PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Leczenie stulejki za pomocą miejscowo stosowanego betamethazonu: analiza skuteczności i kosztów
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2004/57/1.

autorzy

Marek Orkiszewski, Marek Mackiewicz, Joanna Madej
Katedra i Klinika Chirurgii Dziecięcej i Traumatologii AM w Bydgoszczy,
Wojewódzki Szpital Dziecięcy w Toruniu
Kierownik katedry i kliniki: dr hab. Marek Orkiszewski

słowa kluczowe

prącie, stulejka, analiza kosztów i skuteczności, sterydy podawane miejscowo

streszczenie

wprowadzenie
Od kilku lat zaleca się, aby w leczeniu stulejki u dzieci stosować miejscowo sterydy. Podkreślana jest znaczna skuteczność terapii, brak objawów ubocznych i wymierne oszczędności finansowe. Celem naszego badania była ocena skuteczności leczenia i szacunek finansowy dla państwowego systemu służby zdrowia w warunkach polskich.
metody
Od początku czerwca 2003 do końca sierpnia 2003 roku poddano ocenie i zakwalifikowano do leczenia miejscowego 50 pacjentów w wieku od 12 miesięcy do 10 lat z rozpoznaniem stulejki. Użyto 0,1% maści zawierającej betamethazon z dodatkiem neomycyny. Maść stosowano przez cztery tygodnie, dwa razy dziennie na okolicę zwężonego napletka. Oceny dokonywano po zakończonej terapii. Leczenie kontynuowano nawet wówczas, gdy napletek swobodnie schodził do rowka zażołędnego przed upływem czterech tygodni. Terapią obejmowano kolejno zgłaszających się pacjentów, bez ograniczeń wykluczających. Oceniono koszty leczenia łącznie z kosztami oddzielenia blaszki wewnętrznej napletka od żołędzi po miejscowym znieczuleniu maścią zawierającą lidokainę i prilokainę.
wyniki
Wszyscy rodzice z satysfakcją zaakceptowali możliwość uniknięcia zabiegu operacyjnego. U 92% pacjentów uzyskano ustąpienie zwężenia napletka, u 48% pełne odprowadzenie, u 44% współistniejące zrosty nie pozwoliły na odprowadzenie do rowka zażołędnego. Oddzielenie blaszki wewnętrznej napletka od żołędzi po znieczuleniu miejscowym maścią było zawsze skuteczne i nie wiązało się ze stresem lub bólem. U czterech pacjentów (8%) nie udało się odprowadzić napletka poza dystalną część żołędzi. Nie obserwowano żadnych objawów ubocznych leczenia. W ocenie kosztów leczenia postępowanie zachowawcze stanowiło około 9% rzeczywistych kosztów leczenia operacyjnego. W polskim systemie finansowania służby zdrowia operacja stulejki wytwarza dług wewnętrzny szpitala w wysokości 235 euro. W skali kraju zachowawcze leczenie stulejki pozwala uzyskać znaczące oszczędności finansowe.
wnioski
Leczenie zachowawcze jest wysoce skuteczne i wolne od powikłań, związanych z leczeniem operacyjnym. Koszt leczenia zachowawczego jest znacząco niższy niż zabiegu operacyjnego, pozwalając tym samym zmniejszyć wydatki w służbie zdrowia.
Wstęp Postępowanie w przypadku zarówno napletka prawidłowego, jak i zwężonego jest tylko częściowo problemem medycznym, łączy się bowiem z uwarunkowaniami religijnymi i kulturowymi. Powszechne wśród ludów semickich usuwanie napletka przez obrzezanie z powodów higienicznych lub religijnych dotyczy około 20% populacji ziemskiej [1]. Według danych skandynawskich potrzeba leczenia operacyjnego z powodu stulejki obejmuje 2% populacji chłopców [2]. Ocenia się, że bezwzględne wskazania operacyjne z powodu stulejki dotyczą tylko 0,6% populacji [3J. W Polsce przyjętą praktyką postępowania w przypadku stulejki jest poszerzenie pierścienia napletka za pomocą plastyki skóry typu V-Y, rzadziej Z, niekiedy sposobem Mikulicza. przez podłużne przecięcie pierścienia napletka i poprzeczne zszycie. Wyjątkowo dokonuje się usunięcia części lub całości napletka. Konieczność zabiegu operacyjnego, ryzyko znieczulenia ogólnego, stres związany z pobytem w szpitalu i ryzyko powikłań spowodowały, że leczenie nieoperacyjne jest dobrym rozwiązaniem. Wymierne oszczędności finansowe leczenia zachowawczego dodatkowo czynią ten sposób ważnym czynnikiem polityki zdrowotnej państwa. Materiał i metody Od początku czerwca do końca sierpnia 2003 roku zakwalifikowano do leczenia zachowawczego 50 pacjentów w wieku od 12 miesięcy do 10 lat z rozpoznaniem stulejki. Nie różnicowano pacjentów według stopnia zwężenia lub zbliznowacenia pierścienia napletka. Leczono 32 pacjentów w wieku poniżej pięciu lat (64%). W tej grupie wcześniej usiłowano odprowadzić napletek u 34,3% pacjentów. Ogólnie u 44% pacjentów