PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Powikłanie w następstwie zastosowania cewnika Cummings-Malecot
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 1980/33/2.

autorzy

Maciej Czaplicki, Andrzej Gomuła
Klinika Urologiczna AM w Warszawie
Kierownik: prof. dr med. S. Wesołowski

W 1968 r. Kazoń (1) przedstawił trzy przypadki powikłań obserwo­wanych w naszej klinice związane z zastosowaniem cewnika Cummings--Malecot. Polegały one na przyrośnięciu główki cewnika do nerki, przez odwarstwiony płat tkanki nerkowej, czego następstwem była koniecz­ność operacyjnego usunięcia cewników.

Używając cewnika Cumimings-Malecot w codziennej pracy zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami jego zastosowania, obserwowaliśmy po­wikłanie, które ze względu na swoją niecodzienność zdecydowaliśmy się przedstawić.

W czasie zabiegu operacyjnego kamicy nawrotowej nerki prawej (chora R. B., lat 30, Nr hist. choroby 537/76) z powodu znacznego krwa­wienia z nerki, wytworzono nefrostomię z cewnika Cummings-Malecot. W 16 dobie po zabiegu po usunięciu cewnika — stwierdzono, że nastą­piło oderwanie cienkiej — moczowodowej części cewnika, która pozo­stała w nerce. Po usunięciu cewnika nie było przeciekania moczu przez ranę. Wykonana ureteropielografia wykazała obecność cewnika w nerce i górnym odcinku moczowodu (ryc. 1). Próba usunięcia urwanej części cewnika przy pomocy koszyczka Dormia nie dała pozytywnego wy­niku.

W 6 dobie po zlikwidowaniu przetoki chora wydaliła bez żadnych dolegliwości cienką część cewnika Cummings-Malecot długości 10,5 cm (ryc. 2).

Porównując obie części cewnika stwierdzono, że przerwanie nastą­piło w miejscu wyciętego otworka znajdującego się w cienkiej części cewnika.

piśmiennictwo

  1. Kazoń M.: Rzadkie powikłanie w następstwie zastosowania cewnika Cumminges-Malecot przy ureterotomia intubata. Pol. Przeg. Chir., 1968, 40, 1263.

adres autorów

Maciej Czaplicki
Klinika Urologiczna AM
ul. Lindley'a 4
02-005 Warszawa