PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Wspomnienie pośmiertne - profesor dr hab. N. Med. Grzegorz Madej (1945-1998)
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 1999/52/1.

autorzy

Tomasz Demkow

Grzegorz Madej urodził się 7 lutego 1945 roku w Warszawie w rodzi-
nie inteligenckiej. Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości w męskim liceum
im. T. Reytana w Warszawie, w 1963 roku rozpoczął studia na Wydziale
Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie. Dyplom lekarza uzyskał
w 1969 roku. W tym samym roku rozpoczął dwuletni staż podyplomowy
w Radomiu.
Kariera naukowa i zawodowa Grzegorza Madeja związana była nie-
rozerwalnie z Instytutem Onkologii w Warszawie. W okresie od 1971 roku
do 1985 roku pracował na stanowisku asystenta, starszego asystenta i ad-
iunkta w Klinice Chemioterapii Centrum Onkologii w Warszawie. Od 1985
roku był Kierownikiem Przychodni Centrum Onkologii, aż do chwili ob-
jęcia stanowiska Kierownika Kliniki Nowotworów Układu Moczowego
Centrum Onkologii Instytutu w Warszawie w 1994 roku.
W 1975 roku uzyskał I stopień specjalizacji z radioterapii, a w 1983 roku
został specjalistą II stopnia w zakresie chemioterapii. Stopień doktora nauk
medycznych otrzymał w 1976 roku na podstawie rozprawy: Krioterapia
jako metoda leczenia chorych na nowotwory skóry i czerwieni warg. W pracy
habilitacyjnej (1986 r.) Skojarzone chemiczne i chirurgiczne radykalne lecze-
nie chorych na nienasieniaki przedstawił nowy sposób skojarzonego lecze-
nia chorych na nowotwory zarodkowe jądra. W 1995 roku uzyskał no-
minację profesorską. Leczenie nowotworów jądra pozostało głównym
tematem zainteresowań Profesora Madeja.
W czasie swojej pracy zawodowej prof. Madej odbywał staże
w czołowych ośrodkach europejskich zajmujących się skojarzonym le-
czeniem nowotworów: Royal Marsden Hospital ? w Wielkiej Brytanii,
Institute Jules Bordet ? we Francji, Ettore Majorana ? we Włoszech. Był
autorem i współautorem 98 prac naukowych, które zostały opublikowa-
ne w fachowych czasopismach krajowych i zagranicznych. Zajmował się
także redagowaniem wielokrotnie wznawianego podręcznika: Chemiote-
rapia onkologiczna dorosłych i dzieci.
Był prezesem Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej, koordyna-
torem polskiej grupy EORTC zajmującej się leczeniem nowotworów ukła-
du moczowego i płciowego, oraz członkiem Polskiego Towarzystwa
Onkologicznego, Polskiego Towarzystwa Urologicznego, Polskiego Towa-
rzystwa Lekarskiego, Europejskiego Towarzystwa Urologicznego, ESMO,
ASCO. Od 1997 roku był członkiem Komisji Leków. W uznaniu zasług
naukowych i zawodowych w 1987 roku prof. Grzegorz Madej otrzymał
Nagrodę Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej.
Poza bieżącą pracą w klinice organizował kursy doskonalące dla spe-
cjalistów z różnych dziedzin z zakresu epidemiologii, zapobiegania, roz-
poznawania i leczenia nowotworów narządów układu moczowego i płcio-
wego męskiego.
Był opiekunem specjalizacji kilkunastu chemioterapeutów, promotorem
6 prac doktorskich, recenzentem wielu prac doktorskich i hablitacyjnych,
oraz członkiem komisji egzaminacyjnych.
Był wybitnym naukowcem; wniósł znaczny wkład w dziedzinę skoja-
rzonego leczenia chorych na nowotwory jąder, a zarazem doświadczo-
nym klinicystą i doskonałym organizatorem pracy. Był człowiekiem nie-
zmordowanym w pracy.
Włożył wiele wysiłku w wyposażenie Kliniki Nowotworów Układu
Moczowego, a zwłaszcza w zdobycie nowoczesnego sprzętu niezbędne-
go do diagnostyki i leczenia chorych.
