PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Sprawozdanie z pobytu w oddziale urologicznym republikańskiego szpitala klinicznego w Kownie
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 1979/32/2.

autorzy

Jan Czerniawski

W okresie od 2.V.77 do 30.V.77 przebywałem na Oddziale Urologicznym Repub­likańskiego Szpitala Klinicznego w Kownie, w ramach wymiany międzyszpitalnej lekarzy. Republikański Szpital Kliniczny liczący 1900 łóżek posiada Oddział Uro­logii, który zajmuje 30 łóżek. Oddział ten jest prowadzony przez specjalistę urolo­ga V. Augustinasa. Na Oddziale Urologii oraz w Poliklinice Specjalistycznej pra­cuje 5 lekarzy, w tym jeden asystent Instytutu Medycznego zajmujący się głów­nie dydaktyką studentów.

Republikański Szpital Kliniczny i Oddział Urologiczny pełnią codziennie ostry dyżur. Lekarze urolodzy dyżurują na wezwanie telefoniczne i zmieniają się co tydzień. Dyżurny urolog udziela specjalistycznej pomocy nie tylko w Szpitalu Klinicznym, lecz także w podległych Szpitalach Rejonowych, gdzie wykonuje na­głe zabiegi. W czasie pełnienia dyżuru, oddział udziela fachowej pomocy dla jed­nej dzielnicy Kowna (1 /4 całego Kowna) oraz dla wszystkich szpitali rejonowych (1 /4 Soc. Rep. Litewskiej). W czasie dyżuru mogą być wykonywane badania pod­stawowe oraz badania specjalistyczne jak badania izotopowe nerek i urografia. Lekarze urolodzy udzielają konsultacji specjalistycznych wszystkim chorym le­czonym w Republikańskim Szpitalu Klinicznym. Poliklinika Urologiczna, tzn. przy­chodnia przyszpitalna udziela stałych porad i konsultacji chorym z podległego rejonu oraz prowadzi dział patoseksuologii.

Oddział Urologiczny posiada także bardzo proste i łatwe w użyciu cystoskopy radzieckiej produkcji oraz cystoskop i elektroresektor z zimnym światłem.

Takie badania jak ureteropyelografia wstępująca, badanie naczyniowe nerek i badania scyntygraficzne nerek wykonują pracownie radiologiczna, naczyniowa i izotopowa. Ostatnio pracownia izotopowa otrzymała najnowszego typu aparaturę diagnostyczną jaką jest kamera scyntylacyjna Angera. Oddział Urologii w Kownie posiada również cenną aparaturę radziecką — Urat 1, służącą do kruszenia ka­mieni w pęcherzu moczowym za pomocą ultradźwięków oraz stymulator prądów czynnościowych mięśni zwieraczy pęcherza. Należy podkreślić dobre przygotowa­nie fachowe lekarzy, ich znajomość bieżącego piśmiennictwa światowego, umie­jętność dokładnego prowadzenia dokumentacji oraz sumarycznej analizy danych. Poznałem ich sposoby diagnostycznego postępowania w różnych przypadkach schorzeń urologicznych, przygotowanie do zabiegów operacyjnych oraz metody operacji i prowadzenia chorych. Dzięki sprawnej i wysoko specjalistycznej diagno­styce okres przygotowania do operacji jest krótki i wynosi 3—4 dni, a pobyt chorego w szpitalu nie przekracza średnio 16 dni.

Zakres wykonywanych zabiegów operacyjnych jest bardzo szeroki i wszech­stronny przy bardzo dobrej technice operacyjnej. Zaangażowanie w pracy leka­rzy jest ogromne. Są zdyscyplinowani i punktualni. Podobnie jak u nas proble­mem trudnym są nadal schorzenia nowotworowe, szczególnie pęcherza moczo­wego. Sposoby postępowania leczniczego dyskutowane w literaturze światowej stale przewijały się w naszych rozmowach.

Oddział Urologiczny Republikańskiego Szpitala Klinicznego odczuwa dotkliwie brak oddziału nefrologicznego, w których między innymi można byłoby diagno­zować i leczyć chorych z nadciśnieniem tętniczym pochodzenia nerkowego.

W czasie swego pobytu miałem również możność poznać inne oddziały spec­jalistyczne jak oddział radiologii wyposażony w świetną aparaturę, oddziały chi­rurgiczne, neurochirurgię i nowe, duże bardzo nowoczesne oddziały okulistyczny i kardiologiczny. Ponadto poznałem pracę Miejskiego Oddziału Urologicznego li­czącego 70 łóżek, który obejmuje swym zakresem 3/4 Kowna.

W czasie pobytu w oddziale urologicznym miałem możność nie tylko wymiany poglądów na interesujące nas tematy postępowania diagnostycznego i terapeutycz­nego, lecz także - brałem czynny udział w zabiegach diagnostycznych, leczniczych i operacyjnych. Dzięki sympatii i życzliwości Dyrekcji Szpitala, a szczególnie le­karzy i personelu średniego oddziału urologicznego w Kownie miałem możność zapoznać się z historią Litewskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej, jej starą architekturą oraz z osiągnięciami dnia dzisiejszego. Poznałem Kraj i jego naj­piękniejsze zakątki. Poznałem serdecznych i życzliwych ludzi. Pobyt mój uważam za bardzo korzystny i pogłębiający naszą wzajemną współpracę fachową i ko­leżeńską.

Pragnę podziękować Dyrekcji Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Białym­stoku oraz Władzom Miejskim za umożliwienie mi tego wyjazdu. Uważam, że utrzymanie współpracy z Republikańskim Szpitalem Klinicznym w Kownie przy­niesie dalsze duże obopólne korzyści w zakresie wymiany doświadczeń wiedzy lekarskiej.

adres autorów

ul. Towarowa 14 m 121
Białystok