PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Fotoselektywna waporyzacja stercza (PVP) laserem KTP w leczeniu chorych na łagodny rozrost stercza przyjmujących antykoagulanty
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2008/61/Supl. 1.

autorzy

Grzegorz Piotrowicz, Henryk Zieliński
Klinika Urologii CSK MON, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie

streszczenie

Wprowadzenie.

Laser KTP zdecydowanie odróżnia się od wcześniej stosowanych w urologii (holmowego, Nd:YAG, diodowego). Z uwagi na powinowactwo promienia o długości fali 532 nm dooksyhemoglobiny oraz przenikanie przez środowisko wodne prawie bez stratyenergii, jest on szczególnie wskazany u chorych z łagodnym rozrostem stercza, u których istnieje wysokie ryzyko krwawienia, między innymi chorych przyjmujących antykoagulanty.

Cel pracy.

Ocena skuteczności i bezpieczeństwa fotoselektywnej waporyzacji stercza (PVP) u chorych na łagodny rozrost stercza przyjmujących antykoagulanty.

Materiały i metody.

Między listopadem 2005 a czerwcem 2007 w Klinice Urologii CSK MON 53 mężczyzn poddano zabiegowi waporyzacji stercza laserem KTP (o mocy 80W i 120W) z powodu objawów ze strony dolnych dróg moczowych w przebiegu łagodnego rozrostu stercza. 33 (62,3%) spośród tych chorych przyjmowało antykoagulanty ze wskazań kardiologicznych: 14 – kwasacetylosalicylowy, 19 – acenokumarol. Średni wiek chorych: 68,9 roku (59-8). Średnia przedoperacyjna objętość stercza u chorych poddanych waporyzacji: 61,2 ml (45-100). Analizie poddano parametry przepływu cewkowego, wskaźnik objawów (IPSS) oraz jakości życia (QoL) 1 miesiąc przed zabiegiem i 6 miesięcy po zabiegu. Oceniano czas trwania zabiegu, czas utrzymywania cewnika po zabiegu, czas hospitalizacji, parametry morfologiczne i biochemiczne oraz śród- i pooperacyjne powikłania.

Wyniki.

Zabiegi przeprowadzano w znieczuleniu ogólnym lub przewodowym. Średni czas zabiegu wyniósł 55 min (30- 95). U 3 chorych nie wprowadzano po zabiegu cewnika Foleya, u 29 chorych cewnik usunięto następnego ranka po zabiegu, a u 1 chorego – po 3 dniach. Średni czas utrzymywania cewnika był równy 19 godz.. Średni czas hospitalizacji po zabiegu był równy 1,42 dnia (1-4). U żadnego chorego nie stwierdzono istotnych powikłań śród- i okołooperacyjnych, związanych z zabiegiem waporyzacji.
Nie stwierdzono istotnego krwawienia ani spadku parametrów morfologicznych krwi (średni poziom hematokrytu przed zabiegiem był równy 39,7%, w „0” dobie po zabiegu – 38,9%). Żaden chory nie wymagał przetoczenia krwi. U żadnego z chorych nie stwierdzono oznak istotnej absorpcji płynu płuczącego, prowadzącej do nieprawidłowości w stężeniu elektrolitów krwi. U wszystkich chorych przeprowadzono badanie kontrolne po upływie 1 i po 6 miesięcy od zabiegu. Wskaźnik objawów – IPSS zmniejszył się z 24,9 do 11,1 po 1 mies. i do 7,1 po 6 mies., a wskaźnik jakości życia (QoL): się z 4,87 do 2,31 po 1 miesiącach i do 1,75 po 6 mies. Średni maksymalny przepływ cewkowy wzrósł z 10,1 ml/sprzed zabiegiem do wartości 21,1 ml/s po 1 miesiącu i do 22,8 po 6 miesiącach. Objętość zalegającego moczu po mikcji zmniejszyła się z 118,8 ml przed zabiegiem do 37,7 ml po 1 mies. i do 30,1 po 6 mies. U 8 (24,2%) chorych wystąpiły przemijające objawy dyzuryczne, które ustąpiły w ciągu 10 dni
po zabiegu, u kolejnych 3 (9,1%) chorych trwały ok. 3 tygodni. U 5 chorych wystąpił kilkudniowy krwiomocz, który nie wymagał interwencji lekarskiej i ustąpił samoistnie. U 1 chorego zaistniała konieczność powtórnego zacewnikowania z powodu znacznego zalegania moczu – po 3 dniach ponownie usunięto cewnik, nie stwierdzając istotnego
zalegania moczu. U 5 (38,5%) spośród 13 aktywnych seksualnie chorych po zabiegu wystąpiło zjawisko wytrysku wstecznego.

Wnioski.

Fotoselektywna waporyzacja stercza laserem KTP jest, jak się zdaje, metodą skuteczną i bezpieczną również u chorych na łagodny rozrost stercza, przyjmujących antykoagulanty.