PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Prof. zw. dr med. Jan Leńko (1917-1933)
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 1994/47/1-2.

autorzy

Andrzej Bugajski

11 listopada 1993 roku zmarł w Krakowie profesor Jan Leńko jeden z twórców urologii polskiej po II wojnie światowej. Wieloletni i zasłużony Redaktor Naczelny „Urologii Polskiej\\\".

Prof. dr med. Jan Leńko urodził się 18 czerwca 1917 roku we Lwowie jako syn Zenona i Władysławy. Ojciec jego dr med. Zenon Maria Leńko był wybitnym urologiem, twórcą pierwszych łóżek urologicznych w Polsce.

Studia lekarskie rozpoczął w 1935 roku na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Dyplom lekarza otrzymał w dniu 4 czerwca 1941 r. w Lwowskim

Państwowym Instytucie Medycznym, a następnie nostryfikował go w 1945 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Pracę zawodową rozpoczął w dniu 1 czerwca 1941 r., jako wolontariusz w Oddziale

Urologicznym Szpitala Państwowego we Lwowie pod kierunkiem profesora dr Stanisława

Laskownickiego. Na skutek wielokrotnych zmian profilów Szpitali w związku z toczącą się wojną pracował kolejno w I Szpitalu Miejskim, II Szpitalu Miejskim we Lwowie. Jednocześnie od 22 listopada 1941 roku do 15 lipca 1944 roku pracował w Polskim Komitecie Opiekuńczym jako kierownik Poradni Specjalistycznej Nr 1.

W połowie lipca 1944 roku opuścił Lwów i przybył do Krakowa. Tutaj otrzymał pracę jako lekarz zakładowy w Wodociągach Miejskich. W lutym 1945 roku rozpoczął pracę, początkowo jako wolontariusz, a następnie asystent w oddziale urologicznym Szpitala św. Łazarza.

Oddziałem kierował wówczas prof. dr med. Emil Michałowski.

Od 27 marca 1947 do 22 maja 1948 roku odbywał służbę wojskową. Służył wówczas w 22 pp. w Sanoku na stanowisku zastępcy Szefa Służby Zdrowia, a następnie w V Szpitalu

Okręgowym w Krakowie, gdzie zorganizował oddział urologiczny. Od dnia 1 lipca 1948 r. rozpoczął ponownie pracę w Oddziale Urologicznym Szpitala

Klinicznego AM w Krakowie. Jednocześnie pracował na stanowisku ordynatora oddziału urologicznego V Okręgowego Szpitala Wojskowego w Krakowie.

W roku 1951 na Uniwersytecie Jagiellońskim uzyskał tytuł doktora medycyny na podstawie pracy „Ostitis pubis\\\".

W 1952 roku powołany zostaje ponownie do służby wojskowej. Pracuje kolejno na stanowisku starszego asystenta Oddziału Urologicznego Wojskowego Szpitala Klinicznego

w Łodzi, kierowanym przez dr med. Tadeusza Szenkiera Mazurka. Od 1953 roku zostaje ordynatorem tego Oddziału.

W 1958 roku w chwili powołania do życia Wojskowej Akademii Medycznej zostaje kierownikiem Katedry i Kliniki Urologii. Jednocześnie pełni funkcję prorektora d/s nauki i wyszkolenia. Na obu tych stanowiskach pozostaje aż do roku 1977. W okresie pobytu w Łodzi pełnił funkcję konsultanta wojewódzkiego w zakresie urologii. Kierował lecznictwem urologicz- nym w mieście, konsultował oddziały urologiczne i gabinety specjalistyczne lecznictwa otwar- tego.

Od 1977 do 1987 objął Katedrę i Klinikę Urologii AM w Krakowie, a w latach następnych aż do śmierci profesor przy Katedrze. W latach 1982 do 1993 był konsultantem urologii w Instytucie Onkologii im. M. Curie-Skłodowskiej w Krakowie oraz członkiem Rady Naukowej Instytutu Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie.

Niezwykle bogata i wszechstronna była działalność naukowa profesora Leńki. Był autorem i współautorem ponad 350 publikacji w polskich i zagranicznych czasopismach, autorem i współautorem 18 podręczników urologii dla lekarzy i studentów. Głównymi kierunkami zainteresowań Profesora były urazy narządów układu moczowo-płciowego, diagnostyka urologi- czna, technika operacyjna i powikłania pooperacyjne. Prace na temat adenomektomii metodą

Millina były cytowane w piśmiennictwie światowym. Liczba wykonanych operacji i najniższa na świecie śmiertelność po tych operacjach, dała mu pozycję autorytetu w tej dziedzinie.

W okresie kierowania krakowską Kliniką Urologii od 1977 r. wprowadził i unowocześnił metody diagnostyki, leczenia, monitorowania raka stercza, pęcherza i nowotworów jąder. Jako pierwszy w Polsce wprowadził rutynowe stosowanie markerów w leczeniu raka stercza.

Na posiedzeniach naukowych, konferencjach naukowych i zjazdach krajowych i zagranicz- nych wygłosił kilkadziesiąt referatów i wykładów. Był laureatem nagród naukowych Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w 1977 r. i 1985 r.

Odznaczony licznymi odznaczeniami, w tym komandorskim Krzyżem Orderu Odrodzenia,

Honorową Odznaką Łodzi, Krakowa, Czerwonego Krzyża.

Pod jego kierunkiem kilkunastu urologów uzyskało specjalizację z zakresu urologii. Był promotorem 12 przewodów doktorskich, opiekunem 8 przewodów habilitacyjnych, recenzentem wielu prac habilitacyjnych i doktorskich.

Recenzował dorobek naukowy na tytuł profesora nadzwyczajnego i zwyczajnego większości obecnych profesorów.

Profesor Leńko był członkiem Polskiego Towarzystwa Urologicznego od 1946 roku, vice-prezesem w latach 1958- 1960. W latach 1972- 1974 prezesem. Od 1980 członek honorowy PTU. Organizator wielu zjazdów i sympozjów. Członek honorowy Czechosłowackiego Towa- rzystwa im. Purkiniego w 1970 r. Członek Polskiego Towarzystwa Onkologicznego. Deleque National a następnie Przewodniczący Sekcji Polskiej w Międzynarodowym Towarzystwie Urologicznym 1970- 1978 r. Założyciel i członek Zarządu Obywatelskiego Komitetu Zwalczania Raka.

Odszedł jeden z twórców urologii polskiej po II wojnie światowej.

Wybitny uczony, organizator, życzliwy i zawsze pomocny w trudnych sytuacjach życio- wych. Posiadał wielu przyjaciół, nie tylko w Polsce ale i za granicą.

Był człowiekiem niezwykle obowiązkowym, sumiennym, wymagającym w równej mierze od siebie jak i od innych. Te cechy rzutowały czasami na jego pozorną surowość.

Żył na pograniczu trzech epok urologii, posiadał niezwykłą swadę narracji, był skarbnicą wiedzy o urologii i czasach w których przyszło mu żyć. Nie zdążył napisać pamiętników. Od momentu przejścia w stan spoczynku byl w Klinice niezmiennie, punktualnie, aż do chwili gdy ciężka choroba uniemożliwiła mu samodzielne poruszenie się. Wielką osobowość pokazał w momencie cierpienia i niemocy.

Leńko miał również zainteresowania pozazawodowe: historię wojskowości, której byl znakomitym znawcą, filatelistykę oraz historię Lwowa, swojego ukochanego miasta.

Jest pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Leńko miał dwóch braci: Zdzisława — magistra praw, adwokata (18.1.1907), Zenona — inżyniera rolnika (24.1.1913). Praca wpłynęła do Redakcji: 11.04.1994.

SPIS PRAC NAUKOWYCH ZA OKRES 1949-1959 R.

