PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Stopień zaawansowania raka pęcherza moczowego w momencie rozpoznania oraz ocena dokładności określenia zaawansowania i złośliwości raka przed cystektomią radykalną
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2008/61/Supl. 1.

autorzy

Gerard Grotthuss, Tomasz Dzik, Artur A. Antoniewicz, Przemysław Szostek, Jakub Dobruch, Andrzej Borówka
Klinika Urologii CMKP, I Zespół Dydaktyki Urologicznej, Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie

Zakład Patomorfologii Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie

streszczenie

Wprowadzenie.

Rak pęcherza moczowego (BCa) pod względem częstości występowania u mężczyzn ustępuje jedynie rakowi płuca i rakowi stercza. Dominującą postacią patomorfologiczną BCa jest rak przejściowonabłonkowy (TCC). TCC u większości chorych ma charakter powierzchowny (SBC: Ta, T1, Tis), jednak dane epidemiologiczne dostępne w Polsce nie informują jaki jest stopień zaawansowania klinicznego (cTNM) BCa w momencie rozpoznania. Stopień zaawansowania BCa oceniony na podstawie przesłanek klinicznych u chorych poddanych cystektomii radykalnej (CR) bywa odmienny od stopnia zaawansowania ocenionego po operacji.

Cel pracy.

Określenie stopnia zaawansowania klinicznego BCa w momencie rozpoznania oraz porównanie go ze stopniem zaawansowania patologicznego u chorych poddanych CR.

Materiał i metody.

Analizę przeprowadzono dwuetapowo. Objęto nią chorych leczonych z powodu BCa w latach 2005-2006 w naszym ośrodku. W etapie pierwszym analizie poddano dane 149 „kolejnych” chorych (116 mężczyzn = 77,8%, 33 kobiet = 22,2%) w wieku od 15 do 102 lat (wiek śr.: mężczyźni = 66,6, kobiety = 67,0), u których BCa rozpoznano po raz pierwszy. W ramach etapu drugiego porównano stopień zaawansowania klinicznego (cT) ze stopniem zaawansowania patologicznego (pT) u 36 chorych (27 mężczyzn = 75% i 9 kobiet = 25%) w wieku od 48 do 81 lat (wiek średni: mężczyźni = 65,1 kobiety = 63,4) poddanych CR.

Wyniki.

Etap I. Charakterystyka histopatologiczna pierwotnego BCa była następująca: TCC – 145 (97,3%) chorych, rak płaskonabłonkowy (SCC) – 3 (2%) chorych, rak gruczołowy (AdC) – 1 (0,7%) chory. Stopień zaawansowania klinicznego guza u tych chorych przedstawia tabela I.

Wnioski.

Na podstawie analizy własnego materiału można stwierdzić: TCC stanowi 97,3% wszystkich nowo rozpoznanych guzów pęcherza moczowego; odsetek raków o dużej złośliwości (G3) stanowi 34%% raków powierzchownych; raki będące potencjalnym wskazaniem do leczenia radykalnego (T1G3, Tis, T≥2) stanowią 43,6% wszystkich nowo rozpoznanych raków pęcherza; stopień niedoszacowania zaawansowania guza pęcherza (cT