PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

EXCRETION OF CALCIUM AND PHOSPHORUS IN PATIENTS WITH UROLITHIASIS DURING CRENOTHERAPY
Article published in Urologia Polska 1984/37/1.

authors

Jan Leńko, Kazimierz Biel
Z Katedry i Kliniki Urologii AM w Krakowie
Kierownik: prof. zw. dr med. J. Leńko Z Urologicznego Ośrodka Naukowo-Badawczego Szpitala Uzdrowiskowego
Sanatorium ?Lwigród\" w Krynicy Dyrektor Sanatorium: dr med. S. Kostałkowski

summary

In 90 patients of either sex with calcium urinary calculi the concentrations of calcium and inorganic phosphorus were determined in the serum together with the urinary excretion of these elernents before and after crenotherapy. Before this treatment in over half the cases hypophosphataemia was present, 19.0% had a tendency for hypercalcaemia and 9.0% for hypocalcaemia. Changes in the con­centrations were associated with increased urinary excretion of calcium and pho-sphates. After crenotherapy a significant decreasing tendency was found in the serum concentration of calcium with a tendency for compensation of hypophos­phataemia and for normalization of their ratio. The patients excreted with urine still higher amounts of calcium and phosphate. Before the treatment there was an inverse correlation between the plasma phosphours concentration and urinary calcium excretion, while after the treatment no such correlation was noticed.

references

 1. 1. Bio-LA-Test. Sets of reagents for biochemical laboratories. Lachema, Brno. ?
 2. 2. Borden T. A., Lyon T. S.: The effects of magnesium and pH on experimental
 3. calcium oxalate stone disease. Invest. Urol., 1969, 6, 412. ? 3. Coe F. L., Kava-
 4. lach A. G.: Hypercalciuria and hyperuricosuria in patients with calcium nephroli-
 5. thiasis. New Engl. J. Med., 1974, 19, 1344. ? 4. Coe F. L.: Allopurinol treatment of
 6. uric-acid disorders in calciumstone formers. Lancet, 1973, 1, 129. ? Czekalski St.:
 7. Regulacja hormonalna transportu wapnia i fosforanów w jelicie i jej zaburzenia.
 8. Diagn. Lab., 1980, 16, 69. ? 6. Elliot J. S., Ribeiro M. E.: Magnesium and cal­
 9. cium oxalate solubility. Invest. Urol., 1971, 8, 386. ? 7. Elliot J. S., Ribeiro M. E.:
 10. The effects of varying concentrations of calcium and magnesium upon calcium
 11. oxalate solubility. Invest. Urol., 1973, 10, 295. ? 8. Kokot F.: Metody badań la­
 12. boratoryjnych stosowanych w klinice. PZWL, Warszawa, 1969, 224. ? 9. Kokot F.:
 13. Metaboliczne przyczyny kamicy nerkowej. Pamiętnik VI Zjazdu Naukowego Pol.
 14. Tow. Urol., Katowice, 1977, 78. ? 10. Marczyńska A.: Rola przytarczyc w regula­
 15. cji gospodarki wapniowo-fosforowej. Przeg. Lek., 1974, 31 (Supl.), 48.
 16. 11. Miller G. H., Vermenlen C. W., Moore J. D.: Calcium oxalate solubility
 17. in urine: experimantal urolithiasis XIV. J. Urol., 1958, 79, 607. ? 12. Piasecki Z.,
 18. Biel K., Zębaty T.: Wpływ kuracji pitnej wodą ze źródła Jan w Krynicy na po­
 19. ziom wapnia i fosforu w surowicy i w moczu chorych po operacyjnym leczeniu ka­
 20. micy moczowej z uwzględnieniem wpływu czasu od zabiegu chirurgicznego. Probl.
 21. Uzdrow., 1980, 7, 41. ? 13. Prien E. L., Prien E. L. Jr.: Composition and structure
 22. of urinary stones. Am. J. Med., 1968, 45, 654. ? 14. Stolarczyk J., Otręba L., Lo­
 23. renz J.: Wpływ wody mineralnej ?Marysieńka" na gospodarkę wapniowo-fosforo-
 24. wą u chorych z kamicą moczową. Wiad. Uzdrow., 1964, 9, 45. ? 15. Swolkień A.:
 25. Wpływ wody ze źródła Jana i Zuber na poziom sodu, potasu i wapnia w suro­
 26. wicy krwi zwierząt doświadczalnych. Balneol. Pol., 1964, 12, 2, 25. ? 16. Taka-
 27. saki E.: The magnesium: calcium ratio in the concentrated urines of patients with
 28. calcium oxalate calculi. Invest. Urol., 1972, 9, 147. ? 17. Tschope W., Ritz E.,
 29. Wesch H.: Hypophosphatemia in recurrent renal stone formers ? conseąuence of
 30. arterial hypertension? w książce: Urolithiasis, clinical and basic research pod re­
 31. dakcją Smith L. H., Robertson W. G., Finlayson B.: Plenum Press, New York, Lon­
 32. don, 1980, 55. ? 18. Tulczyński M. (redaktor): Metody laboratoryjne diagnostyki
 33. klinicznej. PZWL, Warszawa, 1962, 112. ? 19. Williams H. E.: Metabolic aspects
 34. of renal disease. The Year in Metabolism. ed. Freinkel N. Plenum Medical Book
 35. Company, New York and London 1978. ? 20. Woolf Ch. M.: Statistics for biolo-
 36. gists. Principles of biometry. D. Van Nostrand Comp. Inc., Toronto, London, Mel­
 37. bourne, 1968.