W kontaktach przyjacielskich był wrażliwy na potrzeby innych, życz-
liwy, powszechnie lubiany i ceniony. Był człowiekiem, który zawsze chciał
coś tworzyć, poprawiać. Bardzo dbał o nieustanne szkolenie całego ze-
społu kliniki. Dzięki osobistym staraniom, wielkiej inwencji i zaangażo-
waniu, corocznie kilku asystentów kliniki odbywało indywidualne staże
naukowe w renomowanych ośrodkach zagranicznych zajmujących się
skojarzonym leczeniem (chirurgia, chemioterapia, radioterapia) chorych
na nowotwory narządów układu moczowego i płciowego.
Profesor Grzegorz Madej odszedł od nas w pełni sił twórczych, pozo-
stając na zawsze w naszej pamięci jako pełen poświęcenia naukowiec,
przyjaciel i wychowawca. Żegnamy Go z głębokim bólem.

piśmiennictwo

 1. [1] Madej, G., Żelechowska, J. A.: Wartość leczenia raka jelita grubego i żołądka 5-
 2. Fu. Nowotwory 1974,4,255.
 3. [2] Madej, C, Żelechowska, j. A.: Kliniczna ocena Ifosfamidu w farmakologicz-
 4. nym leczeniu nowotworów. Pol. Tyg. Lek. 1975,22,956.
 5. [3] Żelechowska, J. A., Madej, G. i wsp.: Leczenie wielolekowe ziarnicy złośliwej
 6. VBL, CTX + NAT. Nowotwory 1975,2,157.
 7. [4] Żelechowska, J. A., Madej, G.: Analiza toksyczności i skuteczności 5-FU w le-
 8. czeniu nowotworów przewodu pokarmowego w zależności od drogi podawania leku.
 9. Nowotwory 1976, 61,26.
 10. [5] Żelechowska, J. A., Madej, G. i wsp.: Wczesne wyniki leczenia wielolekowego
 11. chorych na ziarnicę złośliwą nitrogranulogenem, winkrystyną, natulanem, encorto-
 12. nem (schemat MOPP). Nowotwory 1976,3,163.
 13. [6] Augustynowicz, S. D., Szmurło, W. F., Madej, G. i wsp.: Cryosurgical
 14. nitrogen apparatus and recent results of its application in the radical treatment of
 15. certain neoplasms. Cryobiology 1977,14,52-59.
 16. [7] Madej, G.: Wczesne wyniki stosowania krioterapii w leczeniu chorych na niektóre
 17. nowotwory w Instytucie Onkologii iv Warszawie. Probl. Techn. Med. 1977,3-4.
 18. [8] Żelechowska, J. A., Leszczyk, Cz., Madej, G. i wsp.: Wstępna analiza wyni-
 19. kóxv leczenia chemicznego chorych na nowotworowe rozrosty układu chłonnego z wy-
 20. łączeniem ziarnicy złośliwej przy użyciu winkrystyny, cyklofosfamidu ienkortonu
 21. (schemat COP). Pol. Tyg. Lek. 1977^ 32,1329-1331.'
 22. [9j Madej, G,, Zborzil, }.: Ocena leczenia chemicznego chorych na złośliwe nowotwo-
 23. ry jądra BLM, VBL w Instytucie Onkologii w Warszawie w lalach 1970-
 24. -1976. Pol. Tyg. Lek. 1978, 23, 763.
 25. [10] Madej, G., Meyza, j. i wsp.: Trzyletnie wyniki krioterapii chorych na raka czer-
 26. wieni warg. Nowotwory 1979, 2, 92-103.
 27. [11] Madej, G., Zborzil, J. i wsp.: Ocena wyników leczenia chemicznego chorych na
 28. złośliwe noiootwory jąder bleomycyną i winblastyną w Instytucie Onkologu w War-
 29. szawie w latach 1977-1978. Pol. Tyg. Lek. 1979, 34,1821-1824.
