PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Przypadek przemieszczenia jądra na krocze
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 1980/33/1.

autorzy

Andrzej Kowalski, Stefan Olszewski, Ewa Oleksowicz
Kliniczny Oddział Urologiczny w Kielcach
Ordynator: dr med. A. Kowalski

Wady rozwojowe jąder występują w kilku postaciach. Jedną z naj­częstszych według Campbella — wnętrostwo zdarza się w 1—3°/o przy­padków u noworodków i występuje przeważnie jednostronnie. Przyczy­na zaburzeń zstępowania jąder jest niejasna i uwzględniane jest kilka możliwości.

Natomiast do rzadziej występujących wad zstępowania jąder należą przemieszczenia jądra. Wada ta spowodowana jest prawdopodobnie nie­prawidłowym przyczepem obwodowego końca jądrowodu, co jądru na­daje nieprawidłowe położenie.

W zależności od położenia jądra rozróżniamy następujące przemie­szczenia: pachwinowe powierzchowne, miednicze, kroczowe, udowe, prą-ciowe, zstępowanie poprzeczne oraz paradoksalne. W tym wypadku oba jądra zstępują przez ten sam kanał pachwinowy. Każda z tych odmian przemieszczenia jądra wymaga leczenia operacyjnego, polegającego na umieszczeniu go w worku mosznowym. U osobników dorosłych może jednak zaistnieć konieczność usunięcia jądra ektopicznego na skutek no-wytworu lub zgorzeli, będącej następstwem urazu lub skrętu szypuły. Na naszym oddziale leczony był pacjent z wadą polegającą na przemie­szczeniu jądra na krocze.

Pacjent B. K. 1. 6 skierowany na oddział z powodu braku jądra lewego. Le­czony dwuetapowo hormonalnie jako wnętrostwo, ponieważ lekarz leczący nie stwierdził lewego jądra w worku mosznowym.

Dokładne badanie fizykalne pacjenta wykazało obły twór na kroczu, do boku od linii środkowej (ryc. 1). Brak jądra w lewej części worka mosznowego i wy­czuwalny guz na kroczu, palpacyjnie odpowiadający konsystencji jądra, upoważ­nił nas do rozpoznania — ectopia testis perinealis. — Operacja polegała na od­słonięciu i uwolnieniu jądra wraz z powrózkiem nasiennym z cięcia skośnego u nasady moszny po stronie lewej. Po nacięciu skóry i dotarciu do powrózka nasiennego udało się stopniowo i powoli, na tępo uwolnić cały powrózek nasienny i bez większych trudności jądro. Następnie wytworzono prawidłowy kanał i ło­żysko dla jądra w mosznie i ustalono je w mosznie sposobem Lattimera. Po­nieważ stwierdzono towarzyszącą tej wadzie przepuklinę pachwinową, po od­dzieleniu otrzewnej od powrózka nasiennego i jej zamknięciu, kanał pachwino­wy zreponowano metodą Girarda.

Po dziesięciu dniach pacjent opuścił oddział. Rana zagoiła się przez rychłozrost. Kontrolne badanie po 3 tyg. wykazało dobre ustalenie jądra w mosznie.

Przypadek ten według nas zasługuje na omówienie z dwu powodów. Rozpoznanie pierwotnie wnętrostwo spowodowało niepotrzebną, dwu­etapową kurację hormonalną. Po drugie jądro usadowione na kroczu w każdej chwili mogło być narażone na uraz co w konsekwencji mogło się skończyć jego usunięciem.

Wniosek

Każde wnętrostwo należy dokładnie obejrzeć, aby nie przeoczyć takiej wady jak opisana przez nas.

adres autorów

26-060 Kielce
Czerwona Góra
Szpital
Oddz. Urolog.