1, Leńko J.: Uszkodzenia wojenne narządu moczowopłciowego. Przekład z języka rosyjskiego książki R.M. Fronsztejna: „Wojennaja trawma moczepołowych organów i jejo leczenije\\\", PZWL, Warszawa, 1949, str. 242. — 2. Leńko J.: Ostitis pubis, Pol. Przegl. Chir., 1952, 3: 440-457. — 3. Leńko J.: Wpływ trzebienia na tkankę rakową stercza, Urol. Polska, 1952, III: 150- 153. — 4. Leńko J.: Kamica pourazowa, Przegl. Lek., 1952, 5: 119—122. — 5. Gutman M., Leńko J.: Torbiel trzustki przebiegająca pod postacią kliniczną guza nerki, Przegl. Lek., 1952, 7: 196- 199. — 6. Leńko J.: Żylaki pęcherza moczowego u 4-letniego dziecka, Pol. Tyg. Lek., 1953, 6: 230-231. — 7. Leńko J.: Moczenie mimowolne moczowodowe (Enuresis ureterica), Pol. Tyg. Lek., 1953, 15: 571-576. — 8. Leńko J.: Zapalne schorzenie dróg moczowych, Piel. Polska, 1954, 3: 4-8. — 9. Leńko J;. Gruźlica nerek, Piel. Polska, 1954, 5: 4-6. — 10. Leńko J.\\\\ Zabiegi plastyczne w urazowych uszkodzeniach prącia, Pamiętnik XXXVI Zjazdu Chirurgów Polskich w Szczecinie w 1953 r., PZWL., Warszawa, 1954: 245-252. 11. Cieśliński S., Leńko J.: Przygotowanie chorych do wyłuszczenia gruczolaka stercza sposobem Millina, Urol. Polska, 1954, VI: 14- 18. — 12. Leńko J., Cieśliński S.: Powikłania po wyłuszczeniu gruczolaka stercza sposobem Millina, Urol. Polska, 1954, VI: 22-29. — 13. Leńko J., Cieśliński S.: Przypadek torbieli skórzastej jądra, Pol. Tyg. Lek., 1954, 44: 1424-1425. — 14. Borowicz J., Leńko J.\\\\ Przypadek mięśniaka gładkokomórkowego najądrza, Pol. Tyg. Lek., 1954, 44: 1425- 1426. — 15. Marczyńska A., Leńko J.: Kamica moczowa jako powikłanie urazu kostnego, Urol. Polska, 1954, VII: 95- 105. — 16. Leńko J.: Usuwanie kamieni moczowodowych cewnikiem pętlowym Zeissa, Urol. Polska, 1954, VII: 132- 139. — 17. Leńko J., Rys historyczny Polskiego Towarzystwa Urologicznego (w 5 rocznicę założenia Towarzystwa), Urol. Polska, 1954, VII: 189- 198. — 18. Marczyńska A., Leńko J.: Patogeneza i leczenie gruźlicy narządu moczopłciowego, Wiad. Lek., 1955, 4: 145- 151. — 19. Marczyńska A., Leńko J.: Pielęgniarka w ambulatorium urologicznym, Piel. Polska, 1955, 3: 2-5, 4: 4-6. — 20. Leńko J.: Leczenie raka stercza estrogenami, Biul. Inform. Centr. Żarz. Aptek, 1955, 5: 12- 16. 21. Leńko J., Cieśliński S.: Leczenie przetok pęcherzowo-odbytniczych, Lek. Wojsk., 1955, 10: 984- 989. — 22. Leńko J.: Leczenie zwężeń cewki przeszczepianiem owodni (doniesienie tymczasowe), Pol. Tyg. Lek., 1955, 34: 1124- 1125. — 23. Marczyńska A., LeńkoJ.: Gruczolak stercza, Piel. Polska, 1955, 11: 5-8. —24. Leńko J., Cieśliński S.: Sposób własny wykonywania odmy pozaotrzewnowej ( doniesienie tymczasowe), Pol. Tyg. Lek., 1955, 30: 997-998. — 25. Cieśliński S., Fialkowski G., Leńko].: Rentgenologiczny obraz wątroby w przypadkach wrodzonego braku prawej nerki, Pol. Tyg. Lek., 1955, 49: 1586- 1590. — 26.Cieśliński S., Laskownicki S.t Leńko J., Marczyńska A.: Leczenie tkankowe zwężeń cewki, Pol. Przegl. Chir., 1956, 6: 586-591. — 27. Leńko J., Bańkowski Z:. Przypadek międzybłoniaka (mesothelioma) najądrza i powrózka nasiennego, Pol. Tyg. Lek., 1956, 13: 579-581. — 28. Leńko J.: Postępowanie w zamkniętych zranieniach tylnej cewki, Lek. Wojsk., 1956, 3: 235-241. — 29. Leńko J., Cieśliński S.: Przypadek wady rozwojowej narządu moczowego, Pol. Przegl. Chir., 1956, 10: 1073- 1078. — 30. Leńko J.: Odma pozaotrzewnowa, Postępy Chirurgii, 1956, III: 141-149. 31. Leńko J.: Ocena diagnostycznej i prognostycznej wartości odmy pozaotrzewnowej w guzach nerek, Urol. Polska, 1956, X: 111-118. — 32. Leńko J., Cieśliński S.: Przypadek przetoki pęcherzowoprzydatkowej, wyleczonej zachowawczo, Ginek. Polska, 1957, 5: 533- 539. — 33. Leńko J., Marczyńska A.: Odległe wyniki leczenia tkankami zwężeń cewki, Pol. Tyg. Lek., 1957, 16: 590-591. — 34. Laskownicki S., Leńko J.: Die Ergebnisse der Behandlung von Harnróhreverengerungen mit freier Transplantation der Alantois nach 3-jahriger Beobachtung, Urologia, 1957, XXIV, V: 504-509. — 35. Leńko J., Cieśliński S.: Własny sposób wykonywania odmy pozaotrzewnowej, Pol. Przegl. Chir., 1957, 8: 799-804. — 36. Leńko J.: Uwagi na temat organizacji specjalistycznej pomocy uiologicznej rannym podczas walki, Pamiętnik X-lecia Centr. Wojsk. Szpit. Klin., 1957: 174- 183. — 37. Leńko J.: W sprawie ciążowego zapalenia miedniczek nerkowych, Pamiętnik X-lecia Centr. Wojsk. Szpit. Klin., 1957: 164- 169. — 38. Leńko J., Cieśliński S: Trudności w rozpoznawaniu kamieni moczowodu, Pamiętnik X-lecia Centr. Wojsk. Szpit. Klin., 1957: 184- 190. — 39. Leńko J.: Nagle przypadki urologiczne, PZWL., Warszawa, 1958, str. 231, ryc. 73. — 40. Leńko J., Panasiewicz FC.: Zanik nerki w następstwie uchyłka pęcherza moczowego, Pol. Przegl. Chir., 1958, 1: 57-63. 41. Leńko J., Marczyńska A.: Otdalennyje resultaty tkaniewoj terapii sużenij uretry, Urołogija, 1958, 3: 21-33. — 42. Leńko J., Modrzewski T.: O późnych powikłaniach zranienia moczowodu, Biuletyn Wojsk. Akad. Med., 1958, 1: 121-126. — 43. Leńko J.: Wartość badania rentgenowskiego w urazach narządu moczowego, Biuletyn Wojsk. Akad. Med., 1958, 1: 127- 135. — 44. Leńko J., Panasiewicz K., Rymczonek C.t Rzesistkowe zakażenie narządu moczowego, Biuletyn Wojsk. Akad. Med., 1958, 1: 136- 141. — 45. Leńko J.: Odma pozaotrzewnowa w diagnostyce urologicznej, Lek. Wojsk., 1958, 8: 877- 884. — 46. Leńko J., Cieśliński S.: Ureter bifidus caudalis, Pol. Tyg. Lek., 1959, 20: 915- 919. — 47. Leńko J.: Ocena książki: Jiri Nahlivsky „Urazova urologie\\\", Biuletyn Gł. Bibl. Lek., 1959, 5: 396- 399. — 48. Leńko J.: Triplicate ureter, Urologia, 1959, XXVI, V: 514-521. — 49. Leńko J.: Ocena książki: Jean Cibert et Michel Revol \\\"Les lesions traumatiąues de 1\\\'uretere\\\", Biuletyn Gł. Bibl. Lek., 1959, 8/9: 654-657. —50. Leńko J.: Ocena książki: Jean Putois \\\"Structure et ultra-structure renale. Aspects normaux et patologiques\\\", Biuletyn Gł. Bibl. Lek., 1959, 8/9: 657-660. 