 30. [12] Madej, G., Zborzil, J. i wsp.: Wstępna ocena wartości klinicznej cisplatyny w le-
 31. czeniu chorych na złośliwe nowotwory jądra inne niż nasieniaki. Pol. Tyg. Lek. 1981,
 32. 26, 997.
 33. |13] Madej, G., Porwit-Książek, A. i wsp.: Ocena kliniczna Ifosfamidu iv jednole-
 34. kozoej chemioterapii chorych na złośliwe nowotwory jądra. Pol. Tyg. Lek. 1982,24-
 35. 25, 718.
 36. [14] Madej, G., Meyza, /.: Crysurgery of penile carcinoma. Oncology 1982,39,350.
 37. [15] Veronesi, V., Madej, G. i wsp.: A randomized trial of adjuyant chemotherapy
 38. and Immunotherapy in cutaneous melanoma. N. Engl. J. Med. 1982,307,913.
 39. [16] Madej, G.: Program kompleksowego leczenia chorych na złośliwe nowotwory jądra
 40. inne niż nasieniaki. Pol. Tyg. Lek. 1982, 705, 24-25.
 41. [17] Madej, G., Gałecki, J. i wsp.: Skuteczność kończynowej limfografii w oceniesta-
 42. nu zaotrzewnowych węzłów chłonnych u chorych na złośliwe nowotwory jądra inne
 43. niż ?czyste nasieniaki". Pol. Tyg. Lek. 1983, 9, 277.
 44. [18] Madej, G., Siedlecki, P., Pieńkowski, T.: Ocena skuteczności chemioterapii wg
 45. programu AMV (adriamycyna, winkrystyna, metotreksat) w przypadku niepowo-
 46. dzeń po leczeniu wg programu PVB (cisplatyna, winblastyna, bleomycyna) u cho-
 47. rych na nienasieniaki. Nowotwory 1984,34,4.
 48. [19] Madej, G.: Skojarzone chemiczne i chirurgiczne leczenie chorych na nienasieniaki.
 49. cz. 1. Nowotwory 1984, 34, 253-265. cz. 2. Nowotwory 1984, 34, 305?327.
 50. [20] Kułakowski, A., Różycki, W., Madej, G.: Usuwanie zaotrzewnowych węzłów
 51. chłonnych w leczeniu chorych na nienasieniaki jądra. Nowotwory 1984, 34,
 52. 335-339.
 53. [21] Kułakowski, A., Madej, G.: The distribution of lymph node metastases in the
 54. malignant melanoma of the trunk. Oncology 1984,4,242.
 55. [22] Madej, G., Didkowska, J.: Epidemiologia nowotworów złośliwych jądra w Pol-
 56. sce. Epidemiologiczna analiza umieralności. Nowotwory 1984, 34,
 57. 245-251.
 58. [23] Szymendera, J., Kozłowicz-Gudzińska, I., Madej, G. i wsp.: Clinicaluse-
 59. fulness of serum ferritin measurements in patients with testicular germ cell tumors.
 60. Oncology 1985,42, 253.
 61. [24] Madej, G., Gigier, A., Siedlecki, P., Pieńkowski, T.: Wstępna ocena skutecz-
 62. ności i toksyczności chemioterapii wg programu VAB-6 w leczeniu chorych na niena-
 63. sieniaki jądra. Nowotwory 1987,1, 42-50.
 64. [25] Madej, G., Siedlecki, P. i wsp.: Wstępna ocena skuteczności zmodyfikowanego
 65. programu leczenia chorych na złośliwe nowotwory jąder. Pol. Tyg. Lek. 1987, 27-
 66. 28, 834-840.
 67. [26] Madej, G., Siedlecki, P.: Prospective randomized clinical study: PVB vs VAB-6 in
 68. the treatment of advanced testicular cancer (preliminary report 1). W: // tumori del
 69. testicolo. Memorials Atti del Convegno Internationale / tumori delie gonadi.
 70. Ancona-Jesi 1987, 4, 299-305.
 71. [27] Szymendera, }., Leńko, J., Madej, G. i wsp.: Rola alfafetoproteiny (AFP) i go-
 72. nadotropiny kosmówkowej (HCG) w rozpoznawaniu, określaniu stopnia zaawanso-
 73. wania, monitorowaniu leczenia i kontroli po leczeniu chorych na nowotwory jądra
 74. z komórek rozrodczych. Urol. Pol. 1987, 40, 291-301.
