PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Podwieszenie cewki moczowej taśmą wyprowadzoną przez otwory zasłonowe skuteczną alternatywą sztucznego zwieracza w leczeniu mężczyzn z nietrzymaniem moczu
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2008/61/Supl. 1.

autorzy

Zbigniew Wolski, Magdalena Mikulska-Jovanović
Katedra i Klinika Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Dziecięcej CM w Bydgoszczy UMK w Toruniu

streszczenie

Wprowadzenie.

Nietrzymanie moczu wstępuje u od kilku do kilkunastu procent mężczyzn po operacjach na sterczu u tylnej cewce moczowej i jest wynikiem trwałego uszkodzenia zwieracza cewki. Standardem jest obecnie implantacja sztucznego, hydraulicznego zwieracza, który zapewnia kontynencję u 70-90% operowanych. Stosowanie ogranicza konieczność okresowego jego uruchamiania i znaczne koszty samego urządzenia. Udoskonalenia techniki operacyjnej, nowe rodzaje taśm oraz dobre wyniki leczenia u kobiet spowodowały ponowne zastosowanie tej metody u mężczyzn. Dotychczas nie przedstawiono zastosowania tej metody ani wyników leczenia u pacjentów w Polsce.

Cel pracy.

Przedstawienie metody implantacji taśmy wyprowadzonej przez otwory zasłonowe oraz wczesnych wyników leczenia nietrzymania moczu u mężczyzn.

Materiały i metody.

W październiku 2007 i styczniu 2008 operowano 2 chorych z nietrzymaniem moczu po radykalnej prostatektomii (pacjent S.F. lat 68) oraz po adenomektomii i przezcewkowej elektroresekcji stercza – pacjent W.A. lat 81). Wskazaniem do podwieszenia cewki taśmą u pierwszego z nich było średniego stopnia nietrzymanie moczu po niepowodzeniach leczenia wstrzyknięciami przezcewkowymi pasty teflonowej, a u drugiego – całkowite nietrzymanie oraz obawa opanowania uruchomienia sztucznego zwieracza, ze względu na podeszły wiek. U obu pacjentów dokonano podwieszenia cewki opuszkowej monofilamentową taśmą J-STOP TOMS, specjalnie przeznaczoną dla mężczyzn. Cewkę podwieszono taśmą przeprowadzoną pod odnogami ciał jamistych i poza ramieniem dolnym kości łonowej a wyprowadzoną na skórę przez otwory zasłonowe.

Wyniki.

Nie obserwowano powikłań śród- i pooperacyjnych. Cewniki usunięto w 2. i 3. dobie po operacji. U obu pacjentów uzyskano natychmiast po usunięciu cewników pełne trzymanie moczu oraz całkowite opróżnianie pęcherza. Pacjenci opuścili Klinikę w 4. i 5. dobie po operacji.

Wnioski.

Podwieszenie cewki moczowej taśmą wyprowadzoną przez otwory zasłonowe może być wartościową i skuteczną alternatywą implantacji sztucznego zwieracza cewki u mężczyzn, zwłaszcza z średnim i umiarkowanym nietrzymaniem moczu oraz u chorych w podeszłym wieku. Konieczna jest dłuższa obserwacja większej liczby pacjentów.