PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Rozważania na temat urosepsy w świetle obecnej wiedzy
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2008/61/Supl. 1.

autorzy

Miłosz Olczyk
Oddział Urologiczny SPZOZ w Pabianicach

streszczenie

Wprowadzenie.

Termin sepsa często pojawia się w mediach w atmosferze sensacji i zagrożenia. Tymczasem zgony w przebiegu rozmaitych zakażeń były opisywane w annałach medycyny od czasów starożytnych. Obecnie mamy jasno sprecyzowane poglądy na to, czym jest sepsa i jakie są obecnie standardy jej stwierdzania oraz leczenia.

Cel pracy.

Celami pracy są: 1. Omówienie podstawowych wiadomości na temat patomechanizmów prowadzących do rozwinięcia się sepsy. 2. Przedstawienie trzech przypadków urosepsy wybranych spośród pacjentów Oddziału Urologicznego SPZOZ w Pabianicach. 3. Wywołanie dyskusji na forum Polskiego Towarzystwa Urologicznego na temat udziału urologów w rozpoznawaniu i leczeniu sepsy.

Materiał i metody.

Praca poglądowa. Materiałem są opisy przypadków chorych z urosepsą, leczonych na Oddziale Urologicznym SPZOZ w Pabianicach oraz obecnie dostępne publikacje, artykuły oraz podręczniki medyczne, w tym m.in. „Early Identification of Severe Sepsis” G. Marx, „Wytyczne Surviving Sepsis Campaign. Postępowanie w ciężkiej sepsie i wstrząsie septycznym”, „Częstość występowania ciężkiej sepsy w Polsce” – wyniki badania Prevalence A. Kubler, „Konferencja Ciężka sepsa – od idei do terapii” prezentacja dr Duncan Wyncoll.

Wnioski.

Mimo iż sepsa jest dobrze znana medycynie od czasów starożytnych, nadal panuje na jej temat wiele przesądów. Konieczne jest konsekwentne obalanie związanych z sepsą mitów rozpowszechnionych zarówno w środowisku medycznym, jak i poza nim. Nikt nie może w tym zadaniu wyręczyć lekarzy.