PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Dr med. Edward Daszkiewicz
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 1992/45/2.

autorzy

Tadeusz Krzeski

Doc. dr hab. Edward Daszkiewicz urodził się 18 sierpnia 1926 roku w Ostrowcu Świętokrzyskim. Tam ukończył szkołę podstawową i średnią, by następnie w 1945 roku rozpocząć studia medyczne w Akademii Medycznej w Gdańsku. Dyplom lekarza uzyskał w 1956 roku.

Jako student pracował w Zakładzie Mikrobiologii, po dyplomie w Zakładzie Radiologii AM w Gdańsku.

W 1953 roku zostaje zastępcą Komendanta Ruchomej Przychodni Radiologicznej, przyczyniając się do zwalczania groźnej w owym czasie gruźlicy. Po uzyskaniu specjalizacji z radiologii przenosi się w 1958 roku do Warszawy i rozpoczyna pracę w oddziale Urologii Szpitala Św. Ducha pod kierunkiem dr Stefana Czubalskiego. Jednocześnie pracuje jako radiolog w Lecznicy Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej i tam właśnie zetknąłem się z Nim po raz pierwszy. Poznałem Jego dobrą znajomość diagnostyki radiologicznej w urologii i — po śmierci dr. Stefana Czubalskiego — zaproponowałem Mu pracę w nowootwartym Oddziale Urologii Szpitala Wojewódzkiego w Warszawie, którego byłem ordynatorem.

Doc. Daszkiewicz pracował ze mną od 1962 do 1974 roku, uzyskując specjalizację w urologii w roku 1963 oraz stopień doktora nauk medycznych w 1965 r. W 1967 roku odbył szkolenie w zakresie urologii dziecięcej u prof. Williamsa w Londynie, jako stypendysta British Council.

W 1974 roku obejmuje stanowisko ordynatora Oddziału Urologii Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdrze, który stworzył od podstaw i prowadził do 1980 roku. Największe zainteresowanie wykazywał urologią dziecięcą i dążył do wydzielenia w prowadzonym przez siebie oddziale, pododdziału urologii dziecięcej. Stało się to przyczyną nieporozumień z dyrekcją Zespołu Opieki Zdrowotnej, która sprzeciwiała się Jego zamiarom. Nie znajdując zrozumienia w tej sprawie przenosi się do Instytutu Matki i Dziecka, gdzie obiecywano Mu prowadzenie kliniki urologii dziecięcej. Niestety do powstania jej nigdy nie doszło. Częściowe zaspokojenie zamiłowania do urologii dziecięcej znalazł w konsultacjach chorych w klinikach pediatrycznych w Dziekanowie Leśnym oraz w operowaniu chorych w klinikach Akademii Medycznej przy ulicy Działdowskiej i innych szpitalach dziecięcych w Warszawie.

Doc. Edward Daszkiewicz był Autorem 30 prac naukowych, dotyczących głównie urologii dziecięcej. W latach siedemdziesiątych był autorytetem w operacyjnym leczeniu odpływów pęcherzowo-moczowodowych. Wprowadził własną modyfikację operacji Politano-Leadbettera, która była przedmiotem Jego pracy habilitacyjnej. Tytuł naukowy docenta uzyskał w roku 1976.

Przez szereg lat był sekretarzem Krajowego Zespołu Specjalistycznego w Urologii, przyczyniając się do organizacji i zaopatrzenia w sprzęt placówek urologicznych całego kraju.

Zmarł 30 września 1991 roku. Jestem przekonany, że doc. Edward Daszkiewicz dobrze zasłużył się urologii. Wierzę, że Jego nazwisko nie zginie z kart naszej specjalności.

SPIS PRAC DOC. DR HAB. EDWARDA DASZKIEWICZA

I. Daszkiewicz E.\\\\ Nieprawidłowości żebrowe w obrazie radiologicznym klatki piersiowej. Lekarz Woj., 1956, 9, 960. — 2. Daszkiewicz E.: Zgorzel moszny typu Fourniera. Pol. Tyg. Lek., 1960, R, 15. — 3.

