PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Nefrektomia laparoskopowa u chorego z guzem T3b
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2008/61/Supl. 1.

autorzy

Marcin Słojewski, Andrzej Sikorski
Katedra i Klinika Urologii PAM w Szczecinie

streszczenie

Wprowadzenie.

Rak nerki w z obecnością czopa nowotworowego w świetle żyły nerkowej i/lub żyły głównej dolnej występuje z częstością od 4 do 20% nowo rozpoznanych chorych. Standardem postępowania w tych przypadkach jest radykalne leczenie chirurgiczne. Przy założeniu skutecznego i całkowitego usunięcia czopa wyniki leczenia chorych w tym stadium zaawansowania są dobre i nie różnią się znacząco od wyników osiąganych u chorych z chorobą ograniczoną do narządu. W związku z postępem w dziedzinie technik i doświadczenia laparoskopowego coraz częstsze stają się doniesienia o pojedynczych przypadkach lub seriach nefrektomii wykonanych u
chorych z rozpoznaną przedoperacyjnie inwazją układu żylnego.

Cel pracy.

Przedstawiamy film ilustrujący operację laparoskopowej nefrektomii radykalnej wykonanej z powodu guza nerki z obecnością czopa wrastającego do żyły nerkowej i żyły głównej dolnej.

Materiały i metody.

Przypadek dotyczy 68-letniego mężczyzny z rozpoznanym na podstawie tomografii komputerowej guzem nerki prawej i obecnością czopa nowotworowego w układzie żylnym. Zastosowano standardowy dostęp laparoskopowy pozaotrzewnowy z użyciem 4 trokarów. Po wypreparowaniu okolicy wnęki nerki zaopatrzono klipsami metalowymi tętnicę nerkową i dodatkową gałąź żyły nerkowej. Uwidoczniono właściwą żyłę nerkową, w której znajdował się ruchomy czop o dobrze widocznych granicach. Zastosowano opisywany w literaturze manewr donerkowego przesunięcia czopa z żyły głównej dolnej w całości w obręb żyły nerkowej. Następnie poniżej granicy czopa założono stapler naczyniowy. Po przecięciu żyły nerkowej następne etapy nefrektomii wykonano w sposób typowy. Preparat po umieszczeniu w worku
laparoskopowym został usunięty przez cięcie skórne w podbrzuszu po stronie operowanej.

Wyniki.

Czas operacji wyniósł 130 min, a utratę krwi oceniono na 50 ml. Masa preparatu wynosiła 460 g. Przebieg pooperacyjny był niepowikłany, chory opuścił szpital w 4. dobie po zabiegu. Badanie histopatologiczne wykazało raka jasnokomórkowego w stopniu pT3b (Fuhrman grade 2), granice cięcia chirurgicznego na żyle nerkowej były wolne od utkania nowotworowego. Wnioski. Nefrektomia laparoskopowa u chorych z rakiem nerki w stopniu T3b jest zabiegiem technicznie możliwym do wykonania z zachowaniem kryteriów jałowości onkologicznej.
Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2007-2010 jako projekt badawczy.