PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Rekonstrukcja dróg moczowych u chorego z „RECTAL BLADDER\"
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 1994/47/3.

autorzy

Tomasz Demkow, Maciej Niemierko, Zbigniew Wierzbicki
Z Kliniki Urologii AM w Warszawie
Kierownik Kliniki: Prof. dr hab. A. Borkowski
Z Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjne) AM w Warszawie
Kierownik Kliniki: Prof. dr hab. W. Rowiński

streszczenie

Autorzy zaprezentowali oryginalny sposób rekonstrukcji dróg moczowych u cho-
rego, któremu w przeszłości usunięto pęcherz moczowy z powodu raka, wszczepiono
moczowody do odbytnicy i wytworzono definitywny odbyt sztuczny z okrężnicy
esowatej.

Opis przypadku

Chory GJ. nr. historii choroby 11137/1208/93 został przyjęty 6.08.93 r. do Kliniki Urologii AM w Warszawie. W 1986 r. poza Kliniką choremu usunięto pęcherz moczowy z powodu raka (brak bliższych danych), wszczepiono moczowody do odbytnicy (rectal bladder) i wytworzono definitywny odbyt sztuczny z okrężnicy esowatej. Po zabiegu chory nie potrafił utrzymać moczu dłużej niż 30 min., co uniemożliwiało mu prowadzenie normalnego życia.

W 1990 r. chory został przyjęty na oddział chorób wewnętrznych z objawami mocznicy. W kilka dni po przyjęciu wystąpił bezmocz. Z tego powodu choremu wytworzono nefrostomię punkcyjną po stronie lewej (w badaniu ultrasonograficznym wykonanym w tym okresie stwierdzono małą nerkę po stronie prawej). Jak twierdzi sam chory, wytworzenie przetoki nerkowej poprawiło jego komfort życia, uwalniając go od częstego oddawania moczu. W okresie trzech następnych lat choremu wymieniano cewniki nefrostomijne w warunkach ambulatoryjnych, nie proponując wytworzenia innego sposobu odprowadzenia moczu. Po zmianie rejonów leczniczych oddziałów urologicznych pacjent został przyjęty do Kliniki. W badaniach laboratoryjnych oprócz podwyż- szonego poziomu kreatyniny (2,2 mg%) i mocznika (70 mg%) w surowicy krwi nie stwierdzono odchyleń od normy. Urografia (8.08.93) wykazała kamicę dolnego bieguna nerki lewej, małą marską nerkę po stronie prawej oraz kamicę obu dolnych odcinków moczowodów (Ryc. 1, ryc. 2). Środek kontrastowy podany do cewnika nefrostomijnego wypełnił poszerzony układ kielichowo-miedniczkowy nerki lewej i moczowód lewy do wysokości dolnej krawędzi stawu krzowo-biodrowego. Stwierdzono również ubytki cieni odpowiadające złogom w dolnym i górnym odcinku moczowodu lewego (Ryc. 3). Badanie kontrastowe odbytnicy nie wykazało zmian patologicznych (Ryc. 4). Stan dróg moczowych przed zabiegiem operacyjnym prezentuje rycina nr 5.

W dniu 21.09.93 r. wykonano zabieg operacyjny polegający na przecięciu zstępnicy kilka cm. proksymalnie od miejsca kolostomii, wszczepieniu obu moczowodów do tego odcinka jelita grubego, odtworzeniu ciągłości jelita grubego. W czasie zabiegu usunięto złogi z dróg moczowych (schemat zabiegu ryc. 6). Po zabiegu pacjent prawidłowo oddawał stolec. Urografia wykonana po zabiegu wykazała swobodny odpływ moczu z nerki lewej (ryc. 7, ryc. 8).

Przypadek ten prezentujemy ze względu na oryginalny sposób rekonstrukcji dróg moczo- wych. Chcieliśmy również zwrócić uwagę na problemy jakie mogą wystąpić u chorych z nadpęcherzowym odprowadzeniem moczu, zmuszające do zamiany pierwotnego sposobu odprowadzania moczu dla poprawy komfortu życia pacjenta

adres autorów

dr n. med. Tomasz Demkow
02-642 Warszawa, ul. Maklakiewicza 17 m 78