PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

Usefulness of isotope renography in the evaluation of the effect of ureter implantation into the blader
Article published in Urologia Polska 1983/36/1.

authors

Leonard Teneta
I Katedra i Klinika Urologii Śląskiej Akademii Medycznej im. L. Waryńskiego w Katowicach
Kierownik: prof. dr hab. med. J. Zieliński

summary

Eigfoty patients were studied after implantation of 110 uireters for various rea-sons. The evaluation was based on preoperative and postoperative radiologica! inves!tigatdonis (turography, micitiontal cystouretrography), urine analysis, history tafcing and postoperative isotope renography, which was done in 70 cases, mainly for detection of impaired urine flow, from the upper urinary tract. For ohecking the usefulness of isotope renography as a method of detectimg 'the results of ureteral implantation dt was compared with the results of radiologicail investigations and with the evaluation based on all the a,bove methods. A ihigh agreement was found between the results, of renography and those of radiological investigations and C0mprrehensive method of ureteral implantation evaluation. Isotape renography may be useful for repeated Control of the results of ureteral implantation into the bladder.

references

 1. Balogh F., Szomor L.: A survay of radioisotope method used in urological
 2. diagnostios. Int. Urol. Nephrol., 1977, 9, 199.
 3. Baranowska B.: Ocena przydat­
 4. ności renografii izotopowej przy stosowaniu hipuranu 131J. Pol. Tyg. Lek., 1972, 27,
 5. 2020
 6. Baranowska B., Cybulski B.: Znaczenie renografii izotopowej w rozpo­
 7. znawaniu i leczeniu niedrożności dróg moczowych. Pol. Przeg. Chir., 1970, 42, 923
 8. Bekier A., Bandhauer K.: Uwagi krytyczne o stosowaniu izotopów w diag­
 9. nostyce urologicznej. Pol. Przeg. Chir., 1973, 45, 243
 10. Bodalski J., Nowak S.,
 11. Kozłowski J., Narębska E., Kuchowicz B., Ogiński M..: Przydatność 'kliniczna reno­
 12. grafii izotopowej w chorobach nerek u dzieci. Przeg. Ped., 1975, 5, 385.
 13. Bo­
 14. dalski J., Narębska E., Nowak S., Ogiński M., Kuchowicz B., Kozłowski J.: Ocena
 15. porównaiwcza renografii izotopowej i urografii w chorobach nerek u dzieci .Gzęść I.
 16. Przeg. Ped., 1975, 5, 397.
 17. Bodalski J.., Narębska E., Nowak S., Ogiński M., Ku­
 18. chowicz B., Kozłowski J.: Ocena porównawcza renografii izotopowej i urografii w
 19. dhorobach nerek iu dziieci. Ozęść II. Przeg. Ped., 1976, 5, 297.
 20. Boreyko-Chod-
 21. kiewicz K., Chomicki O., Katolicki A., Korczak L.: Renogiram izotopowy (ihipuran
 22. 131J) i jego interpretacja. Wiad. Lek. -1S66, 19, 11421.
 23. Brock M., Feneley R., Da-
 24. vies E.: Renogrąp-hy as a progoastic index laf uninary tnact prablems in childlbood.
 25. Brit. J. Urol., 1977, 49, ,2611
 26. Eckstein H., Hohenfellner R., Williams P.: Raidio-
 27. isotope invesitigaitioniS, in: Surgical Pediatric Unology, Georg Thieme, Situttgacrt 1977,
 28. 50.
 29. Fryczkowski M., Gołba W.: Sposoby oceny krzywej renograficznej w izoto-
 30. poiwych badaniach chorych z kamicą po usunięciu bieguna nerki. Pol. Przeg. Rad.
 31. Med. Nukll., 1974, 6, 38.
 32. Fryszman J., Cybulski B., Katolicki A., Boreyko-
 33. -Chodkiewicz K., Chomicki O.: Przydatność renografii izotopowej (Hipuran 131J)
 34. jako pomocniczej metody w diagnostyce uroiloigicznej. Pol. Przeg. Chir., 1965, 37,
 35. 1095.
 36. Harbert J., Praley E., Deckers P.: Alterations in radioaetive isotope
 37. renogram pattern with urinary bladder fiiling. JAMA., 1970, 311, 810 (cyt. Stolar­
 38. czyk J., Pol. Przeg. Chir., 1973, 45, 1139)
 39. Otnes B., Rockwelt K., Mathisen W.:
 40. Comparison between urography and radioisotope renography in folloiw-up of sur­
 41. gery for hydronephrOiSis. Scand. J. Urol. Nephrol., 1975, 9, 50.
 42. Przedlacki J.:
 43. Radioizotopowa diagnostyka w .urologii. PZWL., Warszawa 1977, 29.
 44. Roth-
 45. welt, D., Constable A.: Radioniueiide cystogmaphy in the imanagement of vesico-ure-
 46. teric reflux. Brit. J. Urol., 1977, 49, 621
 47. Wilson K., Doig A., Powler J.: Re-
 48. niography in the assessiment of patients -with uretero-sigmoid diver,sion. Brit. J.
 49. Urol., 1977, 49, 195.
 50. Wojtczak A., Czekalski S., Lisiak W., Gembicki M.,
 51. Rzymski K.: Ocena iprzydatności irenografii izotopowej w diagnostyce przypadków
 52. nefrologiczno-UTologicznych. Pol. Tyg. Lek., 1970, 25, 1054.