśmy przez otwory zasłonowe (TOT) [8]. Kryteria oceny wyleczenia i poprawy przyjęto wykorzystując publikacje innych autorów. Skuteczność naszych zabiegów nie odbiega od podawanej w piśmiennictwie [9,10]. Nie znaleziono jednak doniesień na temat leczenia za pomocą taśm nawrotowych objawów nietrzymania moczu. Tym bardziej ciekawa wydaje się grupa operowanych kobiet z nawrotowym NM, gdzie skuteczność zabiegu IVS wyniosła 100%. Odsetek uszkodzenia pęcherza moczowego w naszym materiale jest porównywalny z materiałem przedstawionym w piśmiennictwie zachodnim, gdzie wynosi 5,2% [11]. Powikłania te wystąpiły w początkowym okresie zdobywania doświadczenia w wykonywaniu zabiegu IVS. Niski odsetek uszkodzenia pęcherza moczowego w trakcie zabiegu w naszym materiale i w dostępnym piśmiennictwie pozwala nam poddać pod dyskusję tezę, czy należy wykonywać cystoskopię śródoperacyjną zawsze, czy ograniczyć się do przypadków, kiedy podejrzewamy przerwanie ciągłości ściany pęcherza [12]. Do chwili obecnej nie zdarzyło się nam przeoczyć i nie zaopatrzyć uszkodzonego pęcherza. Pozostałe powikłania, które wystąpiły u operowanych kobiet w naszym materiale, jak: przejściowe zatrzymanie moczu czy opróżnienie się krwiaka w pierwszym tygodniu po zabiegu, występują w piśmiennictwie w podobnym odsetku, nie mając wpływu na skuteczność metody [9,13].

Wnioski

Wyniki czterdziestoośmiomiesięcznej obserwacji pozwalają stwierdzić, że metoda IVS leczenia kobiet chorych na WNM jest zabiegiem małoinwazyjnym, stosunkowo bezpiecznym i skutecznym również w przypadkach nawrotowego NM. Rodzaj powikłań i niski ich odsetek pozwala na rekomendację tej metody jako podstawowego zabiegu w leczeniu kobiet z NM. Krótki okres hospitalizacji pozwala zmniejszyć koszty terapii oraz stwarza możliwości szybkiego powrotu operowanych pacjentek do pełnego zdrowia.

piśmiennictwo

 1. Abrams P, Cardoso L, Fall M, Griffiths et al: The standarisation of terminalogy of lower urinary tract function: report from the Standarisation Sub- -Committee of the International Continence Society. Neurourol Urodyn 2002, 21, 167-178.
 2. Tołłoczko T: Nietrzymanie moczu � problem społeczny i kliniczny. Terapia 2002, 4, 4-6.
 3. Hampel C, Wienhold D, Benken N et al: Definition of overactive bladder an epidemiology of urinary incontinence. Urology 1997, 50 (suppl 6A), 4-14.
 4. Keane DP, Sims TJ, Abrams P, Bailey AJ: Analysis of collagen status in premenopausal nulliparous women with genuine stress incontinence. Br J Obstet Gynaecol 1997, 104, 994-998.
 5. Płachta Z, Mazur P, Walaszek P i in: Nietrzymanie moczu u kobiet � epidemiologia i czynniki ryzyka. Przeg Menopauz 2002, 1, 28-32.
 6. Petros PEP, Ulmsten UI: An Integral Theory of Female Urinary Incontinence. Experimental and Clinical Considerations. Acta Obstet Gynecol Scand 1990, 69 (suppl 153), 7-31.
 7. Ulmsten U, Petros P: Intravaginal slingplasty (IVS): an ambulatory surgical procedure for treatment of female urinary incontinence. Scan J Urol Nephrol 1995, 29, 75-82.
 8. Delorme E, Droupy S, de Tayrac, Delmas V: Transobturator tape: a new minimally-invasive procedure to treat female stress urinary incontinence. Eur Urol 2004, 45, 302-307.
 9. Costa P, Grise P, Droupy S, Monneins F: Surgical treatment of female stress urinary incontinence with a trans-obturator tape (TOT). Short term results of a prospective multicentric study. Eur Urol 2004, 46, 102-107.
 10. Abdel-Fattah M, Barrington J, Arunkalaivanan A: Pelvicol pubovaginal sling versus tension-free vaginal tape for treatment of urodynamic stress incontinence: a prospective randomized three-year follow-up study. Eur Urol 2004, 46, 629-635.
 11. Levin I, Groutz A, Gold R et al: Surgical complications and medium-term outcome results of tension-free waginal tape: a prospective study of 313 consecutive patiens. Neurourol Urodyn 2004, 23, 7-9.
 12. de Tayrac R, Deffieux X, Droupy S et al: A prospective randomized trial comparing tension-free vaginal tape and transobturator suburethral tape for surgical treatment of stress urinary incontinence. Am J Obstet Gynecol 2004, 190, 602-608.
 13. Tsivian A, Kessler O, Mogutin B et al: Tape related complications of the tension- free vaginal tape procedure. J Urol 2004, 171, 762-764.

adres autorów

Mariusz Blewniewski
II Klinika Urologii UM
ul. Pabianicka 62
93-513 Łódź
tel. 0 601 32 28 32
blewniewski@poczta.onet.pl