/o calcium prepairation POLFA, and calcitonin phosphate-ealciuim urolitlhiasis wirth addition of oxalates was pro­duced. Adiministoaition of vit,amin D3 inoreased gireatły the mass of oalculi forming in the bladder of rats. Admiwistration of the 10% calcium preparation had no significant effect' an the course of urolithiasis. Vii!taimki D3 adiministnation produced also a signifiicant misę ;in urinary calcium excretiion, decreased urdinary magmesium lewel, ain-d raiised the serum oalcium level. Calcitonin adiministratiion inhiibited nearly oolmpletely the increase rf the imass of catould, but oauld not ctaange tihe effect of yitamin D3 increasing the girowrth of caleuli.">
PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

Effects of vitamin d3, calcium preparation and calcitonin on experimental urolithiasis in rats
Article published in Urologia Polska 1983/36/2.

authors

Józef Traczyk, Krystyna Dąbrowska
Klinika Urologiczna Instytutu Chirurgii AM w Poznaniu
Kierownik Kliniki: doc. dr med. J. Strzyżowski
Zakład Farmakologii Instytutu Leku AM w Poznaniu
Kierownik Zakładu: prof. dr med. A. Chodera

summary

For studyiing the effects of vi'tamin D3, a 10">/o calcium prepairation POLFA, and calcitonin phosphate-ealciuim urolitlhiasis wirth addition of oxalates was pro­duced. Adiministoaition of vit,amin D3 inoreased gireatły the mass of oalculi forming in the bladder of rats. Admiwistration of the 10% calcium preparation had no significant effect' an the course of urolithiasis. Vii!taimki D3 adiministnation produced also a signifiicant misę ;in urinary calcium excretiion, decreased urdinary magmesium lewel, ain-d raiised the serum oalcium level. Calcitonin adiministratiion inhiibited nearly oolmpletely the increase rf the imass of catould, but oauld not ctaange tihe effect of yitamin D3 increasing the girowrth of caleuli.

references

 1. Adamkiewicz K., Kossman S., Czopik 3.: Badania zaburzeń gospodarki wap-
 2. niowo-fosforowej za (pomocą jednorazowego obciążenia wapniem u chorych z ka­
 3. micą moczową. Pol.' Przegl. Chir., 1966, 4a, 354.
 4. Araszkiewicz Z.: Przemiany
 5. wapniowo-fasdiorowe w obrębie nerek. Pol. Arch. Med. Wewn., 1962, 8, 1003.
 6. Bocian J., Wochna Z., Pacholuk U.: Patogeneza i diagnostyka kamicy moczowej
 7. w świetle badań metabolizmu wapnia, magnezu, fosforanów i napięcia powierzch­
 8. niowego moczu. Pol. Przegl. Chir., ,1969, 8a, 1103
 9. Berg C. J., HM L. F., Stan-
 10. bury S. W.: Inositol phosphates and pihytic acid as inhiibitors of biological calcifi-
 11. caition dn the rat. Clin. SÓL, 197:2, 43, 377
 12. Brzozowski R.: Gospodarka magne­
 13. zem w ustroju. Pol. Arch. Med. Wewn., 1962, 10, Ii287.
 14. Evans R. A., Forbes
 15. M. A., Sutton R. A. L., Watson L.: Urinary exeretion of calcium and magnesium
 16. in patients with calcium-icoriltainiing renal Stonea. Laniceft, 19i67, 4, 998
 17. Fabi-
 18. szewski R., Wolfart K.: Poziom eilefctriOtLitów i aziottu alfa-aminoiwego w surowicy
 19. knwi i moczu Ohorych na kamicę nerkawą. Probl. Ldk., 1968, 3, 489.
 20. Hali-
 21. kowski B., Kucharska K., Tarnowska T., Sikorska B.: Magnez, wapń i fosforany
 22. osocza i moczu w pnzewlekłej niewydolności irterek obserwowanych przypadków
 23. nafiroikalcinozy z rozwojowym zaburzaniem nerka. Ped. Pol., 1069, 8, 1019.
 24. Frick J.: Nadezymność prizytarcizyc a .nawrotowa kamica nerkowa. Referaty XV
 25. Zjazdu Pol. Tow. Urol. Wisła, 2i7i?>28 maja 1976 as,, iKajtawtice, 1(977, '92t
 26. Kokot F.: Metaboliczne przyczyny kamicy nerkowej. Referaty XV Zjazdu Pol. Tow..
 27. Urol. Wisła, 27?28 maja 1976 r., Katowice, 1977, 78,
 28. Kwias Z., Twardosz ,W., Głuszek J., Grajek S.: Stosunek wapnia do magne­
 29. zu w moczu w nawrotowej kamicy nerkowej. Referaty XV Zjazdu Pol. Torw. Urol.
 30. Wisła, 27?<28 maja 1976 r., Katowice 1977, 100.
 31. Manitius A.: Niedobór
 32. magnezu ? niejasny problem kliniczny. Pol. Arch. Med. Wewn., 1966, 4, 353.
 33. Pelc T.: Gospodarka wapniowo-fosSorianowa w kamicy i zakażeniu dróg mo­
 34. czowych. Pol. Tyg. Lek., 1966, 50, 1919.
 35. Syc S., Wędrychowski A.: Wpływ
 36. unieruchamiania na wydalanie wapnia w moczu. Pol. Arch. Mad. Wewn., 1965, 11",
 37. 162.1.
 38. Helsby R., Vermuelen C. W., Goetz R.: Expenimental urolithiasiis. VI.
 39. Failure of hyoliuronidaize to dnhibit groiwth of stones of foreign bodies in the rat;
 40. J. Urol., 195(3, 69, 354.
 41. Wrociński T.: Nowa metoda wywoływania kamicy
 42. doświadczalnej u szczuróiw. Herba Polon., 1?69, 4, 360.
 43. Zieliński J., Pietrak
 44. J.: Kamica wapniowa układu mocizowego i jej związek z zaburzeniami przemiany
 45. materii. Urol. Pol., 1979, 1, 1.
 46. Zieliński J., Pietrak J.: Kamica wapniowa
 47. układu moczowego i jej związek z zafousrzeniamd przemiany materii. Urol. Pol.,
 48. 1879, 2, 133.