 75. [28] Madej, G., Siedlecki, P.: Early results modification of combinated modality treat-
 76. ment (chemotherapy and surgery) for testicular cancer. Oncology, 1988,45,137-141.
 77. [29] Krzakowski, M., Madej, G.: Chemioterapia indukcyjna u chorych na zaawanso-
 78. wanego miejscowo płaskonabłonkowego raka głowy i szyi ? spostrzeżenia wstępne.
 79. Nowotwory 1988, 38,174-179.
 80. [30] Madej, G.: Kliniczne zastosowanie krioterapii w onkologii, [w:] Krioterapia - me-
 81. toda, zastosowanie, red. W. Szmurło. PZWL, Warszawa 1989,153-165.
 82. [31] Madej, G.: Miejsce chemioterapii w nowoczesnym leczeniu nowotworów złośliwych.
 83. Postępy Nauk Med. 1989, 2,134-137.
 84. [32] Madej, G., Pawiński, A.: Preliminary evaluation results of combined treatment
 85. (chemotherapy + radiotherapy) bulky Stage II seminoma testis. Abstract. Supple-
 86. ment of J. Cancer Res. Clin. Oncol. 1990,116.
 87. [33] Madej, G.: Treatment of testicular cancer in Poland. Lancet 1990,336,440.
 88. [34] Madej, G., Pawiński, A.: Ocena wybranych czynników prognostycznych w pla-
 89. nowaniu leczenia chorych na nienasieniaki jądra w I stopniu zaawansowania. Nowo-
 90. twory 1990, 3,176-180.
 91. [35] Madej, G., Pawiński, A.: Wstępna ocena wybranych czynników rokowniczych
 92. w wyborze metody leczenia chorych na nasieniaka jądra w I stopniu klinicznego za-
 93. awansowania. Nowotwory 1990, 3,181-185.
 94. [36] Krzakowski, M., Szutkowski, Z., Wasilewski, M., Hliniak, A., Madej,
 95. G.: Locally advanced ineąuable sąuamous cell carcinoma of the oropharynx: indica-
 96. tion chemotherapy (CDDP+5Fu) and radiotherapy. Supplement of J. Cancer Res.
 97. Clin. Oncol. 1990,116, 707.
 98. [37] Pawiński, A., Madej, G.i wsp.: Preliminary evaluation of effectiveness of the
 99. combined treatment of the bulky stage II testicular seminoma. XV Interna-
 100. tional Cancer Congress UICC, Hamburg 1990,16-22.08.
 101. [38] Krzakowski, M., Madej, G.: Induction chemotherapy for locally advanced carci-
 102. noma of the head and neck - early results. 4th Symposium of Oncological Section
 103. of Polish Otolaryngological Societym, Abstract, 36.
 104. [39] Pawiński, A., Borkowski, A., Madej, G. i wsp.: Wstępna ocena wartości che-
 105. mioterapii M-VAC w leczeniu chorych na zaawansowanego raka pęcherza moczowe-
 106. go. Nowotwory 1991, 51,159-165.
 107. [40] Pawiński, A., Madej, G.: Evaluation ofthe effectiveness of the combined treat-
 108. ment (chemotherapy and radiotherapy) of the bulky stage II testicular seminoma.
 109. Third International Symposium on advanced in urologic Oncology. San Remo
 110. 1991. Abstract, 34.
 111. [41] Madej, G., Pawiński, A.: Risk-related adjuyant chemotherapy for stage I non-
 112. seminoma of tłu testis,. Third International Symposium on advanced in urologic
 113. Oncology. San Remo 1991. Abstract, 51.
 114. [42] Pawiński, A., Borkowski, A., Madej, G., Rajski, J., Michalec, A.: Wstępna
 115. ocena wartości chemioterapii M.-VAC w leczeniu chorych na zaawansoivanego raka
 116. pęcherza moczowego. Nowotwory, 1991,159-165.
