PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Wpływ wielkości guza na odległe wyniki operacji organooszczędzających (NSS) i progresję u chorych z nowotworem nerki pT1
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2008/61/Supl. 1.

autorzy

Andrzej Kupilas, Mieczysław Fryczkowski, Marcin Życzkowski, Maciej Szczębara, Piotr Bryniarski, Andrzej Paradysz
Katedra i Klinika Urologii w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

streszczenie

Wprowadzenie.

Wzrastające znaczenie NSS w leczeniu chirurgicznym guzów nowotworowych nerek pT1a zostało w pełni potwierdzone z onkologicznego i nefrologicznego punktu widzenia. Obserwowane od kilku lat rozszerzenie wskazań do NSS o guzy pT1b i pT2 niesie ze sobą wiele niewiadomych.

Cel pracy.

Miernikiem skuteczności takiego postępowania będą wyniki i ocena progresji nowotworowej po co najmniej 5 latach od NSS. Celem tej pracy jest taka ocena.

Materiał i metoda.

Analizie poddano 195 chorych w wieku 25-76 lat, u chorych wykonano NSS od 5 do 240 miesięcy wcześniej (śr. 75,3 mies.). Chorych podzielono na 3 grupy: I – z guzami do 3 cm średnicy (n-82), II – z guzami do 5 cm średnicy (n-76), III – z guzami powyżej 5 cm średnicy (n-37 chorych).

Wyniki.

Uzyskano 90,5% przeżycia ogólnego, 92,3% swoistego i 91,3% bez progresji. Istotne statystycznie różnice stwierdzono w tej mierze pomiędzy I a III grupą chorych. Różnice wystąpiły również w kolejnych grupach w zależności od obecności G3-4, przymusowych wskazań do NSS, objawowego przebiegu choroby.

Wnioski.

1. Wielkość guza nerki w granicach pT1 u chorych po NSS ma istotny wpływ na odsetek progresji, zgonów i niewydolności nerek. 2. Czynnikami pogarszającymi ryzyko progresji w guzach powyżej 3 cm są: objawowy przebieg choroby, przymusowe wskazania do operacji, chorzy z G3-4 guza nerek. 3. Przekroczeniu przez guz 5 cm średnicy towarzyszy wyższa progresja i niższe 6-letnie przeżycie, szczególnie wśród mężczyzn, po wyłuszczeniu guza, w guzach G2 i G3-4 oraz w RCC jasnokomórkowych.