PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Indukowane tetradoksyną (TTX), zmiany w kodowaniu chemicznym neuronów zwoju krezkowego tylnego (IMG) zaopatrujących pęcherz moczowy świni
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2008/61/Supl. 1.

autorzy

Joanna Wojtkiewicz, Agnieszka Bossowska, Artur Zapart, Cezary Skobowiat, Andrzej Borkowski, Piotr Radziszewski, Mariusz Majewski
Katedra Fizjologii Człowieka, Wydział Nauk Medycznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Klinika Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

streszczenie

Wprowadzenie.

Tetrodotoksyna jest silną neurotoksyną, której działanie opiera się o wysoce selektywnie blokowanie szybkich kanałów sodowych, co z kolei wpływa na przewodnictwo potencjału czynnościowego wzdłuż włókna nerwowego. Obecnie jest ona stosowana w eksperymentalnej terapii bólu nowotworowego lub neurogennego. Brak jest na razie danych dotyczących wpływu TTX na neurony współczulne, w tym także na zaopatrujące pęcherz moczowy.

Cel pracy.

Zbadanie wpływu TTX na kodowanie chemiczne neuronów IMG zaopatrujących pęcherz moczowy świni (użytej jako model zwierzęcy dla narządów człowieka).

Materiały i metody.

Dwunastu niedojrzałym płciowo loszkom podano w ścianę pęcherza moczowego znacznik neuronalny Fast Blue (FB). Trzy tygodnie później u sześciu zwierząt we wlewie dopęcherzowym podano TTX (0,12 μg na zwierzę). Po tygodniu pobrano zwoje IMG od wszystkich zwierząt i wykonano rutynowe barwienia immunofluorescencyjne na 10 μm skrawkach mrożeniowych.

Wyniki.

W grupie kontrolnej zdecydowana większość współczulnych neuronów FB+ zawierała hydroksylazę tyrozyny/beta-hydroksylazę dopaminy (TH/DβH) i/lub neuropeptyd Y (NPY), stanowiąc odpowiednio 95% i 85% całkowitej populacji wstecznie wyznakowanych komórek. Wykazano również obecność niewielkiej populacji komórek FB+ zawierających somatostatynę (SOM), wazoaktywny peptyd jelitowy (VIP), kalbindynę (CB) i galaninę (GAL) stanowiących odpowiednio 2,2%, 2%, 1,7% i 1,2% wszystkich komórek FB+. Po podaniu TTX zaobserwowano dramatyczny spadek liczby neuronów FB+ zawierających neuropeptyd Y (NPY; 7,5%), podczas gdy populacja neuronów SOM-, GAL- lub CB-IR wykazała znaczący wzrost liczebności (do odpowiednio 53%, 12% i 14% wszystkich komórek FB+).

Wnioski.

Na podstawie niniejszych badań można sądzić, że dopęcherzowy wlew TTX prowadzi do znacznych zmian w kodowaniu zaopatrujących narząd komórek współczulnych. Obserwowany wzrost liczby neuronów SOM- lub GAL-IR w badanych IMG może sugerować, iż wlewy tej neurotoksyny mogą być stosowane w przypadkach niewydolności współczulnej komponenty obwodowego układu nerwowego zaopatrującego pęcherz moczowy. Jednakże ta sugestia musi być zweryfikowana w dalszych
badaniach.