PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Brodawczak miedniczki nerkowej u małego dziecka
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 1993/46/1.

autorzy

Andrzej Paradysz, Anna Szurkowski, Mieczysław Fryczkowski
z II Katedry i Kliniki Urologii ŚAM w Zabrzu Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. M. Fryczkowski

streszczenie

Autorzy przedstawiają przypadek 2-letniego chłopca, u którego przedoperacyjnie rozpoznano brodawczaka miedniczki nerkowej.

Guzy nowotworowe miedniczek nerkowych stanowią 5% do 10% guzów nerek u dorosłych (1). U dzieci częstość występowania jest znacznie mniejsza a opisane dotychczas przypadki zaliczają się do bardzo wąskiej kazuistyki (3, 5).W piśmiennictwie polskim opisano dwoje dzieci z brodawczakiem miedniczki nerkowej przy czym w obu tych przypadkach rozpoznanie było przypadkowe i śródoperacyjne (4, 7).

Opis przypadku.

Chłopiec P. B. lat 2 Nr: historii choroby 2391/91. Przyjęty został z powodu makroskopowego krwiomoczu. Stan dziecka przy przyjęciu byt dobry. W badaniach laboratoryjnych stwierdzono: poziom kreatyniny w surowicy 47 mmol/1, mocznika 1,7 mmol/l. Pozostałe wyniki badań laboratoryjnych były prawidłowe. Wykonano badanie Usg: nerka prawa o dł. 6,8 cm o prawidłowym obrazie. Nerka lewa powiększona dł. 8,1 cm z wyraźną echoujemną strukturą średnicy 2 cm lokalizującą się poniżej górnego bieguna tej nerki. Nie stwierdzono zastoju moczu. Wykonano urografię (ryc. 1).

Cystografia wykazała prawidłowy obraz pęcherza moczowego. Wykonane trzy dni później kontrolne badanie Usg uwidoczniło zastój moczu w miedniczce nerkowej oraz obecność przestrzeni płynowej w centralnej części nerki. Ze względu na utrzymujący się krwinkomocz oraz zmienność obrazu Usg wykonano tomografię komputerową, w której stwierdzono: W nerce lewej poniżej górnego bieguna torbiel o średnicy 3x2 cm. W miedniczce nerki lewej obszar o gęstości około + 30 j.H wzmacniający się po dożylnym dodaniu kontrastu do + 76 j.H. Mocz cieniujący oblewa wąską strugą opisywaną wyżej zmianę.

Niejednoznaczna ocena radiologiczna skłoniła nas do wykonania badania endoskopowego. W cystoskopii obserwowano prawidłowy pęcherz moczowy bez zmian organicznych w obrębie śluzówki. Zasądowano bez oporu lewy moczowód i wykonano pyelografię (ryc. 2).

Z rozpoznaniem guza miedniczki nerkowej dziecko operowano 10.10.1991 r. w znieczuleniu ogólnym. Z cięcia lędźwiowego, pozaotrzewną usunięto powiększoną nerkę wraz z moczowodem oraz wykonano regionalne usunięcie węzłów chłonnych.

W preparacie stwierdzono guz wypełniający miedniczkę i kielichy, natomiast światło górnego odcinka moczowodu było zamknięte przez obrzękniętą i rozpulchnioną jego śluzówkę. Wynik badania histopatologicznego Nr: 464784 — 785.

1. Tkanka limfatyczna — węzły chłonne bez zmian charakterystycznych.

2. Moczowód — polypus fibrosus.

3. Nerka — proliferatio epitheli urotheliale papillomatosa.

Przebieg pooperacyjny był niepowikłany. Dziecko zostało wypisane do domu w 10 dobie po operacji. Po roku obserwacji u dziecka nie stwierdza się wznowy procesu rozrostowego.

Opisany przypadek przedstawiamy ze względu na niezwykle rzadkie występowanie brodawczaka miedniczki nerkowej u dzieci, jak i na trudności diagnostyczne związane ze zmiennością obrazu radiologicznego opisanej zmiany (2, 6).

piśmiennictwo

  1. 1. Bar K., Szkodny A., Nowak A., Szewczyk W., Łukojć K.: Nowotwory miedniczki nerkowej i moczowodu w materiale Kliniki Urologii. Urol. Pol., 1991, 1, 22 —
  2. 2. Blute M.L., Segura J.W., Patterson D.E., Benson R.C. Jr., Zincke H.: Impact of endourology on diagnosis and management of upper urinary tract urothelial Canser. J. Urol. 1989, 141, 1298. —
  3. 3. Edelman R., Kim E.S., Bard R.M.: Benign fibroepithelial polyp of the renal pelvis. Brit. J. Urol. 1982, 54, 321. —
  4. 4. Kluczyńska T., Salińska H.: Przypadek wodonercza o rzadkiej etiologii u niemowlęcia. Pol. Przegl. Chir. 1973, 45, 297. —
  5. 5. Macfarlane M.T., Stein A., Layfield L., DeKernion J.B.: Preoperative endoskopie diagnosis of fibroepithelial polyp of the renal pelvis: a case report and review of the literature. J. Urol. 1991, 145, 549. —
  6. 6. Witeska A., Zachwiej J., Sadowski A.: Śródoperacyjne rozpoznanie histopatologiczne, guza miedniczki nerkowej. Urol. Pol. 1989, 1. 53. —
  7. 7. Zachwiej J., Romaszewski W.: Brodawczak kielicha nerki u 12 letniego chłopca. Urol. Pol. 1982, 1-2, 67.:

adres autorów

II Katedra i Klinika Urologii ŚAM w Zabrzu
Ul. 3-go Maja 13/15,
41-800 Zabrze