PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Skręt jądra – wyniki odległe leczenia operacyjnego
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2008/61/Supl. 1.

autorzy

Krzysztof Kraśnicki, Zbigniew Wolski, Janusz Tyloch, Jarosław Leszniewski
Katedra i Klinika Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Dziecięcej CM w Bydgoszczy UMK w Toruniu

streszczenie

Wprowadzenie.

Skrętem jądra nazywamy ostre niedokrwienie powstałe w wyniku mechanicznego zaciśnięcia elementów naczyniowych powrózka nasiennego i zamknięcia odpływu i dopływu krwi. Skręt jądra jest stanem nagłym, wymagającym pilnego rozpoznania i leczenia, ponieważ niedokrwienie utrzymujące się powyżej 6 godzin prowadzi do martwicy i późniejszego zaniku jądra i dalszych niekorzystnych następstw. Najczęściej (90%) występuje u młodych chłopców w okresie dojrzewania między 13 a 21 r.ż., z częstością około 1: 4000 przypadków.

Cel pracy.

Ocena wyników odległych leczenia po operacyjnym odkręceniu skręconego jądra w zależności od czasu trwania niedokrwienia do czasu wykonania zabiegu.

Materiały i metody.

W latach 2004-2007 w Klinice Urologii CM było operowanych 23 chorych w wieku od 9 do 33 lat z objawami ostrej moszny. Byli to chorzy operowani w trybie pilnym zakwalifikowani do rewizji moszny na podstawie obrazu klinicznego i dostępnych badań obrazowych (USG jąder z użyciem kolor Doppler). Czas obserwacji po leczeniu wyniósł od 7 miesięcy do 3 lat. U każdego z chorych wykonano w USG pomiary jądra po stronie skrętu i jądra nieskręconego oraz badanie przepływu w kolor Doppler. W przypadku braku przepływu krwi w jądrze i zmniejszenia wymiarów jądra rozpoznano zanik jądra.

Wyniki.

Wśród 23 chorych, u których wykonano rewizję moszny, u 20 (87%) stwierdzono śródoperacyjnie skręt jądra, a u 3 (13%) chorych skręt przyczepka jądra lub najądrza. U 14 (60,9%) chorych wykonano odkręcenie jądra i fiksację jądra w mosznie, u 4 (17,4%) chorych nie stwierdzono śródoperacyjnie skręconego jądra i wykonano tylko orchidopeksję. U 2 (8,7%) chorych stwierdzono martwicę jądra i wykonano wycięcie jądra z najądrzem. Skręcony przyczepek usunięto u 3 chłopców. Czas zabiegu wyniósł od 35 do 60 minut. Chorych operowano w czasie od jednej godziny do 21 godzin od momentu wystąpienia pierwszych dolegliwości bólowych. Wszyscy chorzy byli operowani w czasie poniżej 6,5 godziny od momentu przyjęcia do kliniki (od 15 min do 6,5 godz.). Chorych podzielono na 2 grupy: pierwsza grupa to chorzy, u których czas trwania objawów do czasu odkręcenia jądra wyniósł powyżej 6 godzin (n=10, czas trwania objawów od 6 do 21 godzin), drugą grupę stanowili chorzy, u których czas trwania objawów do czasu odkręcenia jądra wyniósł poniżej 6 godzin (n=8). W grupie chorych z dłuższym okresem niedokrwienia stwierdzono zanik jądra u 6 chorych (60%). W grupie, w której czas niedokrwienia trwał poniżej 6 godzin nie stwierdzono zmniejszenia wymiarów jądra ani cech zaniku.

Wnioski.

Objawy kliniczne ostrej moszny wymagają wnikliwej, szybkiej diagnozy i leczenia. Operacyjna ocena jądra jest bezwzględnie konieczna. Czas niedokrwienia przekraczający 6 godzin decyduje o wystąpieniu nieodwracalnych zmian niedokrwiennych i martwiczych jądra. Zawsze powinno się wykonać orchidopeksję w przypadku stwierdzenia skrętu jądra.