PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Koncepcja krajowego systemu profilaktyki, leczenia i monitorowania chorych na raka gruczołu krokowego
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2008/61/Supl. 1.

autorzy

Tomasz Ząbkowski, Jan Figurski, Michał Pietrzyk, Henryk Zieliński
Katedra Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie
Microsoft Polska sp. z o. o. w Warszawie
Klinika Urologii Wojskowego Instytutu Medycznego CSK MON w Warszawie

streszczenie

Wprowadzenie.

W referacie przedstawiono ogólną koncepcję krajowego systemu profilaktyki, leczenia i monitoringu chorych z rakiem stercza z wykorzystaniem techniki informatycznej.

Cel pracy.

Opracowanie koncepcji krajowego systemu profilaktyki, leczenia i monitoringu chorych na raka stercza w aspekcie wymagań ministerstwa zdrowia.

Materiały i metody.

Za podstawę projektową systemu przyjęto wymagania dotyczące stanu zdrowia mężczyzn w wieku T>=40-100 lat ustalone przez Ministerstwo Zdrowia RP w stosunku do wymienionej populacji mężczyzn. Wymagania te zostaną odpowiednio przyporządkowane do ośrodków badań urologicznych na terenie kraju. Mężczyźni zostaną przyporządkowani do centralnego zbioru rejestru pacjentów P(t). W celu realizacji tych wymagań w zbiorze tym zostaną wyróżnione podzbiory Pd(t), Pz(t), Po(t) identyfikujące mężczyzn odpowiednio: narażonych na chorobę dziedziczną, o przekroczonych parametrach PSA i F/T oraz kwalifikujących się do leczenia raka gruczołu krokowego. Podzbiory te będą przyporządkowane do poszczególnych placówek urologicznych w kraju. Na podstawie wypracowanych funkcji prognoz pacjenci
przyporządkowani do poszczególnych regionów kraju będą informatycznie zobligowani do poddawania się obowiązkowym okresowym badaniom urologicznym prowadzonym w rejonowych przychodniach urologicznych. Na podstawie badań pacjentów w danej kategorii wiekowej z określonego podzbioru zostaną wyznaczone odpowiednio wskaźniki: zdrowia W(t), zachorowań S(t) oraz dane dotyczące zgonów pacjentów. Będą one porównywane z wymaganiami Ministerstwa Zdrowia w celu spełnienia podstawowych wymagań. Informacje gromadzone w systemie przechowywane będą w centralnym serwerze baz danych. Dostęp do danych realizowany będzie przez dwie aplikacje webowe - (1) aplikacja służąca wprowadzania danych oraz (2) aplikacja służąca raportowaniu danych oraz wykonanych na ich podstawie obliczeń. Z poszczególnych
ośrodków badań urologicznych informacje o stanie zdrowia pacjentów będą spływały do oddziałów i klinik oraz centralnego ośrodka zarządzania procesami profilaktyki, leczenia i monitoringu.

Wyniki.

Wyniki przedstawione zostaną w formie projektu koncepcyjnego systemu i po badaniach modelowych zostanie on wdrożony do praktyki użytkowej w kraju.

Wnioski.

W referacie przedstawiono koncepcje funkcjonowania krajowego systemu profilaktyki, leczenia i monitoringu raka gruczołu krokowego. Koncepcja ta może być w pełni zastosowana w innych dziedzinach medycyny.