PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Indukowane resiniferatoksyną (RTX) zmiany w kodowaniu chemicznym neuronów zwoju krezkowego tylnego (IMG) zaopatrujących pęcherz moczowy świni
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2008/61/Supl. 1.

autorzy

Mariusz Majewski, Agnieszka Bossowska, Joanna Wojtkiewicz, Celina Kowalska, Izabela Janiuk, Artur Zapart, Andrzej Borkowski, Piotr Radziszewski
Katedra Fizjologii Człowieka, Wydział Nauk Medycznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Klinika Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

streszczenie

Wprowadzenie.

Resiniferatoksyna (RTX) jest naturalną, silnie działającą neurotoksyną, która działa poprzez aktywację receptora waniloidowego, charakterystyczny dla subpopulacji neuronów czuciowych zaangażowanych w nocycepcję. Choć substancja ta jest coraz częściej stosowana w eksperymentalnej terapii zaburzeń mikcji powodowanych stanami chorobowymi układu czuciowego, nie ma danych dotyczących wpływu tej neurotoksyny na kodowanie chemiczne neuronów współczulnych, w tym zaopatrujących pęcherz moczowy komórek zwoju krezkowego tylnego (IMG) świni, gatunku uznawanego za jeden z najlepszych modeli zwierzęcych dolnych dróg moczowych człowieka.

Cel pracy.

Zbadanie wpływu RTX na kodowanie chemiczne neuronów IMG, zaopatrujących pęcherz moczowy świni.

Materiały i metody.

Dwunastu niedojrzałym płciowo loszkom podano w ścianę pęcherza moczowego znacznik neuronalny Fast Blue (FB). Trzy tygodnie później u sześciu zwierząt we wlewie dopęcherzowym podano RTX (500 nmol na zwierzę). Po tygodniu pobrano zwoje IMG od wszystkich zwierząt i wykonano rutynowe pojedyncze i podwójne barwienia immunofluorescencyjne na skrawkach mrożeniowych o grubości 10 μm.

Wyniki.

W grupie kontrolnej zdecydowana większość współczulnych neuronów FB+ zawierała hydroksylazę tyrozyny/beta-hydroksylazę dopaminy (TH/DβH) i/lub neuropeptyd Y (NPY) stanowiąc odpowiednio 95% i 85% całkowitej populacji wstecznie wyznakowanych komórek. Wykazano również obecność niewielkiej populacji komórek FB+ zawierających somatostatynę (SOM), wazoaktywny peptyd jelitowy (VIP), kalbindynę (CB) i galaninę (GAL), stanowiących odpowiednio 2,2%, 2%, 1,7% i 1,2% wszystkich komórek FB+. Po podaniu RTX zaobserwowano znaczący spadek liczby neuronów FB-pozytywnych, zawierających NPY i VIP (55%, 0%), podczas gdy ilość pęcherzowych neuronów współczulnych SOM- i GAL-IR wzrosła (odpowiednio 21% i 13%). Nie zauważono zmian w populacji neuronów zawierających jedynie noradrenalinę (TH/DβH-IR).

Wnioski.

Na podstawie niniejszych badań można przypuszczać, że RTX jest w stanie wywołać zmiany kodowania chemicznego nie tylko komórek czuciowych, lecz także neuronów noradrenergicznych, stanowiących ramię eferentne odruchu fazy napełniania. Dlatego też w trakcie dalszych badań nad zastosowaniem RTX w leczeniu neurogennych stanów chorobowych można rozważyć możliwość jej stosowania w przypadkach zaburzeń nerwowej kontroli funkcji wypieracza. Powyższa hipoteza wymaga jednak dalszej weryfikacji eksperymentalnej.