 117. [43] Madej, G., Siedlecki, P: A randomized trial Comparing PVB vs VAB-6 chemo-
 118. therapy in bulky stage II and III non-seminomatous testicular cancer. Third International
 119. Symposium on advanced in urologic Oncology. San Remo 1991. Abstract, 59.
 120. [44] Madej, G., Pawiński, A.: Risk-related adjuyant chemotherapy for stage I non-
 121. seminoma of the testis. Clin. Oncol. 1991,3,270-272.
 122. [45] Madej, G., Pawiński, A.: The role of neoadjuvant chemotherapy M-VAC and
 123. radiotherapy in terms of both treatment toxicity and 2-years suwical rate of bladder
 124. cancer patients T2(G3)-T4 Ng-Nx Mg. Symposium on subject: Interaction of chemo-
 125. therapy and radiotherapy in solid tumors. Genua, 13-15 April 1992.
 126. [46] Madej, G.: Komórkowe podstawy chemioterapii. W: Chemioterapia nowotworów
 127. dorosłych i dzieci. Red. G. Madej. PZWL, Warszawa 1992,13-22.
 128. [47] Madej, G.: Kliniczne podstawy chemioterapii. W: Chemioterapia nowotworów do-
 129. rosłych i dzieci. Red. G. Madej. PZWL, Warszawa 1992, 23-36.
 130. [48] Madej, G.: Leczenie nowotworów układu moczowo-płciowego - nowotwory jądra.
 131. W: Chemioterapia nowotworów dorosłych i dzieci. Red. G. Madej. PZWL, Warsza-
 132. wa 1992, 164-187.
 133. [49] Madej, G.: Chemioterapia czerniaka złośliwego. W: Chemioterapia nowotworów
 134. dorosłych i dzieci. Praca zbiorowa. Red. G. Madej. PZWL, Warszawa 1992,
 135. 92-194.
 136. [50] Madej, G., Murkowska, E.: Porównanie skuteczności Anti-Uronu i Uromitexanu
 137. w przeciwdziałaniu niepożądanemu wpływowi Ifosfamidu na drogi moczowe. No-
 138. wotwory 1992, 42, 215-218.
 139. [51] Madej, G., Krzakowski, M. i wsp.: Porównanie skuteczności Navobanu (ICS
 140. 205-930), antagonisty 5-HT3 i dexametasonu + metoklopramidu w leczeniu nudno-
 141. ści i wymiotów wywołanych cytostatykami. Kontrolowane badanie kliniczne. Nowo-
 142. twory 1992, 43, 272-279.
 143. [52] Madej, G.: Chemioterapia w leczeniu nowotworów złośliwych. Problemy 1992,9,
 144. 44-48.
 145. [53] Madej, G., Pawiński, A., Rogowski, W., Skoneczna, I.: Ocena efektu prze-
 146. ciwwymiotnego stosowania ondansetronu (Zofran) u chorych leczonych wielolekową
 147. chemioterapią zawierającą cisplatynę. Nowotwory 1993,43, 47-53.
 148. [54] Madej, G., Krzakowski, M., Pawiński, A., Lasota, W., Rogowski, W.,
 149. Skoneczna, I.: A comparatwe study of the use Navoban (ICS 205-930), a 5-HT}
 150. antagonist, versus a standard anti-emetic regimen ofdexamethasone and metoclopar-
 151. nńde in the treatment of cisplatin ? containing chemotherapy. Drug. Invest. 1993,
 152. 6, 162-169.
 153. [55] Madej, G., Skoneczna, I. i wsp.: Ocena wyników skojarzonego leczenia chorych
 154. na nasieniaki jądra w U stopniu klinicznego zaawansowania. Nowotwory 1994,44,
 155. 132-138.
 156. [56] Madej, G., Krzakowski, M., i wsp.: A report Comparing the use of tropisciron
 157. (Navoban), a 5-HT3 antagonist, with a standard anti-emetic regien ofdexamethasone
 158. and metoclopramide in cisplatin ? treated patients undercondilions ofsevcre emesis.