51. Leńko J., Cieśliński S.: Obojnactwo, jako zagadnienie rozpoznawcze, Biuletyn Wojsk. Akad. Med., 1959, 2: 26- 36. — 52. Grandę J., Leńko J.: Mikrobiologiczne badania powietrza i urządzeń sal zabiegowych Kliniki Urologicznej Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Pierwsze doniesienie, Biuletyn Wojsk. Akad. Med., 1959, 2: 86-99. — 53. Leńko J.: Sprawozdanie z XVIII Zjazdu Niemieckiego Towarzystwa Urologicznego, Lek. Wojsk., 1959, 12: 1366- 1370. — 54. Leńko J.: Sprawozdanie z „Dnia Urologicznego\\\" Polskiego Towarzystwa Urologicznego, Lek. Wojsk., 1959, 12: 1370- 1373. SPIS PRAC NAUKOWYCH ZA OKRES 1960- 1970 R. 55. Leńko J.: W sprawie leczenia operacyjnego nerki ruchomej, Pol. Tyg. Lek., 1960, 25: 957- 959. — 56. Leńko J.: Własna modyfikacja operacji spodziectwa sposobem Denis-Browna, Pol. Przegl. Chir., 1960, 4: 375-377. — 57. Leńko J.: Postęp techniczny w pracy naukowo-badawczej (do użytku służbowego), 1960. — 58. Leńko J.: Modification personnelle a Poperation de 1\\\'hypospadias par le procede de Dupley, J. d\\\'Urol., 1960, 4: 278-280. — 59. Leńko J.: Sprawozdanie z Konferencji Sekcji Urologicznej Czechosłowackiego Towarzystwa Urologicznego im. J.E. Purkyne i podróży naukowej do Czechosłowacji, Lek. Wojsk., 1960, 6: 636- 642. — 60. Leńko J.: Prostatektomia sposobem Millina. Ocena 200 własnych przypadków, Biul. WAM., 1960, III, 1: 44-57. 61. Leńko J.: Ocena książki: S.D. Goligorskiej „Małyj moczowyj puzyr\\\", Biul. GBL., 1960, 8: 675- 677. — 62. Panasiewicz K., Cieśliński St., Leńko J.: Rak pęcherza u robotników przemysłu barwników sztucznych, Pol. Tyg. Lek., 1960, 35: 1352-1356. — 63. Leńko J.: Zakres specjalistycznej pomocy urologicznej w warunkach współczesnej walki (wykład inauguracyjny), Biul. WAM., Supl. IV, 1960, 1: 18-24. — 64. Leńko J.: Zagadnienie ostrej niewydolności nerkowej w warunkach współczesnej walki, Biul. WAM., 1960, 2/3: 13-21. — 65. Leńko J.: Wpływ urazu operacyjnego na gospodarkę elektrolitową i białkową u chorych z gruczolakiem stercza, Biul. WAM., 1960, III, 2/3: 190- 198. — 66. Laskownicki St., Leńko J.\\\\ Badania rentgenowskie w rozpoznawaniu guzów nadnerczy, Pol. Przegl. Chir., 1960, 12: 1227- 1231. — 67. Leńko J., Cieśliński St.: Eine neue Methode des Retropneumoperitioneum, Urologia, 1960, XXVII, VI: 648-652. — 68. Leńko J., Cieśliński St.: Gruźlicze zwężenie cewki moczowej, Wiad. Lek., 1960, 12: 881-888. — 69. Leńko J., Cieśliński St.: Eine neue Methode des Retropneumoperitoneum, Urol. Inter., 1961, 1/2: 33-39. — 70. Leńko J.: Zasady jednolitej doktryny wojskowo-medycznej w zakresie urologii (do użytku służbowego), 1961. 71. Cieśliński St., Leńko J.: Instrukcja o organizacji i pracy zespołu urologicznego (do użytku służbowego), 1961. — 72. Leńko J., Marczyńska A.: Badania porównawcze nad zachowaniem się łożyska gruczolaka po wyłuszczeniu stercza sposobem Millina, Freyera i Hryntschaka, Pol. Przegl. Chir., 1961, 2: 179- 182. — 73. Leńko J., Marczyńska A.: Jak se chova lożisko adenomu po prostatektomii podle Freyera, Millina a Hryntschaka (srovnavaci studie), Rozhl. v. chir., 1961, 6: 363-366. — 74. Leńko J., Cieśliński St.: Tuberculosa mocove trubice, Rozhl. v chir., 1961, 6: 396-399. — 75. Leńko J., Waniewski F.: Przypadek pierwotnie złośliwego nowotworu moczowodu o rzadkiej budowie histologicznej, Wiad. Lek., 1961, 6: 463-467. — 76. Leńko J.: Ocena książki: G.W. Heise, K. Hasselbacher „Das Urologische Gutachten\\\", Pol. Tyg. Lek., 1961, 7: 278. — 77. Grandę J., Leńko J.: Mikrobiologiczne badania powietrza i urządzeń sal zabiegowych Kliniki Urologicznej WAM. Doniesienie II, Biul. WAM., 1961, IV, 1: 116-123. — 78. Cieśliński St., Leńko J., Sieroszewski J.: Przypadek przetoki pęcherzowo-macicznej, Ginek. Pol., 1961, 5: 573-576. — 79. Leńko J., Cieśliński St., Panasiewicz K.: Własne doświadczenia w operacjach wytwórczych narządu moczowego przy pomocy pętli jelita krętego, Biul. WAM., 1961, IV, 2: 235-239. — 80. Leńko J., Wochna Z.: Analiza chorych skierowanych z mylnym rozpoznaniem do Kliniki Urologicznej, Biul. WAM., 1961, IV, 2: 245-252. 81. Leńko J., Panasiewicz K., Waniewski E.: Badania doświadczalne nad usuwaniem parafiny z pęcherza moczowego przy pomocy rozpuszczalników chemicznych, Biul. WAM., 1961, IV, 2: 253-260. — 82. Panasiewicz K., Cieśliński St., Leńko J.: Guzy pęcherza moczowego wśród robotników zatrudnionych przy przeróbce niektórych amin aromatycznych, Profilaktyka w medycynie przemysłowej, PZWL., Warszawa, 1961: 271- 274. — 83. Cieśliński St., Leńko J., Wochna Z., Zejgner J.: Narażenie urologa na promieniowanie jonizujące podczas badań urologicznych, Pol. Tyg. Lek., 1962, 32: 1257- 1262. — 84. Panasiewicz K., Leńko J.: Leczenie raka stercza w świetle doświadczeń własnych, Biul. WAM., 1962, V, 2: 55-60. — 85. Leńko J., Panasiewicz K.: Spostrzeżenia kliniczne nad działaniem nitrogranulogenu w leczeniu niektórych schorzeń urologicznych, Pol. Przegl. Chir., 1962, lOa: 1095-1105. — 86. Leńko J., Waniewski E.: O histologicke strukturę prvotnich zhoubnych novotvaru moćevodu, Rozhl. v chir., 1963, 5: 341-344. — 87. Leńko J., Panasiewicz K., Wochna Z.: Częstość występowania raka i gruczolaka stercza wśród pracowników łódzkich zakładów przemysłowych, Biul. WAM., 1963, VI, 1: 105- 112—88. Borkowska Z., Panasiewicz K., Leńko J.: Nowotwory pęcherza moczowego w materiale Kliniki Urologicznej WAM., Biul. WAM., 1963, VI, 1: 113- 119. — 89. Leńko J.: Ocena książki: W. Staehler „Klinik und Praxis der Urologie\\\", Biul. GBL., 1963, 7/8: 421-426. — 90. Leńko J.: Działalność naukowa w WAM., Biul. WAM., 1963, VI, 2: 43-48. 91. Himmel A., Leńko J., Panasiewicz K., Romanowska-Górecka B.: Częściowa ocena zaburzeń metabolizmu węglowodanowego u chorych z rakiem stercza, Biul. WAM., 1963, VI, 3/4: 23- 30. — 92. Leńko J., Panasiewicz K., Wochna Z., Kański R.: Ocena wyników masowych badań wśród robotników łódzkich i zgierskich zakładów przemysłowych, Biul. WAM., 1963, VI, 3/4: 121-125. — 93. Leńko J.: Zjazd Czechosłowackiego Towarzystwa Lekarskiego im. J.E. Purkyne i Międzynarodowy Kongres Urologów Węgierskich, Lek. Wojsk., 1963, 10: 782-785. — 94. Leńko J.: Dr med. Tadeusz Szenkier-Mazurek. Wspomnienie pośmiertne, Pol. Przegl. Chir., 1963, IIa: 1211-1214. — 95. Dolatkowski A., Leńko J., Mróz-Wasilewska Z., Wochna Z.: Badania nad wpływem mikrofal aparatury radarowej na jądra i najądrza królików. Doniesienie I., Pol. Przegl. Chir., 1963, IIa: 1221-1227. — 96. Leńko J.: Sprawozdanie z XX Kongresu Niemieckiego Towarzystwa Urologicznego, Lek. Wojsk., 1954, 1: 70-72. — 97. Leńko J.: Zur Frage der Kompressionsaufnahmen bei Ausscheidungsurographien, Urologia, 1964, XXXI, 1: 51 - 59. — 98. Leńko J., Chmielewski S.: Zespół „ostrego brzucha\\\" w schorzeniach urologicznych, Lek. Wojsk., 1964, 4: 293-297. — 99. Leńko J.: Uwagi w sprawie badania urograficznego, Pol. Tyg. Lek., 1964, 20: 750-752. — 100. Cwynar St., Namiecińska H., Leńko J., Grandę J.: Mikrobiologiczne badania nad wyjalawieniem sprzętu urologicznego przy pomocy roztworu oksycjanku rtęci i lampy kwarcowej, Biul. WAM., 1964, VII, 2: 223- 230. 