PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Wrażenia z pobytu szkoleniowego w Związku Radzieckim
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 1979/32/1.

autorzy

Janusz Darewicz
Klinika Urologii Instytutu Chirurgii AM w Białymstoku
Kierownik: doc. dr hab. A. Musierowicz

W dniach od 19 września do 19 listopada 1977 r. przebywałem w ZSRR w ra­mach wymiany. Pobyt mój obejmował kliniki urologiczne Moskwy i Rostowa nad Donem.

Pierwszym ośrodkiem, w którym miałem możność przebywać była klinika uro­logii w Moskwie kierowana przez profesora Pytla. Klinika liczy 160 łóżek, co poz­wala na wykonywanie około 4 operacji dziennie.

Jednym z problemów są badania dynamiki górnych dróg moczowych, co ma du­że znaczenie w operacjach na miedniczce i połączeniu miedniczkowo-moczowodo-wym. Opierając się na tych badaniach profesor Pytel twierdzi, że w operacji Hy-nes-Andersona nie powinno się wycinać poszerzonej miedniczki, która spełnia rolę kompensatora ciśnienia wewnątrznerkowego. Z reguły przed każdą operacją na nerce jest wykonywana arterio i wenografia.

Osobny rozdział to operacje raka nerki. Wszystkie zabiegi wykonuje się z dostę­pu brzuszno-piersiowego po wyrysowaniu uprzednio na szkle linii cięcia i wzajem­nego położenia sąsiadujących z nerką narządów i dużych naczyń na podstawie uzyskanych wyników badań kontrastowych. Zabieg rozpoczyna się prawie zawsze od osłonięcia żyły głównej dolnej i aorty i podwiązania tętnicy i żyły nerkowej w pobliżu tych naczyń. Oglądałem operację, gdzie rozcinano żyłę główną dolną i usuwano czopy nowotworowe. Profesor Pytel uważa, że przerzuty raka nerki do płuc i sąsiednich narządów nie są przeciwskazaniem do usunięcia nerki. Usuwa się części jelita grubego, cienkiego, trzustki, żołądka itp. Oglądałem dokumentację 22 chorych operowanych z powodu raka nerki z przerzutami. Ośmiu z nich żyje już ponad trzy lata.

Gruczolaka stercza operuje się stosując okrężny szew hemostatyczny, na. lożę, którego końce wyprowadzane przez cewkę są mocowane do szyny udowej na okres 12 godzin.

Podwieszenie nerki wykonuje się natomiast w ten sposób, że z mięśnia biodro-wo-lędźwiowego formuje się dwa płatki, które przeprowadza się pod torebką włók­nistą dolnego bieguna i zszywa ze sobą. Klinika zajmuje się również problemem kamicy odlewowej i torbielowatości nerek.

W czasie pobytu w klinice prof. Pytla miałem możność oglądać po raz pierwszy operację kamicy moczowodowej u sióstr syjamskich mających 27 lat i zrośniętych w obrębie miednicy.

Drugim ośrodkiem gdzie przebywałem był oddział urologii kliniki chirurgicznej w Rostowie nad Donem. Kierownikiem kliniki jest profesor Rusakow. Ośrodek rostowski zajmuje się przede wszystkim leczeniem operacyjnym chorób cewki mo­czowej i impotencji. Tu leczy się pacjentów ze zwężeniami cewki z terenu całego Związku Radzieckiego, w tym również z Moskwy. Klinika dysponuje ogromnym materiałem (ponad 1000 operacji na cewce) i jest praktycznie centrum leczenia zwężeń cewki w Związku Radzieckim. Ponadto w szerokim zakresie są prowadzone badania naukowe nad regeneracją tkanek w urologii pod wpływem pochodnych pirymidyny takich jak np. Metyluracyl czy Pentaksyl. Wynikiem ożywionej działal­ności naukowej jest kilkanaście monografii i podręczników, których głównym auto-rem jest profesor Rusakow.

Po powrocie do Moskwy zapoznaje się z drugą kliniką urologii kierowaną przez profesora Łopatkina. Klinika liczy 180 łóżek i jest doskonale wyposażona. Posiada własny zakład radiologii z seriografem do badań naczyniowych oraz. dodatkowo duży rentgen do wykonywania badań naczyniowych w czasie zabiegów na sali ope­racyjnej. Ponadto posiada zakład radioizotopów, gdzie wykonuje się badania scyntygraficzne przytarczyc, gruczołu krokowego i nerek oraz limfografię i wenografię izotopową. W zakładzie tym znajduje się komputer, do którego płyną dane z wszystkich pracowni i laboratoriów kliniki. W pracowni enzymów oznacza się reninę, testosteron, gonadotropinę, kortizon itp. Klinika posiada również pracownię echografii ultradźwiękowej oraz oddział operacyjnej nefrologii, gdzie leżą chorzy, którym się przeszczepia nerki. Oddział ten jest wyposażony w aparaty do dializy. Można powiedzieć, że klinika profesora Łopatkina zajmuje się przede wszystkim „urologią naczyniową". Wykonuje się tu bardzo dużo zabiegów tego typu np.: de-zobliteracje tętnic nerkowych, ekstrakorporalne usuwanie złogów odlewowych, autotransplantacje nerek w zwężeniu tętnic nerkowych, zabiegi na układzie żyl-nym w nadciśnieniu pochodzenia nerkowego, przeszczepianie nerek i wiele innych. Na zakończenie pragnę wspomnieć o niezwykłej serdeczności i gościnności z jaką się spotkałem we wszystkich klinikach w których miałem możność przebywać.

adres autorów

Klinika Urologii Instytutu Chirurgii AM
ul. C. Skłodowskiej 24a
15-276 Białystok