próbowano uprzednio odprowadzić lub odprowadzono napletek. U żadnego badanego nie współistniało zakażenie dróg moczowych. Każdorazowo rodzice wyrazili zgodę na leczenie zachowawcze, odrzucając propozycję operacji. Maść (0,1% betamethazon) zawierającą neomycynę, stosowano dwa razy dziennie, wcierając w okolicę zwężonego napletka po jego naciągnięciu w kierunku podstawy prącia. Kie zachęcano do prób całkowitego odprowadzenia z obawy o za-łupek. Leczenie kontynuowano nawet wówczas, gdy zwężenie już ustąpiło. Wyniki oceniano po czterotygodniowym okresie leczenia, kwalifikując je jako: pełne odprowadzenie, częściowe (utrudnione współistniejącymi zlepami), brak poprawy (gdy nie udało się odprowadzić napletka poza szczyt żołędzi). U pacjentów, u których stwierdzano zlepy, uwalniano je po miejscowym znieczuleniu maścią Emla. W ocenie kosztów uwzględniono dwie wizyty specjalistyczne, cenę maści sterydowej i znieczulającej (te ostatnie dwa finansowane były przez rodziców). W ocenie kosztów leczenia operacyjnego uwzględniono koszt znieczulenia ogólnego lub miejscowego oraz samego zabiegu operacyjnego. Wyniki Rodzice i pacjenci zawsze zdecydowanie opowiadali się za leczeniem zachowawczym. U 48% pacjentów uzyskano pełne odprcwadzenie napletka, u 44% częściowe, a u 8% wynik uznano za niezadowalający, kwalifikując pacjentów do leczenia operacyjnego. U pacjentów ze zlepami skuteczność odprowadzenia napletka i uwolnienia zlepów wynosiła 100%. Skuteczność leczenia zachowawczego można zatem ocenić na 92%. Kie zaobserwowano nigdy powikłań ani objawów ubocznych stosowania miejscowego sterydów. Koszty leczenia określono według standardów państwowej służby zdrowia: dwie wizyty specjalistyczne u chirurga dziecięcego lub urologa w systemie państwowej służby zdrowia kosztują 50 zł (12,5 euro): maść sterydowa: 13,5 zł (3,5 euro); maść przeciwbólowa: 15 zł (3,75 euro). Koszt zabiegu plastyki napletka jest porównywalny z operacją przepukliny pachwinowej i wynosi 1300 zł (32 5 euro). Według szacunku Kas Chorych zabieg operacji stulejki kosztuje 300 zł (75 euro). Porównawczo podano koszt według danych francuskich, brytyjskich i ze Stanów Zjednoczonych. Standardy wyposażenia, zastosowane leki i kwalifikacje personelu w odniesieniu do zabiegu na napletku nie różnią się między porównywanymi krajami. W Polsce koszt leczenia operacyjnego stulejki zwracany jest w niewielkim odsetku - około 23%. Reszta, około 250 euro. obciążą dług wewnętrzny szpitala. Przedstawione koszty nie obejmują kosztów leczenia powikłań. W Polsce za maść płaci pacjent. Do kosztów leczenia zachowawczego stulejki należy doliczyć cenę maści przeciwbólowej, zwiększającą udział pacjenta w finansowaniu leczenia. Dodatkowo wymagana jest jedna wizyta u specjalisty. Dyskusja Nieodprowadzalność napletka w wieku noworodkowym występuje u 96% chłopców i ustępuje z wiekiem. Do ukończenia piątego roku życia u większości chłopców napiętek udaje się odprowadzić [4]. W tym okresie próbowano odciągać napletek u większości naszych pacjentów, być może przyczyniając się do rozwoju zwężenia pierścienia napletka. Według Shanekera i Rickwooda bezwzględne wskazania do zabiegu operacyjnego z powodu zwężonego napletka odnoszą się do osób ze zmianami bliznowatymi, pozwalając ograniczyć populację chłopców bezxvzglednie wymagających zabiegu do 0.6% [1]. Szerokie wskazania do obrzezania w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brj\\\'tanii utrudniają ocenę. Od kilku lat obserwuje się tendencję do ograniczenia liczby zabiegów obrzezania, które wykonywano wcześniej u 60-90% noworodków [5]. Według danych skandynawskich wskazania do operacji stulejki dotyczą 2% chłopców [2], W przypadku stulejki coraz częściej wykonuje się plastykę poszerzającej napletek, która wypiera obrzezanie. Zabieg operacyjny wiąże się ze stresem obciążającym dziecko i z możliwością powikłań: krwawienie, bóle, nadmierne usunięcie skóry prącia, wymagające późniejszych operacji plastycznych lub powodujące nawrót stulejki. Leczenie zachowawcze maścią sterydową jest bezpieczne, wolne od powikłań i wysoce skuteczne [6]. W dużej serii 194 pacjentów skuteczność leczenia zachowawczego oceniono na 87%. niezależnie od współistnienia zapalenia żołędzi lub zakażenia dróg moczowych [7]. Skuteczność leczenia zależy od stężenia sterydu w maści. Bcthametason w stężeniu 0,12%. stosowany dwa razy dziennie