PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Przypadek rodzinnego występowania nowotworu jądra u ojca i syna
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 1980/33/2.

autorzy

Jerzy Korda
Klinika Urologiczna Instytutu Chirurgii AM w Gdańsku
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. K. Adamkiewicz
Dyrektor Instytutu: prof. dr hab. St. Mlekodaj

W światowym piśmiennictwie ukazują się doniesienia o rodzinnym występowaniu nowotworów jąder (1, 2, 3, 4, 5). Szczególne zaintereso­wanie autorów budzi występowanie nowotworu jądra u ojca i syna. Dzie­dziczność jest obecnie rozważana jako ważny etio-patogenetyczny czyn­nik w nowotworach jąder. Champlin w 1930 roku jako pierwszy opisał rodzinne występowanie nowotworów jąder. Macklin i Hawald donoszą o nowotworach jąder wśród bliźniąt. Levey i Grabstald (3) opisali nowotwory jąder u bliźniąt (6 przypadków) oraz u braci nie bliźniaczych (7 przypadków). Nowotwór u ojca (seminoma), a później u syna (terato-chorioncarcinoma) pierwszy opisał Silber (5). Lapes i współpracownicy (2) opisali również przypadek nowotworu jądra u ojca (seminoma z ko­ mórkami rozrodczymi) i u syna (terato-carcinoma). Lapes poza tym przedstawił 4 podobne przypadki opisane wcześniej przez innych autorów.

Z 5 dotychczas opisanych przypadków tylko w 1 (1) histologicznie u ojca i u syna były nasieniaki. W pozostałych 4 nowotwory u ojców i u synów różniły się histologicznie. Lapes (2) analizuje opisane przypadki i próbuje wyjaśnić, jakie czynniki dziedziczne są odpowiedzialne . za rodzinne występowanie nowotworu u ojca i u syna i co determinuje różnicę histologicznej budowy ich nowotworów. Wnętrostwo towarzyszące nowotworom jądra u ojca i u syna można traktować jako zwykły przypadek lub jako czynnik etiologiczny w dziedziczeniu nowotworów jąder.

Opis przypadku

Chory T. W., lat 34 (ojciec), hospitalizowany w 1956 roku z powodu guza le­wego jądra, które usunięto. Wynik badania histopatologicznego - Seminoma (Zakład Anat. Pat. AMG). Pacjent przeszedł kurs naświetlań. Kontrolne bada­nia radiologiczne nie wykazały przerzutów do płuc. Zmarł nagle po 15 latach z powodu zawału mięśnia sercowego.

Chory K. W., (syn wyżej opisanego chorego) lat 29, przebywał w Klinice Uro­logicznej AMG w 1977 roku z powodu guzowatego powiększenia jądra lewego. Wykonano poszerzoną hemikastrację. Wynik badania histologicznego — Seminoma

Zakład Anat. Pat. AMG — nr badania N-2526-8). Limfografia wykazała ogniska przerzutowe na wysokości L2—L3 w lewym paśmie lędźwiowym. Chory został zakwalifikowany do Co — therapii w Klinice Radioterapii AMG, gdzie prze­szedł kurs naświetlań. W czerwcu 1978 roku wykonane zdjęcie klatki piersio­wej nie wykazało zmian w płucach. Stan ogólny i samopoczucie chorego dobre.

Omówienie przypadku i wnioski

Omówiony przypadek rodzinnego występowania nowotworów jąder potwierdza hipotezę o możliwości dziedziczenia tego rodzaju nowotwo­ru. Histologicznie u ojca i u syna rozpoznano nasieniak. W obydwu przypadkach w wywiadzie było wnętrostwo.

Należałoby kontynuować dokumentację i opisywanie każdego przy­padku rodzinnego występowania nowotworów jąder. Zebranie większe­go materiału mogłoby posłużyć rozwikłaniu patogenezy tego rodzin­nego zjawiska.

Przyszłe laboratoryjne i genetyczne badania mogą ostatecznie wy­jaśnić jakie czynniki genetyczne są odpowiedzialne za rodzinne wystę­powanie nowotworów jąder i dziedziczenie nowotworu z pokolenia na pokolenie.

Możliwość dziedziczenia nowotworów jąder powinna być znana ro­dzinom dotkniętym tym schorzeniem, a planującym potomstwo.

piśmiennictwo

  1. Arcadi J.: Testicular neoplasms in father and. J, Urol., 1973, 110, 306.
  2. Lapes M., Iozzi L., Ziegenfus W., Antoniades K., Vivacqua R.: Familial testi­cular cancer in a father (bilateral seminoma-embryonal cell carcinoma) and son (teratocarcinoma) Cancer., 1977, 39, 2317—2320.
  3. Levey S., Grabstald H.: Synchronous testicular tumors in indentical twins. J. Urol., 1975, 6, 754—758.
  4. Mosfori F.: Testicular tumors. Epidemiologie, etiologie, and pathologic features. Cancer., 1973, 32, 1186—1201.
  5. Silber S., Cittan S., Friedlander C: Testicular neoplasma in father and son. J. Urol., 1972, 108, 889.

adres autorów

Klinika Urologiczna AM
ul. Kieturakisa 1
80-742 Gdańsk