101. Leńko J.: Some aspects of the metabolic response to Millin\\\'s retropubic prostatectomy, Urologia, 1964, XXXI, 4: 406-409. — 102. Himmel A., Leńko J., Panasiewicz K., Romanowska-Górecka B.: Badania nad zaburzeniem tolerancji glukozy u chorych na raka pęcherza moczowego, Pol. Tyg. Lek., 1964, 50: 1913- 1915. — 103. Dolatkowski A., Leńko J., Mróz-Wasilewska Z., Wochna Z.. Studies on the effect of microwaves emitted by radar devices on the testicles and epididymides of rabbits, Pol. Med. I.: 1964, 5: 1156-1163. — 104. Leńko J., Panasiewicz K., Gołębiowski J.: Zagadnienie czynnej profilaktyki zawodowej schorzeń urologicznych wśród robotników zatrudnionych przy przeróbce niektórych amin aromatycznych, Med. Pracy, 1965, 1: 67-70. — 105. Leńko J.: Kierunki nauczania i specyfika studiów w Wojskowej Akademii Medycznej, Materiały Sesji Naukowej 600-lecia Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Kra- kowie, 1965: 216- 219. — 106. Cieśliński St., Leńko J., Sieroszewski J., Terlecka Z.: Fistules vesico-uterines, J. d\\\' Urol., 1965, 3: 193- 198. — 107. Leńko J.: Die Wahl der Operationszeit bei Nierenverletzungen, Verhandlungsbericht der Deutschen Gesellschaft fur Urologic, 20 Tagung, Wien-1963, Springer, 1965: 194- 197. — 108. Leńko J\\\'., Panasiewicz K., Waniewski E.: Experimental studies of the removal of parafin from the urinary bladder with the aid of chemical solvents, Urologia, 1965, XXXII, 1: 51 - 57. — 109. Leńko J., Cieśliński St.: Millin\\\'s retropubic prostatectomy; raport of 233 cases, Brit. J. Urol., 1965, 4: 450-454. — 110. Leńko J., Waniewski E., Wochna Z., Dolatkowski A.: Badania nad wpływem mikrofal aparatury radarowej na jądra królików, Biul. WAM., 1965, VIII, 1: 97- 104. 111. Leńko J., Himmel A., Cieśliński St., Trznadel K.: W sprawie rozpoznawania ektopii moczowodu u mężczyzn, Biul. WAM., 1965, VIII, 2: 199-204. — 112. Leńko J., Borkowska Z: Zagadnienie otwarcia torebki stercza przy prostatektomii Millina w świetle badań nad ukrwieniem stercza, Biul. WAM., 1965, VIII, 2: 193-198. — 113. Himmel A., Leńko J., Trznadel K., Cieśliński St.: W sprawie oceny krwiomoczu w przypadku zastosowania dializy pozaustrojowej, Biul. WAM., 1965, Supl. II, 33: 10- 12. — 114. Leńko J., Himmel A., Panasiewicz K., Romanowska-Górecka B.: Ocena zaburzeń metabolizmu węglowodanowego u chorych z rakiem stercza i pęcherza moczowego, Pam. IX Zjazdu Pol. Tow. Urol., Kraków, 1965, 1965: 100- 103. — 115. Leńko J.: Współczesne zasady rozpoznawania urazów narządu moczowego, Biul. WAM., 1965, Supl. IV, 8: 89-91. — 116. Dolatkowski A., Leńko J., Waniewski E., Wochna Z.: Wpływ promieniowania radarowego na tkankę jądra, Biul. WAM, 1965, Supl. IV, 8: 168-171. — 117. Leńko J., Himmel A., Cieśliński St., Trznadel K., Gebicki L.: W sprawie wskazań do leczenia operacyjnego w rzekomo jednostronnych zmianach nerkowych z objawami bezmoczu, Biul. WAM., 1965, VIII, 3/4: 277-280. — 118. Leńko J.: Urografia z uciskiem jako przyczyna pomyłek rozpoznawczych, Biul. WAM., 1965, VIII, 3/4: 347- 350. — 119. Leńko J., Burka J.: Postępowanie w złamaniu miednicy z jednoczesnym zranieniem narządu moczowego, Biul. WAM., 1965, VIII, 3/4: 351-357. — 120. Himmel A., Leńko J., Panasiewicz K., Romanowska-Górecka B.: Investigation on disturbances in glucose tolerance in cases of bladder carcinoma, Pol. Med. J„ 1965, IV, 6: 1326-1331. 121. Leńko J.: Urazy narządu moczowego (skrypt), WAM., Łódź, 1966, str. 51. — 122. Leńko 3., Dolatkowski A., Gruszecki L., Klajman S., Januszkiewicz L.: Wpływ 10 cm fal radaru na poziom 17-ketosterydów i 17-hydroksykortikoidów w moczu królików, Przegl. Lek., 1966, 3: 296- 299. — 123. Leńko J.: Organizacja otwartego lecznictwa urologicznego w dużych miastach, Zdrowie Publiczne, 1966, 7: 435-438. — 124. Cieśliński St., Leńko J., Panasiewicz K., Wochna Z.: Wyniki leczenia stwardnienia ciał jamistych prącia, Biul. WAM., 1966, IX, 1: 25-28. — 125. Wochna Z., Belec Cz., Cieśliński St., Leńko J\\\'., Panasiewicz K., Swolkień A., Borkowska Z., Szczepański K.: Ocena leczenia balneologicznego chorych na kamicę moczową, Biul. WAM., 1966, IX, 1: 35-42. — 126. Leńko J., Himmel A., Cieśliński St., Trznadel K.: Supernumerary ureter terminating in the male posterior urethra. Urologia 1966, XXXIII, 2: 158-161. — 127. Leńko J.: Uwagi w sprawie rozpoznawania uszkodzeń narządu moczowego, Lek. Wojsk. 1966, 8: 723-725. — 128. Leńko J., Stankiewicz A.: Analiza chorych leczonych z powodu nowotworu nerki, Pol. Przegl. Chir., 1966, lOa: 1171-1174. — 129. Cieśliński S., Brutkowski S., Leńko J.: Effects of frontal lobe lesion on urinary bladder function in dogs; Studies with new techniąues of cystometry, Acta Biol. Exper., 1966, 26, 3: 267-283. — 130. Leńko J., Waniewski E., Wochna Z.: Badania nad wpływem mikrofal o niskiej gęstości strumienia mocy na jądra królików, Pol. Tyg. Lek., 1966, 39: 1475-1477. 131. Leńko J., Borkowska Z.: Unaczynienie tętnicze w wadach nerek, Biul. WAM., 1966, IX, 3: 177- 184. — 132. Leńko J., Burka J.: Wpływ doświadczalnego niedokrwienia na tkankę stercza, Biul. WAM., 1966, IX, 3: 185-188. — 133. Leńko J., Panasiewicz K., Cieśliński St.: Wyniki leczenia chorych z powodu raka pęcherza moczowego, Biul. WAM., 1966, IX, 3: 189- 192. — 134. Leńko J., Cieśliński St., Ziemba L.: Dwa przypadki nerki plackowatej, Biuel. WAM., 1966, Supl. II, 45: 89-96. — 135. Leńko J.: Terapia delFinduratio penis. Ripostę, Urologia, 1966, XXXIII, II: 158- 160. — 136. Leńko J.: Sprawozdanie z Kongresu Urologów Austriackich, Lek. Wojsk., 1967, 1: 75-76. — 137. Leńko J., Panasiewicz K., Czopik J., Pielą F.: Wyniki sanatoryjnego leczenia gruźlicy moczowopłciowej. Lek. Wojsk., 1967, 5: 438-441. — 138. Leńko J.: Die Aussagekraft der Tierversuche bei der Diagnostik der Urogenitaltuberculose, Ztsch. f. Urol., 1967, 5: 301-304. — 139. Leńko J.: Sprawozdanie z Międzynarodowego Sympozjum poświęconego kamicy moczowej, Wiedeń, 1967, Lek. Wojsk., 1967, 9: 829. — 140. Leńko J.: Patogeneza i obraz przewlekłej niedomogi nerkowej w chorobach urologicznych, Wiad. Lek., 1967, 14: 1327-1333. 