przez miesiąc, spowodował ustąpienie stulejki u 96,8% pacjentów. Przy stężeniu 0,025% skuteczność spadała do 55.6%. Po leczeniu czterotygodniowym niepowodzenie stwierdzono u 17% pacjentów, ale według Berdeu i wsp. kontynuacja leczenia przez następne cztery tygodnie u większości pacjentów kończyła się powodzeniem [4J. W piśmiennictwie nie opisano powikłań zaistniałych w trakcie leczenia zachowawczego. Takie powikłania, niekiedy wymagające ponownych zabiegów operacyjnych, występują u 2-10% pacjentów po operacyjnym zaopatrzeniu stulejki [81. Trudno odnieść wyniki leczenia zachowawczego do rodzaju zwężenia. Określenie typu zwężenia i jego nasilenie wydaje się niemożliwe i nieuzasadnione. Nieznany jest do końca mechanizm działania sterydów dla poszerzenia pierścienia napletka. Być może chodzi o efekt przeciwzapalny oddziaływania na metabolizm kwasu arachidowego w procesie zapalenia lub/i hamowanie syntezy kwasu hialuronowcgo we fibroblastach i hamowanie proliferacji nabłonka [10]. Na taki mechanizm działania wskazuje skuteczność niesterydowego leku przeciwzapalnego (dicloienacu) w leczeniu stulejki [9]. Wydaje się. ze skuteczność leczenia nie zależy od wieku. Webster i Leonard wykazali tendencję do pogorszenia wyników leczenia z wiekiem, ale Ashfield i wsp. uzyskali tendencje odwrotną [7.101. Nasza grupa pacjentów, u którejnie uzyskano poprawy, jest zbyt nieliczna (cztery osoby), aby można było wyciągnąć wiarygodne wnioski. W analizie uwzględniliśmy potrzebę rozdzielenia blaszki wewnętrznej napletka od żołędzi. Taka konieczność dotyczyła prawie połowy badanych. Rozdzielenie to zawsze przeprowadzaliśmy w znieczuleniu miejscowym maścią przeciwbólową, nie obserwując stresu u dziecka ani wyraźnych objawów ubocznych działania maści, prócz niewielkiego obrzęku wewnętrznej powierzchni napletka. Analiza kosztów leczenia zdecydowanie przemawia za stosowaniem leczenia zachowawczego. W ocenie porównawczcj zaskakuje wysoki koszt leczenia operacyjnego stu-lejki w Stanach Zjednoczonych, przy porównywalnych w Wielkiej Brytanii i Francji. Według analizy van Howa oraz Bcrdeu i wsp. [4,11] leczenie zachowawcze obniża koszty leczenia do około 25%. Zaskakuje również ocena kosztów leczenia operacyjnego stulejki w Polsce. Dysponując tyra samym wyposażeniem, lekami, narzędziami i kwalifikacjami, przeznacza się na leczenie stulejki w znieczuleniu ogólnym 300 zł (75 euro). Jest to 32 razy mniej niż w USA i 11 razy mniej niż we Francji lub w Wielkiej Brytanii. Z tego powodu powstaje wewnętrzny dług szpitala, a szpitale prywatne nie przyjmują na operację chorych ze stulejką. Wobec braku odpowiedniego finansowania procedur chirurgicznych wydaje się, że alternatywne leczenie zachowawcze stulejki pozwala osiągnąć znaczące oszczędności. Według danych z Kasy Chorych w 2002 roku wykonano w województwie kujawsko--pomorskim (2 100 000 mieszkańców) około 1200 zabiegów operacyjnych stulejki, koszt łączny tych zabiegów wyniósł ponad 360 000 zł (90 000 euro). Rzeczywisty koszt tych zabiegów to 1 560 000 zł (390 000 euro). W skali państwa oszczędności wynikające z zastosowania leczenia zachowawczego wyniosły we Francji 150 milionów franków francuskich (2 5 milionów euro) [4]. Przez ekstrapolację, na terenie Polski, przyjmując za reprezentatywne wyniki z województwa pomorsko-kujawskiego, koszty leczenia operacyjnego stulejki wynoszą w skali jednego roku (22 800 pacjentów rocznie i dwie wizyty) około 7 980 000 zł (1 995 000 euro). Przy zwrocie rzeczywistych kosztów zabiegu (1300 zl). koszt, wzrasta do 30 780 000 zł (7 695 000 euro). Koszt leczenia zachowawczego w skali kraju (22 800 pacjentów, dwie wizyty), łącznie z kosztami dodatkowego zastosowania maści przeciwbólowej u 44% pacjentów oraz dodatkowo z kosztem leczenia operacyjnego 8% pacjentów, to 2 396 280 zł (599 070 euro). Koszt maści (sterydowej i przeciwbólowej) w skali kraju - 458 280 zł (114 570 euro) są ponoszone przez pacjenta. Oszczędności powstałe w wyniku leczenia zachowawczego wynoszą od 5 583 720 zł (koszt leczenia operacyjnego 300 zł) do 26 559 720 zł (koszt operacji - 1.300 zł), co odpowiada od 139 930 euro do 6 639 930 euro. Wnioski 1. Leczenie zachowawcze jest wysoce skuteczne. 2. Jest ono wolne od powikłań leczenia operacyjnego. 3. Koszt leczenia zachowawczego jest znacząco niższy od zabiegu operacyjnego i pozwala ograniczyć wydatki w służbie zdrowia.

