PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Modyfikacja techniki Double-TOT w korekcji przepukliny przedniej ściany pochwy ze współistniejącym nietrzymaniem moczu. Doniesienia wstępne
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2008/61/Supl. 1.

autorzy

Andrzej Malinowski, Grażyna Maciołek-Blewniewska, Tadeusz Pawłowski, Tomasz Augustyniak, Michał Wojciechowski
Klinika Ginekologii Operacyjnej i Endoskopowej ICZMP w Łodzi

streszczenie

Wprowadzenie.

Zaburzenia statyki narządów płciowych u kobiet pod postacią przepukliny przedniej ściany pochwy z często współistniejącym nietrzymaniem moczu, są jednym z najczęstszych problemów, przed jakimi staje uroginekolog. Wprowadzenie technik bazujących na użyciu materiałów protezujących, takich jak Double-TOT zrewolucjonizowało leczenie cystocoele, zarówno z defektem bocznym, jak i centralnym. Okazuje się jednak, że technika założenia siatki pod szyję pęcherza moczowego nie zawsze koryguje towarzyszące jawne lub utajone nietrzymanie moczu.

Cel pracy.

Praca przedstawia wstępne doświadczenia ze zmodyfikowaną techniką Double-TOT z górnymi ramionami siatki zakładanymi pod cewkę moczową, w korekcji cystocoele u pacjentek z towarzyszącym jawnym lub utajonym nietrzymaniem moczu.

Materiały i metody.

W 2007 roku w Klinice Ginekologii Operacyjnej i Endoskopowej ICZMP w Łodzi operowano 30 pacjentek z zaburzeniami statyki narządów płciowych pod postacią cystocoele z współistniejącym jawnym (18 pacjentek) i utajonym (12 pacjentek) nietrzymaniem moczu. Zmodyfikowana technika operacyjna polegała na wszczepieniu siatki polipropylenowej przez górną i dolną część otworów zasłonionych i beznapięciowym podparciu pęcherza moczowego wraz z cewką moczową (górne ramiona siatki zakładano tak, jak w klasycznej technice TOT). Oceniono wczesną skuteczność korekcji przepukliny przedniej ściany pochwy oraz leczenia współistniejącego
jawnego i utajonego nietrzymania moczu, częstość powikłań sród- i pooperacyjnych. Wyniki porównano z wynikami leczenia u pacjentek operowanych do 2007 roku techniką Double-TOT bez modyfikacji.

Wyniki.

Zmodyfikowana technika Double-TOT okazała się skuteczna w leczeniu cystocoele z defektem centralnym i bocznym. Jednoczesne podparcie pęcherza moczowego oraz cewki moczowej pozwoliło na zlikwidowanie objawów nietrzymania moczu u wszystkich 18 pacjentek z jawnym nietrzymaniem moczu. Ponadto u żadnej z 12 kobiet z utajonym nietrzymaniem moczu, nie doszło do ujawnienia się objawów po operacji. Nie zanotowano żadnych poważnych powikłań sród- i pooperacyjnych.

Wnioski.

Technika Double-TOT z siatką wszczepianą również pod cewkę moczową, okazuje się skuteczna w leczeniu cystocoele z towarzyszącym jawnym, jak i utajonym nietrzymaniem moczu.