PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Uwrażliwienie komórek raka pęcherza moczowego na apoptozę mediowaną ligandem czynnika martwicy nowotworu indukującego apoptozę (TRAIL) po zastosowaniu terapii fotodynamicznej
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2008/61/Supl. 1.

autorzy

Ewelina Szliszka, Zenon Czuba, Aleksandra Kawczyk, Aleksander Sieroń, Wojciech Król
Katedra i Zakład Mikrobiologii i Immunologii w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

streszczenie

Wprowadzenie.

Terapia fotodynamiczna (PDT) jest obecnie uważana za alternatywną metodę terapii przeciwnowotworowej powierzchownych guzów pęcherza moczowego. Ligand czynnika martwicy nowotworu indukujący apoptozę (TRAIL) jest biologicznie aktywną cząsteczką z rodziny TNF. TRAIL posiada zdolność indukowania apoptozy w komórkach transformowanych, nie będąc toksycznym w stosunku do prawidłowych tkanek organizmu. Komórki nowotworowe charakteryzują się zróżnicowaną wrażliwością na cytotoksyczne działanie tego ligandu. TRAIL-oporne komórki guza mogą zostać uwrażliwione na apoptozę indukowaną TRAIL za pomocą czynników przeciwnowotworowych, na przykład PDT.

Cel pracy.

Ocena cytotoksycznego działania ligandu na komórki raka pęcherza moczowego poddane działaniu terapii fotodynamicznej z zastosowaniem photofrinu jako fotouczulacza.

Materiały i metody.

Badania przeprowadzono na komórkach trzech ludzkich linii raka pęcherza moczowego wywodzących się z nabłonka przejściowego (TCC): T24, 647V i SW780. Wstępnie oznaczono wrażliwość badanych komórek TCC na działanie TRAIL. Na podstawie uzyskanych wyników komórki SW780 uznano za TRAIL-wrażliwe, zaś komórki 647V oraz T24 za TRAIL-oporne. Następnie komórki poddano działaniu TRAIL i/lub PDT z zastosowaniem photofrinu. Cytotoksyczność oznaczano w teście MTT. Apoptozę oznaczano metodą mikroskopii fluorescencyjnej stosując test do oceny apoptozy (Apoptotic Cells Quantification Kit).

Wyniki.

Zastosowanie PDT z fotofrinem znamiennie nasilało cytotoksyczne działanie TRAIL na komórki raka pęcherza moczowego. Zaobserwowano, że terapia fotodynamiczna przełamuje oporność komórek TCC na działanie TRAIL. PDT uwrażliwia komórki raka pęcherza moczowego na apoptozę indukowaną TRAIL.

Wnioski.

Wyniki przeprowadzonych badań wskazują na możliwość wykorzystania w przyszłości takiej skojarzonej terapii TRAIL i PDT celem zabicia komórek raka u pacjentów z powierzchownymi guzami pęcherza moczowego.