piśmiennictwo

 1. 1. Shankar KR, Rickwood AMK: Tlie incidence of phimosis in buns. BJU fat 1999: 84:101-102.
 2. 2. Frisch M, Friis S. Kruger KS, Melbye M: Vailing incidence, of penile cancer in the. unctraancisedpopulation (Denmark 1943-90). BMJ 1995; 311:1471-1474.
 3. 3. Rickwood AMK, Kenny SE, Donnell SO. Towards evidence based circumcision of English boys: survey of trends in practice. BMJ 2000; 321: 792-793.
 4. 4. Berdcu D, Sauze L, Ha-Vinh P, Blum-Boisgard C: Cost-effective analysis of treatments for himosis: a comparison of surgical and medical approaches and their economic effect. BJU Int., 2001. 87: 239-244.
 5. 5. Witlield HN. Frank JD, Wiliams G: The prepuce. BJU Lit, suppl. 1999: 83:1.
 6. 6. Golubovic Z, Milanovic 1), Vukadinovic V, Rakic I, Perovic S: The conservative treatment of phimosis in boys. Br J Urol, 1999. 162:1162-1165.
 7. 7. Ashfleld JE, Nickel KR, Siemens DR MacNeily AK, Nickel JC: Treatment of phimosis with topical steroids in 194 children. ] Urology 2003. 169,1106-1108.
 8. 8. Wiliams N, Kapila L: Complications of circumcision. Br J Surg 1993: 80:1231-1236.
 9. 9. Atilla MK. Dundaroz R. Odabas 0. Ozturk II, Alan R, Gokcay E: A nonsurgical approach to the treatment of phimosis: local nonsteroidal anti-inflammatory ointment application. J Urol 1997:158:196-197.
 10. 10. Webster TM. Leonard MP: Topical steroid therapy for phimosis. Can J Urol, 2002, 9:1492-1495.
 11. 11. Van Howe RS: Cost-effective treatment of phimosis. Pediatrics 1998, 102: E43.

adres autorów

Marek Orikiszewski
Katedra i Klinika Chirurgii Dzieetceel i Truumaloloan
ul. Konstytucji 3 Maja 42
87-100 Toruń
tel.(0... 56)6100600