 159. Semin. Oncology 1994,10.
 160. [57] Kurpiński, A., Kidawa, A., Jamiołkowski, K., Żebrowski, P., Madej, G.:
 161. Wczesne rozpoznanie u chorych na raka -pęcherza moczowego - materiał własny
 162. z łat 1987-1993. Urol. Pol. 1994, supl. 3a, 109.
 163. [58] Kurpiński, A., Madej, G., Kidawa, A.: Rola urologicznego oddziału szpitala
 164. miejskiego w postępowaniu z chorym na raka pęcherza moczowego. Urol. Pol. 1994,
 165. supl. 3a, 110.
 166. [59] Skoneczna, I., Madej, G., Łaszczewska, V., Paluchowska, B., Piłato-
 167. wicz, A., Rogowski, W.: Toksyczność neoadjuwantowej chemioterapii według
 168. programu M-VAC/MVC u chorych z naciekającym miejscowo rakiem pęcherza mo-
 169. czowego. Urol. Pol. 1994, supl. 3a, 112.
 170. [60] Madej, G., Skoneczna, I., Łaszczewska, V., Paluchowska, B., Rogow-
 171. ski, W., Sieczych, A., Piłatowicz, A., Demkow, T., Wiechno, P., Pilichow-
 172. ska, M.: Ocena działania przeciwwymiotnego ondansetronu z deksametazonem u cho-
 173. rych leczonych wielolekową chemioterapią zawierającą cisplatynę. Nowotwory 1995,
 174. 45, 405-413.
 175. [61] Paluchowska, B., Madej, G., Wiechno, P., Łaszczewska, V., Pilichow-
 176. ska, M., Piłatowicz, A., Rogowski, W., Sieczych, A., Skoneczna, I.: Adju-
 177. wantowa chemioterapia uzależniona od obecności czynników ryzyka w nienasienia-
 178. kach jąder w I stopniu zaawansowania klinicznego. Nowotwory 1995, 45,
 179. 246-251.
 180. [62] Madej, G., Paluchowska, B., Wiechno, P., Łaszczewska, V., Piłatowicz,
 181. A., Skoneczna, I.: Risk-related adjuyant chemotherapy forstage1non-seminoma
 182. of the testis. Ten years results. 5th International Congress on Anti-Cancer Che-
 183. motherapy, Paryż, 31.01-3.02,1995.
 184. [63] Paluchowska, B., Madej, G., Wiechno, P., Łaszczewska, V., Piłatowicz,
 185. A., Sieczych, A., Skoneczna, I., Rogowski, W.: Adjuwantowa chemioterapia
 186. uzależniona od obecności czynników ryzyka w nienasieniakach jąder w I stopniu za-
 187. awansowania klinicznego. Urol. Pol. 1995, supl. 3a, abstract.
 188. [64] Paluchowska, B., Madej, G., Wiechno, P, Łaszczewska, V., Pilichowska, M., Piła-
 189. towicz, A., Rogowski, W, Sieczych, A., Skoneczna, I.: Adiuwantowa chemioterapia
 190. uzależniona od obecności czynników ryzyka w nienasieniakach jąder w I stopniu za-
 191. awansowania klinicznego. Nowotwory 1995,45, 246-251.
 192. [65] Wiechno, P.,"Madej, G., Paluchowska, B., Łaszczewska, V., Pilichow-
 193. ska, M., Piłatowicz, A., Sieczych, A., Skoneczna, I., Rogowski, W.: Wy-
 194. niki aktywnej obserwacji lub stosowania adjuwantowej chemioterapii u chorych na
 195. nienasieniaka jąder w I stopniu zaawansowania klinicznego w zależności od obecno-
 196. ści w guzie wybranych czynnikowi ryzyka. Nowotwory 1995,3,45.
 197. [66] Rogowski, W., Madej, G., Demkow, T., Sieczych, A.: Ocena powikłań zmo-
 198. dyfikowanej limfadenektomii zaotrzewnowej u chorych leczonych chemicznie z po-
 199. wodu nienasieniakowatych, zarodkowych nowotworów jądra w 11 stopniu zaawanso-
 200. wania klinicznego. Nowotwory 1995, 45, 637-641.
