PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Izoflawony: związki pochodzenia naturalnego, potęgujące działanie TRAIL w chemoprewencji raka stercza
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2008/61/Supl. 1.

autorzy

Ewelina Szliszka, Bogdan Mazur, Grażyna Pietsz, Wojciech Król
Katedra i Zakład Mikrobiologii i Immunologii w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

streszczenie

Wprowadzenie.

Chemoprewencja jest obiecującym kierunkiem badawczym nad zastosowaniem naturalnych lub syntetycznych czynników w prewencji raka w populacjach o zróżnicowanej zachorowalności na choroby nowotworowe. Badania epidemiologiczne dowodzą, że spożywanie bogatych w izoflawony produktów może zapobiegać rozwojowi raka stercza. Badania in vitro potwierdzają, że izoflawony hamują proliferację komórek raka stercza oraz wzrost guza w doświadczeniach na zwierzętach.

Cel pracy.

W przeprowadzonych eksperymentach oceniano efekt działania izoflawonów w kombinacji z ligandem czynnika martwicy nowotworu indukującego apoptozę (TRAIL) w stosunku do komórek raka stercza.

Materiały i metody.

Komórki raka stercza linii LNCaP inkubowano z TRAIL w obecności lub bez siedmiu badanych izoflawonów: genisteiny, daidzeiny, biochaniny A, puerariny, psoralidinu, neobavaizoflawonu oraz ipriflawonu. Cytotoksyczność oznaczano w teście MTT i LDH. Apoptozę określano przy pomocy cytometrii przepływowej (test Apoptest-FITS).

Wyniki.

Przeprowadzone badania potwierdziły, że komórki LNCaP są oporne na działanie TRAIL. W dalszej części eksperymentu oceniano cytotoksyczny i apoptotyczny efekt działania kombinacji izoflawonów i TRAIL w stosunku do komórek raka stercza. Zaobserwowano, że zastosowanie izoflawonów w stężeniu nietoksycznym znamiennie uwrażliwiało komórki raka stercza na apoptozę indukowaną TRAIL. Isoflawony znacząco nasilały cytotoksyczność indukowaną TRAIL w komórkach LNCaP.

Wnioski.

Uzyskane rezultaty wskazują na potencjalną rolę izoflawonów w profilaktyce przeciwnowotworowej poprzez wspomaganie cytotoksycznych mechanizmów indukowanych ligandem TRAIL. Badania te potwierdzają również, że zastosowanie kombinacji TRAIL i izoflawonów daje możliwość wykorzystania w przyszłości takiej terapii w profilaktyce raka stercza.