141. Leńko J., Wochna Z., Bocian J., Cieśliński St.: Klinische und experimentelle Untersuchungen uber die Chemolitische Behandlung der Urolithiasis, Die med. Welt., 1967, 41: 2854-2861. — 142. Leńko J.: Eigene Erfahrungen bei Ergennung der Verletzungen des Urogenitalsystems , 7 Wissenschaftliche Tagung, Deutsche Geselschaft fur klinische Medizin, Ostseebad, 1967: 38 (streszczenie). — 143. Leńko J., Borkowska Z.: Some aspects of injuries of the prostata, Urologia, 1967, XXXIV, IV. — 144. Leńko J.: Sprawozdanie z XIV Kongresu Międzynarodowego Towarzystwa Urologicznego, Monachium, 1967, Lek. Wojsk., 1967, 10: 914. — 145. Leńko J., Ziemba L.\\\\ Cistografija u bolnych s pachowoj gryżej. Urołogija i Nefrołogija, 1967, 6: 50. — 146. Leńko J., Aksamit P.: Analiza zgonów chorych leczonych w Klinice Urologicznej WAM w latach 1960- 1967, Lek. Wojsk.: 1968, 7: 590-593. — 147. Leńko J., Cieśliński St.: Instrukcja o organizacji i pracy zespołów urologicznych (do użytku służbowego), 1968. — 148. Leńko J.: Jednolita doktryna wojs- kowo-medyczna w zakresie urologii (do użytku służbowego), 1968. — 149. Leńko J.: Sprawozdanie z Kongresu Urologów Niemieckich, Drezno, 1968, Lek. Wojsk., 1968, 8: 716. — 150. Leńko J.: Zagadnienie rozpoznawania zranień narządu moczowego w warunkach walki, Biul. WAM., 1968, Supl. III, 6: 285-287. 151. Leńko J.: Katedra i Klinika Urologiczna WAM, Biul. WAM., 1968, XI, 1:90. — 152. Leńko J., Cieśliński St.: Kierunki rozwoju urologii radzieckiej, Biul. WAM., 1968, Supl. IV, 12: 70-72. — 153. Leńko J\\\'., Suchoerki H.: Analiza materiału chorych operowanych w Klinice Urologicznej WAM., Biul. WAM., 1968, XI, 3: 279-286. — 154. Leńko J., Stanislawska B.: Wartość urografii kropelkowej w przedoperacyjnym badaniu chorych z gruczolakiem stercza, Wiad. Lek., 1968, 23: 2123-2125. — 155. Leńko J., Waniewski E.: Przypadek pierwotnej gruźlicy kontaktowej napletka, Biul. WAM., 1968, XI, 4: 513-515. — 156. Leńko J., Piłek K., Kopff M.: Badania nad utratą krwi w czasie operacji kamicy moczowej, Biul. WAM, 1968, XI, 4: 491-496. — 157. Leńko J., Cieśliński St.: Przypadek nierozpoznanego ciężkiego urazu cewki i stercza, Biul. WAM., 1968, XI, 4: 509- 512. — 158. Leńko J.: Urologia przypadków nagłych, PZWL., Warszawa, 1968, str. 256, ryc. 65, tab. 19. — 156. Leńko J.: Rola nauczania klinicznego w wychowaniu lekarza, Materiały narady Rektorów Akademii Medycznych, Łódź, 1968. — 160. Fialkowski G., Cieśliński St., Leńko J., Zajgner J., Ziemba L.: Urografia kropelkowa, Pamiętnik XXIII Zjazdu Naukowego Radiologów Polskich, Poznań, 1966, 1968, I: 177-179. 161. Leńko J., Wochna Z., Hubner H\\\'.: Badania cytogenetyczne w rodzinnej kamicy moczowej, Pol. Tyg. Lek., 1969, 8: 265-267. — 163. Markiewicz K., Leńko J.: Znaczenie współpracy internisty i urologa w ośrodku dializy pozaustrojowej, Biul. WAM., 1969, XII, 1: 63-67. — 164. Leńko J., Markiewicz K.: Wychowanie lekarza wojskowego, Biul. WAM., 1969, XII, 1: 135- 139. — 165. Leńko J., Markiewicz K.: Nauczanie medycyny klinicznej w wychowaniu lekarza wojskowego, Biul. WAM., 1969, XII, 2: 291-295. — 166. Leńko J., Wochna Z., Hubner H.: Cytogenetic studies in familiar nephrolithiasis, Pol. Med. Science and Hist. Bull., 1969, XII, 2: 71-74. — 167. Leńko J., Wochna Z.: Rozwój i osiągnięcia urologii polskiej w XXV-leciu Polskiej Rzeczypospolitej Polskiej, Biul. WAM., 1969, XII, 3: 395-397. — 168. Leńko J.: Elevenths Congress of Polish Urological Society, Urologia, 1969, XXXVI, 3: 223. — 169. Leńko J., Leńko Z., Wochna Z.: Wyniki leczenia kamicy nerkowej przy pomocy preparatu Extr. Rubiae Tinctoriae. Biul. WAM., 1969, XII, 4: 509-510. — 170. Leńko J., Szostek W.: Pierwotny gruczolakorak w uchyłku pęcherza, Biul. WAM., 1969, XII, 4: 519-522. 171. Leńko J., Markiewicz K., Cieśliński St., Trznadel K.: Sztuczna nerka przystosowana do warunków polowych, Biul. WAM., 1969, Supl. III, 7: 87-90. — 172. Leńko J.: Sprawozdanie z XXII Kongresu Urologów Włoskich, Merano, 1969, Lek. Wojsk., 1969, 12: 1131. — 173. Leńko J.: Postęp w radiodiagnostyce urologicznej, Pamiętnik XI Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Urologicznego, Łódź, 1969, 1970: 181- 186. — 174. Leńko J.: Wprowadzenie do dyskusji „Okrągłego stołu\\\" na temat badań radiologicznych w urologii, Pamiętnik XI Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Urologicznego, Łódź, 1968, 1970: 269-274. — 175. Leńko J.: W sprawie nauczania urologii na studiach medycznych, Pamiętnik XI Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Urologicznego, Łódź, 1968, 1970: 277-279. — 176. Leńko J.: Zarys urologii (podręcznik dla studentów. Redaktor całości i autor rozdziałów: I, IV, V, VI, VIII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, PZWL., Warszawa, 1970, str. 155, ryc. 38. — 177. Leńko }., Markiewicz K., Miękoś E., Mościcki 3 W sprawie wartości badań radio- i scintygraficznych w rozpoznawaniu wrodzonego braku nerki, Biul. WAM., 1970, XIII, 1: 133- 138. — 178. Leńko J.: Mój udział w walce z bandami UPA., Biul. WAM., 1970, XIII, 2: 243-248. — 179. Leńko J.: Die Diagnose der Verletzungen des Harnsystems im Lichte eigener Erfahrungen, Urologia, 1970, XXXVII, I: 26-31. — 180. Leńko 3., Kazimierski F.: Uwagi w sprawie operacyjnego leczenia przetok pęcherzowo-pochwowych, Ginek. Pol., 1970, 5: 563-566. 181. Leńko J.: Badania nad wartością preparatu Uralit-U (Madaus) w leczeniu kamicy moczowej, Pol. Tyg. Lek., 1970, 20: 738-740. — 182. Leńko J.: Sprawozdanie z I Międzynarodowego Kongresu Urologów Jugosłowiańskich, Nis, 1970, Lek. Wojsk., 1970, 7: 682. — 183. Leńko J., Pelka W., Starzyński R.\\\\ Rak nerki przebiegający z erytrocytozą, Biul. WAś, 1970, XIII, 3: 339-401. — 184. Leńko J., Dec W., Politowski L.: Kamica nerkowa w materiale Kliniki Urologicznej WAM., Biul. WAM., 1970, XIII, 4: 591-596. — 185. Leńko J., Kardysz F., Mościcki J.: Kliniczna ocena przyczyn wodonercza, Biul. WAM., 1970, XIII, 4: 597-600. — 186. Leńko 3 Lenin a służba zdrowia, Biul. WAM., 1970, Supl. IV, 13: 35-39. — 187. Leńko J., Fiatkowski G.\\\\ Zur Frage der Lósung diagnostischer Schwierigkeiten dei Kranken mit Niereninsuffizienz durch Tropfenausscheidungsurographie, Urologia, 1970, XXXVII, III.

