PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

RZADKI PRZYPADEK ROZPOZNANEGO PRZYŻYCIOWO PRZERZUTU CZERNIAKA ZŁOŚLIWEGO DO JĄDRA
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 1996/49/4.

autorzy

Andrzej Kurpiński, Andrzej Kidawa, Krzysztof Idzikowski, Grzegorz Jędrzejczak, Roman Pykało 1, Grzegorz Madej 2
Z Oddziału Urologii im. dra Jana Kiełkiewicza Szpitala Praskiego w Warszawie
Ordynator: dr nauk med. Andrzej Kidawa
1 Z Zakładu Anatomii Patologicznej Akademii Medycznej w Warszawie
Kierownik Zakładu: prof. dr hab. nauk med. Stefan Kruś
2 Z Kliniki Nowotworów Układu Moczowego Centrum Onkologii Instytutu im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. nauk med. Grzegorz Madej

słowa kluczowe

jądro nowotwór przerzutowy czerniak

streszczenie

Przedstawiono przypadek 40-letniego mężczyzny leczonego chirurgicz-
nie z powodu guza jądra prawego. Guz okazał się przerzutem nowotworo-
wym czerniaka złośliwego. W 5 tygodni po usunięciu jądra pacjent zmarł.
Nie udało się ustalić punktu wyjścia nowotworu. Wyjątkowo spotyka się
guzy jąder będące pierwszym objawem klinicznym nowotworu o pierwot-
nie innym umiejscowieniu.

Przerzuty nowotworowe do jądra występują bardzo rzadko i zazwyczaj są rozpo-

znawane w badaniu pośmiertnym u chorych zmarłych z powodu uogólnionej choro- by nowotworowej. Pierwotne ognisko znajduje się w tych przypadkach najczęściej w gruczole krokowym, płucach, przewodzie pokarmowym, nerkach lub jest to czer- niak złośliwy.


Do wyjątków należą guzy jąder stanowiące pierwszy objaw kliniczny ukrytej po- staci carcinoma ocultum, nowotworu o pierwotnie innym umiejscowieniu.


OPIS PRZYPADKU


Chory N. J. lat 40 (Nr historii choroby 1352/88) został przyjęty do Oddziału Urologicznego z powodu guza prawego jądra. Badaniem przedmiotowym stwier- dzono dwukrotne powiększenie prawego jądra, które było twarde i niebolesne. Stwierdzono również liczne, drobne guzki podskórne rozsiane po całym ciele, któ- re przed przyjęciem do szpitala były oceniane przez lekarza onkologa i według oceny specjalisty nie miały charakteru nowotworowego. W badaniach laborato- ryjnych, z odchyleń od stanu prawidłowego stwierdzono białkomocz 83 mg%, oraz erytrocyturię.


Chorego zakwalifikowano do operacji usunięcia prawego jądra: cięciem sko- śnym ponad więzadłem pachwinowym otwarto kanał pachwinowy i Wypreparo- wano powrózek nasienny. Założono miękki zacisk na szypułę jądra prawego. Ją- dro wyłoniono z moszny stwierdzając, że jest ono guzowato zmienione, twarde, dwukrotnie większe w stosunku do jądra lewego. Podwiązano, przecięto i podkłu- to nasieniowód oraz naczynia powrózka nasiennego na poziomie pierścienia pa- chwinowego głębokiego. Jądro usunięto. Stwierdzono obecność licznych guzków w tkance podskórnej. Jeden z nich pobrano wraz z marginesem skóry. Ocena histopatologiczna przedstawia się następująco: Do badania nadesłano jądro o wymiarach 5×4x3 cm z najądrzem. W górnym biegunie jądra znajdował się szarożółtawy guzek średnicy około 2 cm, ostro odcinający się od miąższu ją- dra. W obrazie mikroskopowym wycinków stwierdzono w miąższu jądra przerzut czerniaka złośliwego (typ epithelioidny). Podobne przerzuty znaleziono w tkance podskórnej.


Zgodnie z decyzją onkologa kontynuowano leczenie Paliatywne. W krótkim czasie stan ogólny chorego zaczął się pogarszać, pojawiło się coraz więcej przerzutów do tkanki podskórnej, postępowało wyniszczenie organizmu. Chory zmarł w 5 ty- godni po operacji. Nie ustalono punktu wyjścia nowotworu.


OMÓWIENIE


Czerniak! stanowią około 1 % przypadków nowotworów złośliwych u kobiet i około 0,6-0,8% nowotworów złośliwych u mężczyzn w Polsce (5). Największa zachoro- walność przypada na czwartą i piątą dekadę życia. Wyjątkowo stwierdzamy je u dzieci. U kobiet występują zazwyczaj w skórze kończyn oraz głowy i szyi. Najczę- stszym umiejscowieniem u mężczyzn jest skóra tułowia. Pierwotny czerniak układu moczowo-płciowego jest bardzo rzadki. Das Gupta [2] u 1200 chorych z czerniakiem pozagałkowym stwierdził tylko 6 ta- kich przypadków. Częstość przerzutów czerniaka do układu moczowo-płciowego ustalona na podstawie autopsji jest następująca: nadnercza ? 50%, nerki ? 45%, pęcherz moczowy ? 18%, jądra ? 8% [2]. Od chwili rozpoznania przerzutów do układu moczowego chorzy przeżywają 3-6 miesięcy [3] i od 1 do 4 miesięcy po rozpoznaniu przerzutów do j ądra [ 1 ]. Przerzuty czerniaka do układu moczowo-płcio- wego w początkowym okresie choroby są zazwyczaj bezobjawowe, chociaż cza- sem powodować mogą krwiomocz lub być przyczyną przeszkody w odpływie mo- czu. Oprócz typowych badań diagnostycznych, pomocne w ich rozpoznawaniu mogą być cytologiczne badanie osadu moczu lub punkcja aspiracyjna cienkoigłowa. Le- czenie jest chirurgiczne. Wspomagająca chemioterapia i radioterapia nie poprawiają znamiennie osiągniętych wyników.


WNIOSKI


1.Przerzut czerniaka złośliwego do jądra, rozpoznany jako pierwotny objaw cho- roby, jest niezwykłą rzadkością.


2.Niezależnie od sposobu leczenia rokowanie w tych przypadkach jest niekorzystne.

piśmiennictwo

  1. [1] Cambell's Urology 1979, vol. 2,1162.
  2. [2] Das Gupta, T., Grabstald, H. : Melanoma of genitourinary tract. J. Urol. (1965),
  3. 93, 607-614.
  4. [3] DeVita, VT., Helman, S., Rosenberg, S. A.: Principles and practice of Oncology.
  5. Cancer (1989), 2,44.
  6. [4] Koszarowski, T.: Onkologia Kliniczna (1985), 236-241.
  7. [5] Rodriguez, A., Minana, B., i wsp.: Melanoma in Urology: our experience and review
  8. of the literature. Ac. Urolog. Espan. (1991), 15 (4), 361-365.
  9. [6] Zieliński, J'.: Onkologia urologiczna (1986), 303-337.