PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

DOC. DR HAB. MED. STANISŁAW WRÓBEL (9.05.1924 -1.07.1995) WSPOMNIENIE POŚMIERTNE
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 1995/48/4.

autorzy

Ferdynand Tyloch
Z Katedry i Kliniki Urologii Akademii Medycznej w Bydgoszczy
Kierownik Katedry i Kliniki: dr hab. med. Zbigniew Wolski

Doc. dr hab. med. Stanisław Wróbel urodził się 9 maja 1924 roku w Tczewie, woj. gdańskie. Do 1939 roku mieszkał w Gdyni. W czasie okupacji zmuszony został do przeniesiena się na wieś w okolice Mławy, gdzie pracował fzycznie na roli. W 1945 roku wrócił do Gdyni.


Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości rozpoczął studia lekarskie w Akademii Medycznej w Gdańsku. W roku 1951 powołany został do wojska. Przez okres trzech lat pracował w Oddziale Chirurgicznym Szpitala Woj skowego w Elblągu, skąd za zgodą władz woj skowych przeniesio- ny został do Gdańska, gdzie rozpoczął pracę w Oddziale Urologicznym III Kliniki Chirurgicz- nej. Specjalizację z zakresu urologii uzyskał w 1956 roku, a w roku 1957 zwolniony został z wojska. Stopień doktora nauk medycznych uzyskał w 1965 roku na podstawie rozprawy p.t. ?Przydatność pelweowenografii dla oceny rozległości nacieczenia w raku pęcherza moczowe- go”. W roku 1972 uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych w za- kresie urologii na podstawie pracy habilitacyjnej na temat ?Kawernozoflebografia i kawernozo- grafia”, a w 1982 roku powołany został na stanowisko docenta Akademii Medycznej w Gdań- sku.


Od 1977 roku sprawował nadzór w urologii w województwie słupskim, a od 1983 roku powołany został na członka Krajowego Zespołu Specjalistycznego. Od 1978 roku był vice pre- zesem Oddziału Północno-Zachodniego Polskiego Towarzystwa Urologicznego, a od 1984 roku jego prezesem. W 1980 roku został członkiem Międzynarodowego Towarzystwa Urologiczne- go. W styczniu 1985 roku powołano Go na stanowisko Kierownika Katedry i Kliniki Akademii Medycznej w Bydgoszczy. Swoje bogate doświadczenie i wiedzę zdobyte w czasie pracy w Katedrze i Klinice Urologii Akademii Medycznej w Gdańsku prowadzonej przez prof. Lorenza, a następnie przez prof. Adamkiewicza, wykorzystał w pełni obejmując utworzoną na bazie Oddziału Urologicznego Szpitala Wojewódzkiego Klinikę Urologii Akademii Medycznej w Bydgoszczy. W 1987 roku w Bydgoszczy byl organizatorem ?Dnia Urologicznego” Polskiego Towarzystwa Urologicznego na temat ?Rozpoznawanie i leczenie powierzchownych nowo- tworów nabłonkowych pęcherza moczowego”.


Doc. dr hab. med. Stanisław Wróbel ogłosił drukiem 35 prac w Urologii Polskiej, Przeglą- dzie Chirurgicznym oraz w Pamiętnikach Zjazdów Naukowych Polskiego Towarzystwa Urolo- gicznego. Zajmował się w szczególności zagadnieniami kamicy koralowatej oraz problemami nowotworów nerek i pęcherza moczowego. W uznaniu zasług naukowych, zawodowych i wychowawczych otrzymał: w 1974 roku odznakę ?Za wzorową pracę w Służbie Zdrowia”, w 1975 roku Medal XXX Lecia Akademii Medycznej w Gdańsku, w 1979 roku odznakę ?Za zasługi dla Gdańska”, w 1979 Złoty Krzyż Zasługi, w 1984 Medal 40-lecia Polski Ludowej, w 1988 Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski i w 1989 roku odznakę ?Za zasługi dla miasta Bydgoszczy”. Trzykrotnie otrzymał nagrodę rektor- skąlll stopnia za zasługi i osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej. W 1988 roku poważna choroba przerwała pełnąpoświęcenia i planów pracę Docenta Wróbla. Wobec przedłużającej się choroby i w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego z dniem 31 grudnia 1989 roku przeszedł na emeryturę. Zmarł w dniu 1 lipca 1995 roku po ciężkiej, długiej i cierpliwie znoszonej chorobie. Doc. dr hab. med. Stanisław Wróbel pozostanie na zawsze w naszej pamięci jako pełen poświęcenia nauczyciel i wychowawca, przede wszystkim jednak jako Pierwszy Kierownik Katedry i Kliniki Urologii Akademii Medycznej w Bydgoszczy. Cześć Jego Pamięci