SPIS PRAC NAUKOWYCH ZA OKRES 1971-1980 R.

188. Leńko J.: Sprawozdanie z XV Kongresu Międzynarodowego Towarzystwa Urologicznego, Tokio, 1970 r., Pol. Tyg. Lek., 1971, 6: 234-235. — 189. Leńko J., Stąpor K., Brauner O.: Kamica moczowa w wadach rozwojowych nerek. Biuletyn WAM., 1971, XIV, 1: 115- 126. — 190. Leńko J., ZióikowskiJ., Dec. W.: Analiza kliniczna chorych leczonych z powodu nerki ruchomej, Biul. WAM., 1971, XIV, 1: 127- 135. 191. Leńko J.: W 30-tą rocznicę napaści Niemiec na Związek Radziecki, Biul. WAM., 1971, XIV, 2: 175- 180. — 192. Leńko 3., Doc W., Miękoś £., Rajca Z.: Wady położenia nerek (Ectopia renum), Biul. WAM., 1971, XIX, 2: 274-288. — 193. Leńko 3.: Reuslts of the surgical treatment of the renal lithiasis including staghorn calculi, XV Congres de la Societe Internationale d\\\'Urologie, Tokio, 12- 18, 7, 1970, Paris, 1971, II: 98- 102. — 194. Leńko3-, Monita W.: Nowotwory układu narządów moczowopłciowych w materiale Kliniki Urologicznej WAM., Biul. WAM., 1971, XIV, 3: 453-464. — 195. Leńko 3-. Monita W.: Analiza chorych leczonych z powodu kamicy moczowodu, Biul. WAM., 1971, XIV, 3: 465-472. — 196. Leńko 3., Leńko Z.: Prostatektomia sposobem Millina, Biul. WAM., 1971, XIV, 4: 583- 592. — 197. Leńko 3-, Miękoś E.: Obraz mikroangiograficzny niedorozwiniętej nerki (Doniesienie wstępne), Biul. WAM., 1971, XIV, 4: 593-599. — 198. Leńko 3-\\\'- Sprawozdanie z III Międzynarodowego Kongresu Urologów Jugosłowiańskich — 1971, Lek. Wojsk., 1971, 8: 854. — 199. Leńko3., Markiewicz K., Cieśliński S., Trznadel K.. Możliwości zastosowania dializy pozaustrojowej w warunkach polowych. Lek. Wojsk., 1971, 11/12: 1120- 1121. — 200. Leńko3-, Bocian j., Wochna Z., Pacholuk U.: Die experimentellen Untersuchungen uber die Chemolyse der Marnsteine mittele Uralyt-U, Urologia, 1971, XXXVIII, 6: 259-261. 201. Leńko3 Dec W.: Wyniki skojarzonego leczenia chorych na gruźlicę moczowopłciową. Biul. WAM., 1972, XV, 2: 278-283. — 202. Leńko j.: Model współpracy radiologa i urologa, Biul. WAM., 1972, XV, 2: 323- 327. — 203. Leńko3: Sprawozdanie z 11 Kongresu Urologów NRD, Lek. Wojsk., 1972, 8: 822. — 204. Leńko 3\\\' Wskazania do sanatoryjnego leczenia kamicy moczowej, Biul. WAM., Supl. IV, 1972, 18: 3-7. — 205. Leńko3.: Taktyka operacyjna w urologii, Biul. WAM., Supl. IV, 1972, 18: 48-54. — 206. Leńko3-: Operacyjne uszkodzenia układu narządów moczowych u kobiet, Biul. WAM., Supl. IV, 1972, 18: 127- 132. — 207. Leńko 3-: Lenin a służba zdrowia, Przegl. Infor,. Dokument. MON., 1972, Wersja F, 5/6: 7- 10. — 208. Stąpor K., Leńko 3i Drauner G.: Die Nephrolithiasis bei octopen und missgebildeten Nieren, Verhandlungsbericht der Gessellschaft fur Urologie der DDR, Thieme, Leipzig, 1972: 79-80. — 209. Leńko 3\\\'- Chronic inflammation of the upper urinary tract in the course of the non-opaque lithiasis., I. Internacjonalni Simpozijum Urologa u Nisu, 23-25.4.1970, Zbornik, 1972: 203-205. — 210. Leńko 3-, Kański M.: Blood lose during Millin\\\'s retropubic prostatectomy and the size of the romoved gland, Treci Kongres Urologa Jugoslavije, Zlatibor, 19-22.5.1971, Zbornik radova, 1972: 272-274. 211. Leńko 3 Miękoś E., Niedworok 3\\\' Spychalski E.: Obraz radiologiczny układu tętniczego nerki królika po bezpośrednim i pośrednim oparzeniu napalmem, Biul. WAM., 1973, XVI, 1: 129-142. — 212. Leńko3-: Jubileusz płk. dr. med. Józefa Grandego, Biul. WAM., XVI, 1: 177- 181. — 213. Leńko3 Drugi Kongres Nauki Polskiej, Biul. WAM., XVI, 2: 207-210. — 214. Leńko 3„ Miękoś E., Cieśliński S.: Niedorozwój nerek (Hypoplasia renum). Ocena porównawcza rozpoznania, przebiegu klinicznego i leczenia, Biul. WAM., 1973. XVI, 2: 257-269. — 215. Leńko3„ Miękoś E., Rajca Z.,jtśj.: Wada rozwojowa nerek pod postacią podwójnego układu kielichowo-miedniczkowego, Pol. Przegl. Chir., 1973, 2a: 235-241. — 216. Leńko3> Monita W., Miękoś E.: Analiza pracy lecznictwa otwartego na podstawie klinicznej oceny wybranej grupy chorych, Biul. WAM., 1973, XVI, 3: 511-517. — 217. Leńko 3.: Sprawozdanie z I. Wszechzwiąz- kowego Kongresu Urologów Radzieckich, Baku, 1972, Lek. Wojsk., 1973, 6: 528. — 218. Miękoś E., Leńko J.: Mikroangiografia; metodyka badania, przyczyny pomyłek, Pol. Przegl. Chir., 1973, 6a: 813-821. — 219. Leńko 3.\\\'. XVI Kongres Międzynarodowego Towarzystwa Urologicznego (Amsterdam, 1-6.07.1973), Lek. Wojsk., 1974, 2: 73-74. — 220. Leńko 3. III Kongres Czechosłowackiego Towarzystwa Urologicznego (Ołomuniec 6-8.06.1973), Lek. Wojsk., 1974, 1: 73. 221. Leńko 3> Miękoś E.: Porównanie przeżyciowych obrazów radiologicznych nowotworu nerki z obrazami radiologicznymi tych samych nerek po nefrektomii, Pol. Przegl. Chir., 1974, 6a: 937- 933. — 222. Leńko J., Markiewicz K., Trznadel K.: S-NOK w leczeniu przewlekłych zakażeń miąższu nerkowego, Pol. Tyg. Lek., 1974, 24: 1045- 1047. — 223. Leńko };. Zarys Urologii (podręcznik dla studentów). Redakcja całości i autor rozdziałów: 1, 4, 5, 6, 8, 13, 14, 16, 17, 18. PZWL., Warszawa, 1974, stron 174, rycin 26. — 224. Leńko J., Mądry K.t Miękoś E.: Gospodarka kwasu moczowego u ludzi zdrowych na diecie standardowej, Biul. WAM., 1974, III: 499- 504. — 225. Miękoś L., Miękoś E., Leńko J : Chemiolizą kamieni moczowych in vitro przy pomocy Citrolytu, Biul. WAM., 1974, III: 505-510. — 226. Leńko J.: Wyniki leczenia kamicy odlewowej nerek, Pamiętnik Sympozjum Urologicznego, maj 1973, Gdańsk, Pol. Tow. Urol., Gdańsk, 1974: 55-60. — 227. Leńko J:. Kongres Urologów Jugosłowiańskich (Zagrzeb, 28-31.05.1974), Lek. Wojsk., 1974, 9: 753. — 228. Leńko J., Mądry K., Miękoś E., Lutz W., Leńko Z: Ocena kliniczna Preparatu Rubiolizyna. Część I., Biul. WAM., 1974, IV: 629-633. — 229. Leńko J.: Uszkodzenie układu narządów moczowych (Rozdział XVI) w: Zasady jednolitego postępowania leczniczo-ewakuacyjnego w wojs- kach operacyjnych, MON, 1974, (do użytku służbowego). — 230. Cieśliński S„ Leńko J.: Perspektywy rozwoju urologii wojskowej, Biul. WAM., 1974, Supl. IV, Zeszyt 21: 166-171. 