PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Uwrażliwienie komórek raka stercza na cytotoksyczne działanie ligandu czynnika martwicy nowotworu indukujacego apoptozę (TRAIL) po zastosowaniu taksanów
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2008/61/Supl. 1.

autorzy

Ewelina Szliszka, Joanna Bronikowska, Anatol Majcher, Jerzy Miszkiewicz, Wojciech Król
Katedra i Zakład Mikrobiologii i Immunologii w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

streszczenie

Wprowadzenie.

Ligand czynnik martwicy nowotworu indukujący apoptozę (TRAIL) należy do rodziny czynnika martwicy nowotworu (TNF) i ma zdolność indukowania apoptozy w komórkach transformowanych, nie wykazując toksyczności w stosunku do prawidłowych tkanek.

Cel pracy.

Komórki nowotworowe oporne na apoptozę indukowaną TRAIL mogą być uwrażliwione na działanie tego ligandu przez cytostatyki.

Materiały i metody.

Eksperymenty przeprowadzono na komórkach trzech ludzkich linii raka stercza inkubowanych z TRAIL w obecności lub bez dwóch cytostatyków: paklitakselu i docetakselu. Cytotoksyczność oznaczano w teście MTT i LDH.

Wyniki.

Wyniki badań wykazały, że wszystkie trzy linie komórek raka stercza były oporne na działanie TRAIL. Następnie oceniano efekt cytotoksycznego działania TRAIL w kombinacji z taksanami, takimi jak paklitaksel i docetaksel. Zastosowanie taksanów w niskim, nietoksycznym stężeniu znamiennie uwrażliwiało badane komórki raka stercza na TRAIL indukowaną cytotoksyczność.

Wnioski.

Paklitaksel lub docetaksel znamiennie nasilały mediowaną przez TRAIL cytotoksyczność w stosunku do raka stercza w badaniach in vitro. Uzyskane wyniki wskazują, że zastosowanie TRAIL w kombinacji z taksonami daje możliwość wykorzystania takiej skojarzonej terapii w przyszłości w leczeniu pacjentów z rakiem stercza.