PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Klinicznie jawne przerzuty czerniaka skóry do układu moczowego
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2008/61/Supl. 1.

autorzy

Sebastian Ciszewski, Beata Smolska-Ciszewska, Artur Jakimów, Cezary Juda, Maciej Szwedowski, Władysław Błudzin, Roman Szwedowski
Oddział Urologii, Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu
II Klinika Radioterapii, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach
Oddział Chemioterapii Onkologicznej Dolnośląskiego Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku we Wrocławiu,
Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu

streszczenie

Streszczenie. W pracy opisano przypadek 60-letniego mężczyzny z rozpoznaniem czerniaka skóry początkowo w stopniu IIA zaawansowania klinicznego wg klasyfikacji
AJCC/TNM z 2002 r., a następnie IV, w tym z przerzutami do pęcherza moczowego i jąder. Klinicznie jawne przerzuty do układu moczowego są rzadko rozpoznawane. W
polskiej literaturze opisanych jest kilka przypadków jawnych przerzutów czerniaka skóry do pęcherza moczowego i jąder. U chorego dzięki zastosowaniu eksperymentalnej
terapii uzyskano dwukrotnie dłuższe przeżycie z chorobą uogólnioną niż przeżycia podawan w literaturze, mimo wcześnie rozpoznanych przerzutów trzewnych (śledziona,
płuca). Nowe terapie w leczeniu czerniaka skóry i innych agresywnych nowotworów pozwalają na wydłużenie przeżycia całkowitego.