PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Jubileusz prof. Jana Kucery
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 1980/33/2.

autorzy

Stefan Wesołowski

W dniu 3.IX.1978 r. odbyło się uroczyste posiedzenie naukowe Czechosłowac­kiego Towarzystwa Urologów w związku z ukończeniem 60 roku życia przez prof. Jana Kućere, kierownika Kliniki Urologicznej Uniwersytetu Palackeho w Ołomuńcu. Uroczystość zagaił prezes Towarzystwa prof. Edward Hradec (Praha), po czym doc. J. Scheinar, długoletni współpracownik jubilata przedstawił jego życiorys i zasługi dla urologii. Prof. Kućera ma szeroki zakres zaintereso­wań. Jego dorobek liczy ponad 150 publikacji oraz 4 monografie. Jedna z nich poświęcona jest leczeniu operacyjnemu wodonercza. Prof. Kućera wprowadził własną operację wytwórczą, wykonywaną z powodu zwężenia połączenia mied­niczkowo-moczowodowego. Jubilat jest lekarzem od 40 lat, z czego 30 lat pracy poświęcił dla urologii. Jest on wychowankiem znanego chirurga prof. Vladimira Rapanta, który był obecny na uroczystości i wygłosił piękne przemówienie. Od 1964 r. prof. Kućera jest kierownikiem Kliniki Urologicznej w Ołomuńcu. W cią­gu ostatnich lat przeprowadził przebudowę kliniki, która obecnie liczy 60 łóżek i rozporządza licznymi pomocniczymi pracowniami.

Następnie przemawiał prof. dr med. F. Gazarek, Rektor Uniwersytetu Palacke­ho, który podkreślił duży wkład pracy jubilata w organizację i rozwój kliniki oraz nauczanie urologii wśród studentów i lekarzy. W imieniu Czechosłowackiego Towarzystwa Lekarskiego im. Jana E. Purkynyego prof. Vladimir Zvara wręczył jubilatowi Dyplom Członka Honorowego tegoż Towarzystwa.

Wśród licznych przemówień wygłoszone zostały również wyrazy uznania i ży­czenia przez następujących przedstawicieli bratnich Towarzystw Urologicznych: F. Balogh — Budapeszt, M. Mebel — Berlin, J. Pytel — Moskwa, S. Wesoloioski — Warszawa.

Po części oficjalnej odbyło się posiedzenie naukowe. Oto niektóre referaty E. Hradec — Powierzchowne brodawczakowate postacie raka pęcherza, J. Peć (Martin) — Zależność między stwierdzonym stanem morfologicznym a klinicznym w raku stercza, leczonym estrogenami, V. Zvara (Bratislava) — Wieloogniskowy rak pęcherza moczowego, A. Pugaczew (Moskwa) — Megauretr u dzieci, J. Pytel (Moskwa) — Rekonstrukcja moczowodu, M. Mebel (Berlin) — 472 transplantacje nerek w NRD, F. Balogh (Budapeszt) — Ureter retrocavalis (film). Prof. T. Erdmann (Rostock) omówił swoje wyniki w zastosowaniu pozaustrojowej chi­rurgii nerki w przypadkach guzów obustronnych nerek oraz guzów jedynej nerki. Operował 3 przypadki guzów obustronnych oraz 3 przypadki guzów jedynej nerki. Proponuje, aby operacje wykonywały 3 zespoły, z których jeden wykonuje wycięcie nerki, drugi — przeprowadza operację pozaustrojową, a trzeci wszczepia nerkę. Autor tego sprawozdania omówił możliwości wykonywania częściowego zespolenia sposobem Mahoneya w przypadkach znacznych ubytków moczowodu.

Ciekawą statystykę odległych wyników leczenia zwężenia połączenia miednicz­kowo-moczowodowego sposobem Kućery przedstawił prof. Drahowsky (Koszyce). W ciągu 20 lat wykonano 110 takich operacji. Z powyższej liczby u 45 chorych udało się wykonać badania kontrolne. Badanie kontrolne moczu, posiew, urogra­fia, oraz renografia izotopowa wykazały, że w 87% uzyskano dobre wyniki.

Wymieniono tu tylko część wygłoszonych referatów. Posiedzenie z dwiema przerwami trwało od godz. 9.00 do 15.00. Należy podkreślić piękny zwyczaj Ko­legów Czechosłowackich, którzy przez posiedzenia naukowe i wspólne towarzyskie zebrania umieją uczcić swoich młodych jubilatów. Trzeba nadmienić, że w tym roku podobny jubileusz obchodził prof. Edward Hradec, kierownik Kliniki Uro­logicznej w Pradze.