 201. [67] Madej, G., Skoneczna, I., Łaszczewska, V., Paluchowska, B., Rogow-
 202. ski, W., Sieczych, A., Piłatowicz, A., Demkow, T.: Ocena działania przeciw-
 203. wymiotnego ondansteronu oraz ondansteronu z deksametazonem u chorych leczo-
 204. nych wielolekową chemioterapią zawierającą cisplatynę. Nowotwory 1995, 45,
 205. 405-413.
 206. [68] Madej, G., Wiechno, P., Paluchowska, B., Skoneczna, I.: Risk-relatedadju-
 207. want chemotehrapy for stage I non-seminoma of the testis. Failure analysis. 10*
 208. Mediterranean Congress of Chemotherapy. Antalya ? Turkey. Monduzzi Edi-
 209. tore International Proceeding Division 1996, 553-557.
 210. [69] Paluchowska, B., Madej, G., Wiechno, P., Skoneczna, I.: Late relapse of
 211. non-seminoma of the testis. 10* Mediterranean Congress of Chemotherapy. An-
 212. talya ? Turkey. Monduzzi Editore International Proceeding Division 1996,
 213. 593-597.
 214. [70] Wiechno, P., Madej, G., Paluchowska, B.: Analysis of the relapses in stage
 215. 1 seminoma of the testis treated with adjuwant hemotherapy or observed according
 216. to presence of risk factors. 10th Mediterranean Congress of Chemotherapy. Anta-
 217. lya-Turkey. Monduzzi Editore International Proceeding Division 1996,
 218. 621-624.
 219. [71] Kuzaka, B., Wierzbicki, Z., Madej, G., Borówka, A., Gołębiewski, }.:
 220. Przetoka esiczo-pęcherzowa w następstwie raka esicy. Polski Merkuriusz Lekarski
 221. 1996, T. 1, nr 3,1195-1197.
 222. [72] Sieczych, A., Demkow, T., Rogowski, W., Madej, G.: Zespół rozsianego
 223. wykrzepiania wewnątrznaczyniowego u chorego z zaawansowanym rakiem gruczołu
 224. krokowego. Urol. Pol. 1996,' 49,108-111.
 225. [73] Chwaliński, T., Wiśniewski, T., Demkow, T., Rogowski, W., Madej, G.:
 226. Rzadkie nowotwory nerek. Urol. Pol. 1996,3a, 170.
 227. [74] Wiśniewski, T., Chwaliński, T., Marczyński, P., Demkow, T., Madej, G.:
 228. Rzadkie nowotwory jądra. Urol. Pol. 1996, 3a, 226.
 229. [75] Marczyński, P., Demkow, T., Madej, G., Wiśniewski, T.: Mnogie pierwotne
 230. nowotwory o różnej lokalizacji w materiale Kliniki Nowotworów Układu Moczowego
 231. Centrum Onkologii. Urol. Pol. 1996, 3a, 237.
 232. [76] Demkow, T., Walewski, ]., Madej, G., Rogowski, W.: Pierwotny chłoniak
 233. złośliwy jądra. Urol. Pol. 1996, 49, 77-83.
 234. [77] Sieczych, A., Demkow, T., Rogowski, W., Madej, G.: Zespół rozsianego
 235. wykrzepiana wewnątrznaczyniowego u chorego z zaawansowanym rakiem gruczołu
 236. krokowego. Urol. Pol. 1996, 49,108-112.
 237. [78] Sieczych, A., Demkow, T., Rogowski, W, Madej, G.: Przyczyny zastoju moczu
 238. w górnych drogach moczowych u chorych w przebiegu ca colli uteri w materiale Klini-
 239. ki Nowotworów Układu Moczowego Centrum Onkologii. Urol. Pol. 1996,3a, 180.
 240. [79] Marczyńska, R, Demkow, T., Madej, G.: Mnogie pierwotne nowotwory o róż-
 241. nej lokalizacji w materiale Kliniki Nowotworów Układu Moczowego Centrum Insty-
 242. tutu Onkologii. Urol. Pol. 1996,3a,192.