231. Cieśliński S., Leńko J.: Leczenie etapowe rannych i chorych z ostrą niedomogą nerek, Biul. WAM., 1974, Supl. IV, Zeszyt 21: 176-181. — 232. Miękoś E., Leńko J., Kulig A., Spychalski E., Niedworok J.: Obraz mikroangiograficzny nerki królika po bezpośrednim oparzeniu napalmem, Biul. WAM., 1974, Supl. IV, Zeszyt 21: 531-537. — 233. Leńko J :. Adenomektomia sposobem Millina, Informacni spravy Ceskoslovenske Urologicke Spolecnosti, Sekce Cs. lekarske spolećnosti Jana Evangelisty Purkyne, 1974, 1: 27- 34. — 234. Leńko J., Cieśliński S., Miękoś E., Mądry K., Leńko Z.: Ocena kliniczna preparatu Citrolyt, Biul. WAM., 1975, I: 119- 124. — 235. Leńko J., Cieśliński S., Mądry K., Miękoś E., Lutz W., Leńko Z.: Ocena kliniczna preparatu Rubolizyna. Część II., Biul. WAM., 1975, I: 125- 130. — 236. Leńko J., Cieśliński S., Kulig A., Miękoś E., Spychalski E., Leńko Z.: Działanie fali elektrohydraulicznej na ścianę pęcherza i cewki moczowej, Pol. Przegl. Chir., 1975, 2a: 213-220. — 237. Leńko J.: Własna modyfikacja szwu nerki, Biul. WAM., 1975, 111:316-317. — 238. Leńko J., Cieśliński S., Mądry K., Miękoś E., Leńko Z., Jankowska H., Staniaszek J\\\'.: Ocena przydatności chlorhexidinum gluconicum 20% do wyjaławiania sprzętu urologicznego, Biul. WAM., 1975, III: 318- 322. — 239. Leńko J.: Własne błędy i niepowodzenia w urologii, Pamiętnik XIV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Urologicznego, Łódź, 1975: 33-38. — 240. Leńko J., Cieśliński S., Leńko Z., Miękoś E„ Mądry K., Janowska H.: Bacteriological evaluation and clinical application of „Chlorhexidinum gluconicum 20°„ in urological surgery, Second International Symposium \\\"Resistence of microorganism to desinfectane\\\", Polish Academy of Science, II\\\" Department of Biological Science, Poznań, 1975: 93-95. 241. Cieśliński S., Leńko J., Monita W.: Urazy wojenne układu narządów moczowopłciowych, Opracowanie tajne — do użytku służbowego, 1975. — 242. Leńko J.: List w sprawie książki J. Chojny „Zarys dziejów urologii polskiej\\\", Pol. Tyg. Lek., 1975, 52: 2202-2203. — 243. Leńko J.: Antybiotyki w urologi, w książce Antybiotyki w chirurgii pod redakcją S. Szyszki, PZWL, Warszawa, 1975: 29- 31. — 244. Leńko J., Mądry K., Jankowska H., Staniaszek J., Cieśliński S., Miękoś E., Leńko Z.: Primienienije „Abacil\\\" dla sterilizacji ruk opierirujuszczego kollektiwa i korzi opierirujemogo polis pri urołogiczeskich operacjach,, IInd International Symposium „Resistence of microorganism to desinfectans\\\", Polish Academy of Science, II\\\"d Department of Biological Science, Poznań, 1975: 97- 98. — 245. Recenzja książki: Goligorskij S.D. „Osnowy dietskoj urologii i nefrologii, Pol. Tyg. Lek., 1976, 3: 108. — 246. Leńko J.: Kamica moczowa, redaktor całości i autor rozdziałów: 7, 8, 10, 11, 14, 15, PZWL., Warszawa, 1976, str. 176, ryc. 52. — 247. Leńko J., Monita W.: Leczenie kamicy moczowodowej cewnikiem pętlowym Zeissa, Biul. WAM., 1976, XIX, 2: 171-176. — 248. Miękoś E., Leńko J., Kulig A., Spychalski E., Niedworok J.: Obraz mikroangiograficzny nerki królika po pośrednim oparzeniu napalmem, Pol. Przegl. Chir., 1976, lOa: 1245- 1251. — 249. Leńko J., Mądry K., Cieśliński S., Jankowska H., Staniaszek J., Monita VC\\\'., Miękoś E„ Leńko Z.: Ocena kliniczna i bakteriologiczna preparatu Abacil, Terapia i leki, 1977, V, XXVII, 1: 10- 15. — 250. Leńko J., Miękoś E., Mądry K., Cieśliński S., Jankowska H., Staniaszek J., Monita W., Leńko Z.: Ocena kliniczna i bakteriologiczna preparatu Disteryl, Terapia i leki, 1976, V, XXVII, 1: 16-20. 251. Leńko J: III Międzynarodowe Sympozjum Urologów Jugosłowiańskich (Niska Banja-1976), Lek. Wojsk., 1977, 1: 66. — 253. Leńko J., Cieśliński S., Leńko Z., Miękoś E., Mądry K., Jankowska H.. Kliniczne zastosowanie preparatu chlorehexidinum gluconicum w urologii, Biul. WAM., 1977, XX, 3: 211 - 216. — 254. Leńko J., Miękoś E., Mądry K.t Cieśliński S., Jankowska H., Staniaszek J., Monita W., Leńko Z.\\\'. Kliniczeskaja i bakteriologiczeskaja ocenka preparatu Disteril, Nowosti Farmacji i Mediciny, 1977, 2: 79-82. — 255. Leńko J.: Millin\\\'s retropubic prostatectomy. Clinical study, Intern. Urol. Nephrol., 1977, 9: 25-32. — 256. Leńko J.: Reparil w leczeniu kamicy moczowodowej, Biul. WAM., 1977, XX, 3: 311-313. — 257. Leńko J. Wochna Z., Bartniczak Z., Janaszewska E., Monita W., Pietraszun R.\\\\ Rozkład grup krwi układu AB0 u chorych na złośliwe nowotwory nerek, Biul. WAM., 1977, XX, 3: 314- 319. — 258. Leńko J., Swolkień A.: Działalność ośrodka urologicznego Centralnego Wojskowego Zespołu Senatoryjnego Krynica-Żegiestów, Biul. WAM., 1977, XX, 4: 426-432. — 259. Leńko J.: Prof. dr Stanisław Laskownicki. Wspomnienie pośmiertne, Urol. Pol., 1978, 3: 199-203. — 260. Leńko J., Cieśliński S., Leńko Z., Miękoś E., Monita W.: Wyniki kruszenia kamieni pęcherza moczowego aparatem Urat-1, Urol. Pol., 1978, 3: 221-223. 261. Leńko J., Zespól: Wybrane zagadnienia z chirurgii polowej pod redakcją płk. doc. dr. S. Cieśliriskiego i płk. doc. dr. S. Barcikowskiego, Instytut Chirurgii WAM Łódź, 1978. — 262. Leńko J.\\\\ Poznamky zpusobu lećeni induratio penis plastica. Ćas. Lek. Ćes., 1978, 117, 37: 1166- 1168. — 263. Leńko J., Gałka M.: Prof. dr Emil Michałowski. Wspomnienie pośmiertne. Urol. Pol., 1978, 31, 4: 287- 292. — 264. Leńko J., Monita W.: Zachowawcze leczenie nietrzymania moczu po prostatektomii. Urol. Pol., 1979, 32, 2: 81-33. — 265. Leńko J.: Choroba Peyronie-Zagadnienie leczenia. Urol. Pol., 1979, 32, 2: 105-110. — 266. Leńko K.\\\\ Operative blood ioses during common urological operatione. Intern. Urol. Nephrol., 1979, 11, 2: 77-82. — 267. Leńko J.: Chlorgokcidin. Nowosti Farmacii i Miediciny, Polfa, 1979, 1: 35-38. — 268. Bugajski A., Leńko J., Naskahki J., Pajdak tt7.: Białko w moczu chorych na raka pęcherza. Część I. Streszczenie VII Zjazdu Pol. Tow. Diagn. Labor., Szczecin, 15- 17.IX.1979. Szczecin, 1979: 111. — 269. Naskahki J., Pajdak W., Bugajski A., Leńko J.: Białka i enzymy w moczu chorych z rakiem pęcherza. Część II, Streszczenie VII Zjazdu Pol. Tow. Diagn. Labor., Szczecin, 15-17.IX.1979. Szczecin, 1970: 11-12. — 270. Leńko J.: Ocena książki: Herman Schmidt-Motilitat der oberen Harnwege (Czynność górnych dróg moczowych), Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New-York, 1978, Pol. Przeg. Chir., 1979, 51, 11: 1134. 271. Leńko J., Bugajski A., Naskahki J.W., Pajdak W.: Białka w moczu chorych z nowotworami pęcherza. Diagn. Labor., 1980, XVI, 5: 337-345. — 272. Leńko J., Bugajski A., Naskahki W., Pajdak W.: Białka w moczu chorych z nowotworami pęcherza. Diagn. Lab., 1980, 16, 337. — 273. Leńko J., Dobrowolski Z.: Ocena odległych wyników leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet. Przegl. Lek., 1981, 38, 727. — 274. Marczyńska A., Kulpa J., Adamczyk B., Leńko J.: Kwaśna fosfataza surowicy krwi oznaczana metodą radioimmunochemiczną (PAP-RIA): ocena wartości diagnostycznej u chorych na raka stercza (doniesienie tymczasowe). Przegl. Lek., 1982, 39, 8, 573. — 275. Leńko J., Gałka M., Augustyn M.