PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Wartość badania fotodynamicznego przy kwalifikacji do leczenia chorych na nowotwory pęcherza moczowego
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2008/61/Supl. 1.

autorzy

Michał Markowski, Marek Lipiński, Waldemar Różański
II Klinika Urologii Katedry Urologii UM w Łodzi

streszczenie

Wprowadzenie.

Nowotwory nabłonkowe pęcherza moczowego stanowią około 95% wszystkich guzów pęcherza moczowego. Najczęściej mają początkowo charakter brodawkowaty i nie wykazują naciekania narządu. Nienaciekające (Cis, Ta, T1) raki pęcherza moczowego stanowią około 80% ogółu wszystkich TCC w obrębie pęcherza moczowego. Śródnabłonkowy rak pęcherza moczowego (Cis) jest obecny u 25% chorych z rakiem o niskim zróżnicowaniu (high grade, G3); w przypadku naciekania na mięśniówkę pęcherza moczowego współobecność Cis wykrywa się nawet w 83%. Chorzy z rozpoznanym Cis należą do grupy pacjentów wysokiego ryzyka (ryzyko progresji 41,6%). Wprowadzenie diagnostyki fotodynamicznej (PDD) dało urologom wspaniałe narzędzie, umożliwiające najdokładniejsze obrazowanie tkanki nowotworowej. PDD jest badaniem rekomendowanym przez wytyczne Europejskiego Towarzystwa Urologicznego w rozpoznawaniu raka sródnabłonkowego pęcherza moczowego.

Cel pracy.

Ocena wartości diagnostyki fotodynamicznej w kwalifikacji do wyboru metody leczenia raka pęcherza moczowego.

Materiały i metody.

W latach 2006-2007 w II Klinice Urologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi PDD pęcherza moczowego poddano czterdziestu siedmiu chorych (35 mężczyzn i 12 kobiet) na nawrotowe nienaciekające nowotwory pęcherza moczowego w stadiach Ta low i Ta high grade oraz T1 low i T1 high grade. Wszyscy zakwalifikowani do diagnostyki fotodynamicznej chorzy byli leczeni przezcewkową elektroresekcją stwierdzonych zmian nowotworowych (TURBT). U części chorych zastosowano leczenie dodatkowe. W 10 przypadkach TURBT połączono z instylacją Mitomycyny C. chorych). U 31 chorych wykonano leczenie uzupełniające przez podanie immunoterapii dopęcherzowej z użyciem BCG. U wszystkich chorych 3 miesiące po TURBT wykonano cystoskopię w świetle białym i ultrafioletowym.

Wyniki.

Przy zastosowaniu cystoskopii w świetle białym stwierdzono zmiany u 7 chorych (histopat.: u 3 chorych PUNLMP, u 4 chorych T1 high grade). W świetle ultrafioletowym użytym do diagnostyki fotodynamicznej stwierdzono zmiany podejrzane o rozwój nowotworu 16. Zmiany o typie Cis wykryto u 11 chorych (u 1 chorego PUNLMP +Cis, u 2 chorych T1 high grade +Cis, u chorych 8 izolowany Cis). Zmiany nowotworowe likwidowano na drodze elektroresekcji. U 3 chorych bezpośrednio po TURBT stosowano wlewkę z Mitomycyny C, a następnie immunoterapię dopęcherzową BCG. U 7 chorych (5 mężczyzn i 2 kobiety) ze względu na wieloogniskowość nawracających zmian G3 i współistniejący Cis podjęto decyzje o wykonaniu cystektomii.

Wnioski.

Metoda fotodynamiczna pozwala na wykrycie raka śródnabłonkowego (Cis) występującego niezależnie od innych postaci nowotworu. Zastosowanie PDD pozwala na rozpoznanie i kwalifikacje chorych do odpowiednich grup ryzyka progresji i nawrotów nowotworów pęcherza moczowego oraz na wybór skutecznej metody leczenia.