PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Wpływ skojarzonego znieczulenia ogólnego i zewnątrzoponowego na nasilenie odpowiedzi stresowej u chorych poddanych rozległym operacjom urologicznym z użyciem jelita
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2005/58/Suplement 1.

autorzy

Jolanta Hasiak, Zbigniew Wolski