PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

PRZERZUT W NAJĄDRZU PIERWSZYM OBJAWEM RAKA JASNOKOMÓRKOWEGO NERKI
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 1998/51/1.

autorzy

Piotr Machoy, Jerzy Świtała, Lucjan Hermelin
Oddział Urologii WSZ w Szczecinie
Ordynator: dr n. med. J. świtała

słowa kluczowe

najądrze ? nowotwór najądrza ? przerzuty raka nerek

streszczenie

Przedstawiono 62-letniego pacjenta z guzem przerzutowym najądrza. Był to
pierwszy objaw raka jasnokomórkowego nerki. Około 30% guzów nerek rozpo-
znane jest przypadkowo. Opisany przypadek świadczy o zaawansowaniu cho-
roby. Pacjent zmarł 8 miesięcy po leczeniu operacyjnym: nefrektomii i usunię-
ciu jądra z najądrzem.

OPIS PRZYPADKU
Chory L. T. lat 62 (nr historii choroby 15731/90) zgłosił się do Porad-
ni Urologicznej z powodu bólów lewego jądra trwających 2 miesiące,
nie ustępujących po leczeniu przeciwzapalnym. Badaniem usg stwier-
dzono guz lewej nerki, a w worku mosznowym twór guzowaty o wymia-
rach 6,7×8 cm, przemieszczający obwodowo lewe jądro, a także żylaki
lewego powrózka. Tomografia komputerowa wykazała nie powiększo-
ne węzły chłonne zaotrzewnowe, a w dolno-przyśrodkowej części nerki
lewej niejednorodną zmianę o wymiarze 9×6 cm naciekającą mięsień
lędźwiowy lewy. Zdjęcie klatki piersiowej nie wykazało odchyleń od
normy. W wykonanym badaniu angiograficznym stwierdzono patolo-
giczne unaczynienie guza okolicy dolnego bieguna lewej nerki. Chory
był operowany jednoczasowo. Najpierw z cięcia pachwinowego usu-
nięto jądro wraz z guzem najądrza, stwierdzając w badaniu histopato-
logicznym (nr A-5296-99/90) Ca clarocellulare metastaticum. Jądro przed-
stawiało się prawidłowo. W drugim etapie zabiegu wykonano nefrek-
tomię lewostronną zaotrzewnową. Nerkę usunięto w całości wraz z gu-
zem (T1N0M1). Węzły chłonne zaotrzewnowe pozostawały nie zmienio-
ne. Badaniem histopatologicznym (nr A-5296-99/90) stwierdzono na-
ciekanie torebki tłuszczowej. Przebieg pooperacyjny był powikłany zapa-
leniem żyły odpiszczelowej lewej. Chorego wypisano do domu w 21 do-
bie po zabiegu w stanie ogólnym dobrym.
OMÓWIENIE
Rak nerki najczęściej daje przerzuty do płuc, węzłów chłonnych za-
otrzewnych, nadnerczy, kości, wątroby, otrzewnej i mózgu [2, 3, 8]. Chi-
rurgiczne usunięcie pojedynczego przerzutu statystycznie znamiennie
przedłuża życie [5]. Uważa się, że pojedyncze przerzuty występują u oko-
ło 3% chorych w momencie rozpoznania choroby. Około 90% chorych ze
stwierdzonym przerzutem umiera w ciągu roku [6]. U opisywanego cho-
rego przerzut do najądrza prawdopodobnie powstał na drodze krwiono-
śnej, poprzez wsteczny odpływ żylny [3]. Drogą żyły nerkowej lewej po-
przez żyłę jądrową komórki przerzutowe mogły spłynąć do splotu wicio-
watego. Opisany wyżej chory zmarł po 8 miesiącach z powodu uogólnio-
nej choroby nowotworowej.
Powyższy przypadek powinien przypominać o czujności onkologicz-
nej, szczególnie w przedłużającym się leczeniu zapalenia najądrza, a także
w przypadku stwierdzenia obecności żylaków powrózka nasiennego.

piśmiennictwo

 1. [1] Aso, Y., Homma, Y.: A survey of incidental renal cell carcinoma in Japan. J.
 2. Urol. 1992, 147, 340-343.
 3. [2] Bennington, J. D., Kradijan, R. R.: Distribution of metastases from renal cell
 4. carcinoma. Revrał Carcino. Saunders, W. B., Philadelphia 1967, 6,156.
 5. [3] Ciechan, J., Dzierżak, W.: Przerzut raka jasnokomórkowego. Urol. Pol. 1995,48,
 6. 1,81.
 7. [4] Mevorach, R. A., Segal, A. ]., Tersegno, M. E., Frank, J. N.: Renal cell carcino-
 8. ma: incidental diagnosis and natural history: review of 235 cases. Urology 1992,34,
 9. 519-522.
 10. [5] O'Dea, M. ]., Zindelt, Itz, D. C, Berrnatz, P. E.: The treatment of renal cell
 11. carcinoma with Solitary metastasis. J. Urol. 1978,120, 540.
 12. [6] Saitoh, H.: Distant metastasis of renal adenacarcinomas. Cancer 1981,48,1487-
 13. -1489.
 14. [7] Tolia, B. ML, Whitmore, W. R: Solitary metastasis from renal cell carcinoma.
 15. J. Urol. 1975,114, 6,836.
 16. [8] Wroński, M.: Leczenie operacyjne przerzutów do mózgu raka nerki. Urol. Pol. 1994,
 17. 47, 3,111-114.