\\\\ Uszkodzenia nerek w materiale Kliniki Urologii AM w Krakowie. Urol. Pol., 1982, 35, 121. — 276. Leńko J., Augustyn M., Biel K.: Próby leczenia plastycznego stwardnienia prącia borowiną. Pol. Tyg. Lek., 1983, 38, 65. — 277. Leńko J., Bugajski A., Augustyn M.: Przezodbytnicza biopsja cienkoigłowa w diagnostyce raka stercza. Urol. Pol., 1983, 36, 269. — 278. Leńko J., Kulpa J., Stefański W., Marczyńska A.: Serum carcinoembrionic antigen (CEA) and prostatic acid phosphatase by radioimmunoassay (PAP-RIA) in patients with prostatic cancer. Uroloski Archiv., 1983, 21, 27. — 279. Leńko J\\\'., Turowski G., Dobrowolski Z: Dylayed-type hypersensitivity in patients with nodular hyperplasia and carcinoma of the prostate. Acta Med. Pol., 1983, 24, 93. — 280. Marczyńska A., Adamczyk B., Leńko J.: Serum proteins in patients with bening prostatic hyperplasia. Intern. Urol. and Nephrol., 1983, 15, 15. 281. Marczyńska A., Kulpa J., Leńko J.\\\'. The concentration of zinc in relation to fundamental elernents in the diseased human prostate. Intern. Urol. and Nephrol., 1983, 15, 257. — 282. Marczyńska A., Kulpa J., Leńko J., Stefański W.: Antygen kacinoembrionalny (CEA) osocza w konfrontacji z kwaśną fosfatazą sterczową (PAP-RIA) u chorych na nowotwory stercza. Urol. Pol., 1983, 36, 195. — 283. Leńko J., Biel K.: Wydalanie wapnia i fosforu u chorych na kamicę moczową w czasie krenoterapii. Urol. Pol., 1984, 37, 47. — 284. Leńko J.: Krytyka wskazań do uzdrowiskowego leczenia chorych urologicznych w Krynicy. Urol. Pol., 1983, 37.211. — 285. Leńko J., Thor P.: Ocena zasadności sanatoryjnego leczenia kamicy miedniczki nerkowej i moczowodu w oparciu o analizę zdjęć rentgenowskich. Urol. Pol. 1984, 37, 217. — 286. Leńko].: Rak stercza. Urol. Pol., 1984, 37, 245. — 287. Apostoł L., Augustyn M., Kuciel R., Kulpa J., Wasylewska E., Leńko J., Marczyńska A., Ostrowski W.S.; Immunoenzymatyczna metoda oznaczania aktywności fosfatazy ster- czowej w surowicy krwi. Urol. Pol., 1985, 4, 281. — 288. Leńko J.: Adenomektomia sposobem Millina, zagadnienie przedoperacyjnego cewnikowania chorych. Urol. Pol., 1985, 4, 63. — 289. Leńko J.: Sprawozda- nie z konferencji urologów włoskich „Konfrontacje w Urologii 1984\\\" Fiuggi Termę, 7-9.IX.1994. — 290. Leńko J.: Rozdziały: Ureterokele, Hirurśka korckcija ureterokele, Implantacja trigonuma besike u crevo (Maydleova operacija). W Urologija, Zagreb, Savremena medicina, 1984. 291. Kulpa J., Leńko J., Kwinta A., Wójcik E., Marczyńska A.: Kształtowanie się kwaśnej fosfatazy sterczowej w osoczu krwi u chorych operowanych z powodu gruczolaka stercza. Urol. Pol., 1986, 39, 93. — 292. Leńko J., Augustyn M., Swolkień A.: Leczenie borowiną plastycznego stwardnienia prącia. Urol. Pol., 1986, 39, 294. — 293. Leńko J., Bugajski A., Augustyn M.: Dysuria i częstomocz u chorych na raka stercza. Urol. Pol., 1986, 39, 283. — 294. Leńko J., Bugajski A., Kwinta A.: Urazowe uszkodzenia wodonercza. Urol. Pol., 1986, 39, 68. — 295. Leńko J., Marczyńska A., Kulpa J., Kwinta A., Bugajski A.: Biochemical control investigation (determinations of prostatic phosphatase, carcinoembrionic antigen, alcaline phosphatase) in patients treated for prostatic carcinoma. Preliminary estimation of the effectiveness. Mat. Med. Pol., 1986, 4, 238. — 296. Pawlicki M., Leńko J., Marczyńska A., Brandys A., Kulpa J.: Wyniki leczenia zaawansowanego raka stercza vepesidem i 5-fluorouracylem. Urol. Pol., 1986, 39, 299. — 297. Adamczyk A., Leńko J., Soboń M., Marczyńska A.: Badanie aktywności wybranych enzymów oraz stężenia albumin w kontroli leczenia chorych na raka stercza. Streszczenie Zjazdu PTU, Gdańsk, 1986. — 298. Marczyńska A., Kulpa J., Leńko J.: Wartość oznaczania stężenia fosfatazy sterczowej (PAP-RIA) i aktywności hamowanej fosfatazy kwaśnej (AcP ham) oraz stężenia karcinoembrionalnego antygenu (CEA) u chorych na raka stercza. Streszczenie Zjazdu PTU, Gdańsk, 1986. — 299. Marczyńska A., Kulpa J., Leńko J., Wójcik E.: Kwaśna fosfataza osocza u chorych na raka stercza. Streszczenie Zjazdu PTU, Gdańsk, 1986. — 300. Szymendera J., Leńko J., Madej G.: Rola biochemicznych markerów nowotworowych w rozpoznawaniu, określaniu stopnia zaawansowania, monitorowaniu leczenia i kontroli po leczeniu rozrodczych nowotworów jądra. Streszczenie Zjazdu PTU, Gdańsk, 1986. 301. Leńko J., Kulpa J., Bugajski A., Augustyn M.: Adenomektomia sposobem Millina. Ocena 400 operacji. Urol. Pol., 1988, 41, 241. — 302. Marczyńska A., Kulpa J., Leńko J., Augustyn M.: Serum tissue polipeptide antigen TPA and prostatic acid phosphatase (PAP) in patients with prostatic cancer. Intern. Urol., Nephrol., 1988, 20, 123. — 303. Niezabitowski A., Gruchała A., Ryś J\\\'., Szklarski W., Wasilewska A., Bugajski A., Leńko J.: Badania morfologiczne i immunohistocherniczne gruczolaka stercza. Urol. Pol., 1988, 41, 167. — 304. Bugajski A., Nowogrodzka-Zagórska M., Leńko J., Miodoński AJ.: Angiomorphology of the human renal clear cell carcinoma. Virchows Archiv Pathol. Anat., 1989, 415, 103. — 305. Kulpa J., Marczyńska A., Wójcik E., Bugajski A., Leńko J.: Ocena stężenia swoistego antygenu sterczowego (PSA) w osoczu chorych na raka stercza. Urol. Pol., 1989, 42, 1. — 306. Leńko J., Marczyńska A., Kulpa J.: Selected clinical and biochemical aspects of bebign prostatic hyperplasia (BPH). Berichte aus der Urologie fur Erich Matouschek, Karisruche, 1989, 189. —307. Marczyńska A., Kulpa J., Leńko J., Bugajski A., Wójcik E.: CA-50 serum level in patients with prostate carcer. Urol. Res., 1990, 18, 189. — 308. Marczyńska A., Kulpa J., Wójcik E., Leńko J., Bugajski A.: Prostate carcerserum testosterone, sex hormone binding globulins (SHBG) and testosterone free index (TFI). Archiv. Urol., 1990, 31, 57. — 309. Skołyszewski J., Leńko J., Marczyńska A., Pawlęga J., Pawlicki M.: Wybrane aspekty diagnostyki i terapii raka stercza. Nowotwory, 1990, 40, 4. — 310. Trznadel K., Leńko J.: Układ narządów moczowych w chorobie nowotworowej. Urol. Pol., 1990, 34, 2. — 311. Leńko J. Prof. dr wszechnauk lekarskich Stanisław Laskownicki — jeden z twórców urologii polskiej. Urol. Pol., 1991, 44, 189.