PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Polimorfizm n372h w genie BRCA2 u chorych na raka gruczołu krokowego w populacji polskiej
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2008/61/Supl. 1.

autorzy

Bartłomiej Gliniewicz, Cezary Cybulski, Adam Gołąb, Andrzej Sikorski, Jan Lubiński
Katedra i Klinika Urologii PAM w Szczecinie
Zakład Genetyki i Patomorfologii PAM w Szczecinie

streszczenie

Wprowadzenie.

Gen BRCA2 należy do genów naprawy uszkodzeń DNA. Zawiera polimorficzny wariant w pozycji 1342 (C>A), który powoduje substytucję asparaginy (N) histydyną (H) w pozycji 372. We wcześniejszym badaniach wykazano, że genotyp HH związany jest ze zwiększonym ryzykiem zachorowania na raka piersi w odniesieniu do genotypu NN. Znacznie tego częstego polimorfizmu w etologii raka stercza (RS) nie jest znane.

Cel pracy.

Ocena, czy wspomniany wariant wpływa na ryzyko zachorowania na RS.

Materiały i metody.

Korzystając z metody RFLP-PCR dokonano analizy polimorfizmu N372H u 588 mężczyzn z RS oraz 572 mężczyzn bez RS (grupa kontrolna), wszyscy z regionu północno-zachodniej Polski. 85 chorych miało co najmniej jednego krewnego pierwszego- lub drugiego stopnia z RS (przypadki rodzinne). Ocenie klinicznej poddano wiek chorych, poziom PSA przy rozpoznaniu choroby (dostępny u 413), Gleason score (dostępny u 494) oraz stopień zaawansowania klinicznego choroby (dostępny u 403 chorych).

Wyniki.

Wariant homozygotyczny HH stwierdzono częściej u chorych z RS (43 z 588; 7,3%), w porównaniu do osób z grupy kontrolnej (35 z 572; 6,1%). Genotyp homozygotyczny NN wykryto rzadziej u chorych z RS (328 z 588; 55,8%), w porównaniu do mężczyzn z grupy kontrolnej (352 z 572; 61,5%). Oszacowano, że nosiciele warantu HH mogą być w grupie wyższego ryzyka RS niż nosiciele częstego genotypu NN (OR = 1,3, 95%CI 0,8-2,1, p = 0,3). Podobną korelację obserwowano w grupie przypadków rodzinnych, gdzie częstość genotypu HH wynosiła 8,2% (7 z 85), a genotypu NN 57,6% (49 z 85) (OR = 1,4, 95%CI 0,6-3,4, p = 0,5). Nie stwierdzono korelacji badanej zmiany z wiekiem chorych na RS, poziomem PSA, zaawansowaniem klinicznym czy też Gleason score.

Wnioski.

Nasze wyniki sugerują zwiększenie ryzyka RS wśród mężczyzn z genotypem HH w genie BRCA2. Wspomniane ryzyko może dotyczyć chorych ze sporadycznym i rodzinnym RS. Zmiana N372H w genie BRCA2 powinna być uwzględniona jako element wielogenowej predyspozycji do RS, mogący zwiększać ryzyko RS o 30%.