Daszkiewicz E.: Badanie tomograficzne narządu moczowego i jego znaczenie w diagnostyce schorzeń urologicznych. Pamiętnik IX Zjazdu Pol. Urol., Kraków, 1969, 110. — 4. Daszkiewicz E.: Lipomatosis sinus renalis. Pamiętnik X Zjazdu Pol. Tow. Urol., Szczecin, 1966, 445. — 5. Daszkiewicz E.: Urotomografia. Pol. Przeg. Radiol, i Med. Nukl., 1966, 30, 667. — 6. Daszkiewicz E.: Urotomography. Polish Rev. of Radiol, and Nucl. Med 1966, 30, 651. — 7. Daszkiewicz E.: Oderwanie moczowodu w następstwie tępego urazu brzucha. Pol. Przeg. Chir., 1966, 37, 1271. — 8. Daszkiewicz E.: Uchyłek miedniczki nerkowej. Pol. Przeg. Chir., 1966, 38, 403. — 9. Daszkiewicz £.: Sprawozdanie z pobytu szkoleniowego w Brytyjskim Instytucie Urologicznym w Londynie w październiku 1967. Pol. Przeg. Chir., 1969, 41, 608. — 10. Musierowicz A., Daszkiewicz E.: Ileocystoplastyka w leczeniu późnych zmian popromiennych pęcherza moczowego. Pol. Przeg. Chir., R, 22, 1576.

II. Daszkiewicz E., Musierowicz A.: Nerka gąbczasta jedyna. Pol. Przeg. Chir., 1969, 51, 601. — 12.

Daszkiewicz E.: Moczenie moczowodowe mimowolne. Pol. Przeg. Chir., 1969, 41, 555. — 13. Musierowicz A.,

Daszkiewicz E., Klimowicz W., Lorencewicz A.: Ureter retrocavalis. Pol. Przeg. Chir., 1969, 41, 1956. — 14.

Daszkiewicz E.: Urinary tract calculi in children. Int. Urol. Nephrol., 1970, 5, 2. — 15. Chilman A.,

Daszkiewicz E., Giętka M., Stembrowicz K.: Spostrzeżenia nad występowaniem i przebiegiem odpływów pęcherzowo-moczowodowych u niemowląt. Ped. Pol., 1970, 5, 5. — 16. Daszkiewicz E., Zuchowicz K.:

Doniesienie wstępne o pomiarach przepływu przez cewkę i pomiarach oporu cewki. Pol. Przeg. Chir., 1970, 42, 950. — 17. Daszkiewicz £.:Torbiele nerek. Pol. Przeg. Chir., 1971, 43, 1627. — 18. Daszkiewicz E.,

Kowalewska Z.: Przypadek wypadającego ureterocele u 15-dniowej dziewczynki. Pol. Tyg. Lek., 1971, 26, 831. — 19. Daszkiewicz E.: Kamica narządu moczowego u dzieci. Ped. Pol., 1972, 47, 297. — 20. Daszkiewicz E.\\\\ Sprawozdanie z udziału w zjeździe Słowackiego Towarzystwa Urologicznego. Pol. Przeg. Chir., 1973, 45, 1272. 21. Daszkiewicz E.\\\\ Nadpęcherzowe odprowadzenie moczu u dzieci. Pamiętnik Sympozjum Urologicznego, Gdańsk, 1973, 182. — 21. Daszkiewicz E.: Embriologia narządu moczowego. W: Choroby układu moczowego u dzieci, red.: Wyszyńska T., Warszawa, PZWL, 1975. — 22. Daszkiewicz E.\\\\ Wady rozwojowe narządu moczowego. J. w. — 23. Daszkiewicz E.\\\\ Kamica moczowa u dzieci. J. w. — 24. Daszkiewicz E., Musierowicz A.: Nienowotworowy guz pęcherza moczowego. Cystitis cystica. Pol. Tyg. Lek., 1967, 22, 1670. — 25. Daszkiewicz E., Witeska A.: Częstość występowania raka stercza u chorych poddanych prostatektomii. Urol. Pol., 1978, 31, 71. — 26. Daszkiewicz E., Witeska A.: Prostatektomie, powikłania i wyniki. Pol. Przeg. Chir., 1977, 49, 1203. — 27. Daszkiewicz E.: Badania nad leczeniem operacyjnym pierwotnego odpływu pęcherzowo-moczowodowego u dzieci. Pol. Przeg. Chir., 1977, 49, 293. — 28. Daszkiewicz E.: Zaburzenia w oddawaniu moczu u dzieci. Warszawa, PZWL, 1981. — 29. Daszkiewicz E.: Wady układu moczowego u dzieci. Problemy Diagnostyki i Terapii Warszawa, CMKP, 1981. — 30. Daszkiewicz E.: Symptomatologia i diagnostyka chorób chirurgicznych narządu moczowo-płciowego u dzieci. W: Urologia dziecięca, red. Krzeski T., Warszawa, PZWL, 1985.