 243. [80] Chwaliński, T., Radecka, B., Pęczkowski, P, Madej, G.: Brain metastasesof
 244. germ cell tumors: Review of the cases treated and treatment results. Acta Urologica
 245. Italica 1997, 11, 247-250.
 246. [81] Demkow, T., Madej, G.: Wyniki leczenia raka prącia w materiale Instytutu Onko-
 247. logii. Urol. Pol. 1997, 50, 456-460.
 248. [82] Madej, G.: Głos w dyskusji nad artykułem pt. ?Chemioterapia nowotworów
 249. - Quo vadis?" Dokąd zmierza chemioterapia. Nowotwory 1997, 47, 26-28.
 250. [83] Demkow, T., Kalinowski, T., Kukawski, R, Madej, G., Rogowski, W.:
 251. Wyniki leczenia raka prącia w materiale Instytutu Onkologii. Urol. Pol. 1997,
 252. 50, 2a, 24.
 253. [84] Demkow, T., Rogowski, W., Madej, G.: Ocena górnych dróg moczowych na
 254. podstawie wczesnej pooperacyjnej urografii po nadpęcherzowym odprowadzeniu
 255. moczu. Urol. Pol. 1997,50,25.
 256. [85] Demkow, T., Czaplicki, M., Sikora, K., Madej, G.: Leiomyosarcoma nerki.
 257. Urol. Pol. 1997,50, 215.
 258. [86] Kurpiński, A., Kidawa, A., Pykało, R., Zięba, ]., Madej, G.: Rzadkapostać
 259. raka pęcherza moczowego o utkaniu przejściowokomórkowym i gruczołowym. Urol.
 260. Pol. 1997, 50, 489-492.
 261. [87] Madej, G.: Rola cytokin w leczeniu raka nerki. W: Cytokiny ? zastosowanie kli-
 262. niczne. Red. W. Jędrzejczak, M. Podolak-Dawidziak. Volumed, Wrocław 1997,
 263. 167-176.
 264. [88] Madej, G.: Farmakoekonomika leczenia raka gruczołu krokowego (CaP) w Polsce.
 265. Ocena wstępna. Farmakoekonomika 1997,3,11-17.
 266. [89] Demkow, T., Faundez, R., Madej, G.: Ocena wybranych parametrów nasienia
 267. i poziomów hormonów FSH, LH, testosteronu u chorych na raka jądra - doniesienie
 268. wstępne. Ginekol. Pol. 1998, 69, 405-409.
 269. [90] Demkow, T., Faundez, R., Madej, G.: Ocena nasienia i poziomu hormonów
 270. FSH, LH, testosteronu u chorych na raka jądra. Urol. Pol. 1998,51, la, 123.
 271. [91] Demkow, T., Nasierowska-Guttmejer, A., Madej, G.: Zmiany histopatolo-
 272. giczne w gruczole krokowym u chorych leczonych z powodu raka pęcherza moczowe-
 273. go. Urol. Pol. 1998,51, la, 121.
 274. [92] Demkow, T., Sieczych, A., Sikora, K., Madej, G.: Polip miedniczki nerkowej.
 275. Urol. Pol. 1998, 51, la, 127.
 276. [93] Madej, G.: Epidemiologia nowotworów układu moczowego. Terapia 1998,6, 3-5.
 277. [94] Madej, G.: Strategia postępowania w raku gruczołu krokowego. Terapia 1998,6,21-22.
 278. [95] Madej, G.: Strategia postępowania w nowotworach jądra. Terapial998,6,36-37'.
 279. [96] Madej, G.: Podstawy chemioterapii. Nowa Medycyna 1998,5,8-11.
 280. [97] Madej, G.: Chemioterapia w nowotworach układu moczoiuego. Nowa Medycyna
 281. 1998, 5, 32-33.
 282. [98] Kalinowski, T., Chwaliński, T., Demkow, T., Madej, G.: Mięsak mięśni
 283. poprzecznie prążkowanych (rhabdomyosarcoma) układu moczowego. Prezentacja przy-
 284. padków i wyników leczenia. Nowotwory 1998 (w druku).