PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Sprawozdanie z xv zjazdu naukowego polskiego towarzystwa urologicznego
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 1978/31/3.

autorzy

Kazimierz Adamkiewicz

XV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Urologicznego został zorganizowany w Wiśle — Jaworniku w końcu maja 1976 r. Program naukowy Zjazdu został ułożony na 27 i 28 maja, natomiast 29 i 30 maja zostały dodatkowo wypełnione programem turystycznym obej­mującym zwiedzanie Beskidu Śląskiego i Ży­wieckiego, oraz Katowic. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego był prof. dr Jerzy Zieliński, aktualny prezes Zarządu Głównego P.T.U.

Tematyka naukowa obejmowała dwa zagadnienia:

1.Nawrotowa kamica nerkowa,

2.Urologiczne i nefrologiczne leczenie przewlekłej niewydolności nerek.

Zgłoszone referaty dotyczące pierwszego tematu przedstawione zostały w czterech gru­pach, a mianowicie:

a) operacyjne leczenie nawrotowej kamicy nerkowej (15 referatów)

b) zasady chirurgicznego zapobiegania nawrotom kamicy: zakażenie, a nawroty kamicy 18 referatów)

c) metaboliczne i inne, niechirurgiczne zagadnienia związane z nawrotową kamicą (21 referatów)

d) nawrotowa kamica u dzieci (5 referatów)

Dzięki takiemu zestawieniu referatów za­gadnienie nawrotowej kamicy moczowej zos­tało systematycznie i wyczerpująco omówione. Doskonale pomyślane zostało wprowadzenie referatu przygotowanego na polecenie Komi­tetu Organizacyjnego przez doc. dr hab. Jerzego Czopika w oparciu o własne doświadczenie i wyniki ankiet 21 kierowników klinik i oddzia­łów urologicznych w Polsce pt. „Wskazania, technika i wyniki zachowawczych operacji w nawrotowej kamicy nerkowej". W referacie tym został dokonany przegląd stosowanych rodzajów operacji i zależnych od nich wyników.

W licznych referatach z kraju i z zagranicy zostały omówione techniczne zasady chirur­gicznego leczenia i zapobiegania nawrotom kamicy moczowej, oraz rola zakażeń w naw­rotach kamicy moczowej.

Zagadnienie metabolicznych przyczyn na­wrotowej kamicy moczowej omówione zostało w bardzo interesującym referacie prof. dr F. Ko­kota. Po omówieniu zaburzeń gospodarki fos-foranowo-wapniowej, purynowej, kwasu szcza­wiowego i cystyny prof. Kokot stwierdził, że należy zmienić dotychczasowy pogląd na jed­nostkę chorobową określaną mianem kamicy moczowej. Rozpoznanie: „kamica" ma jedynie charakter objawowego określenia istniejącej sytuacji, nie wyjaśnia natomiast przyczyny, która do tego stanu doprowadziła. Prof. Kokot uważa, że ustalenie objawowego rozpoznania t.j. ustalenia wielkości i położenia kamienia nie jest wystarczające, bowiem należy dążyć do ustalenia rodzaju defektu (przyczyny), który spowodował powstanie kamicy.

Rola nadczynności przytarczyc w nawroto­wej kamicy nerkowej została omówiona w re­feracie J. Fricka z Salzburga w oparciu o 96 (!) operacyjnie sprawdzonych przypadków, wśród których w 70—75% kamica nerkowa była wiodącym objawem. W materiale autora ok. 4% przypadków kamicy nerkowej miało jako przyczynę pierwotną nadczynność przytarczyc. W pierwotnej kamicy fosforanowo- względnie szczawianowo-wapniowej odsetek ten docho­dził do 10%, a w nawrotach kamieni fosfora­nowo, lub szczawianowo-wapniowych — na­wet do 25%.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się również wystąpienia doc. H. J. Schneidera z Jeny (NRD) o badaniach składu kamieni moczowych i ich znaczeniu dla zapobiegania nawrotom kamicy moczowej, oraz o organizacji metafilaktyki (zapobiegania nawrotom) kamicy moczowej w NRD. Korzystną formą metafilaktyki okazały się poradnie dyspanzeryjne dla chorych na kamicę działające w NRD od 1967 r.

Drugi dzień obrad (28. V. 76) był poświęcony przewlekłej niewydolności nerkowej i jej uro­logicznemu i nefrologicznemu leczeniu. Pod względem tematycznym referaty te podzielone zostały na pięć grup:

a. O przewlekłej niewydolności nerkowej z przyczyn urologicznych i jej zabiegowym leczeniu (12 referatów)

b. O leczeniu przewlekłej niewydolności nerek (5 referatów)

c. O przewlekłej niewydolności nerek u dzieci (3 referaty)

d. O dializach w leczeniu przewlekłej niewydolności nerek (6 referatów)

e. O przeszczepianiu nerek (4 referaty)

Cennym wkładem w omawiane zagadnienia był referat prof. J. Zielińskiego i doc. A. Szkod-nego wygłoszony przez prof. Zielińskiego: „Operacje urologiczne w leczeniu przewlekłej niewydolności nerek (Zarys problematyki i kazuistyka)". Prof. Zieliński omówił na podstawie własnego doświadczenia najczęściej spotykane typy przypadków, w których głównym wskaza­niem do operacji urologicznej była przewlekła niewydolność nerkowa. Autorzy podjęli próbę ustalenia wskazań i przeciwskazań do tych za­biegów.

W tym dniu obrad, oprócz referatów urolo­gicznych wygłoszonych zostało szereg referatów ze znanych ośrodków nefrołogicznych w Polsce (Poznań, Bytom, Szczecin, Gdańsk) i zagra­nicznych (Francja, RFN), oraz referatów o te­matyce pediatrycznej z ośrodków zajmujących się problematyką nefrologiczno-urologiczną. Na­leży tu podkreślić, że tak duża liczba referatów nefrołogicznych była przedstawiona po raz pierwszy na Zjeździe Polskiego Towarzystwa Urologicznego. Bardzo interesujący i wartoś­ciowy referat wygłosił doc. Z. Twardowski ze Szpitala Górniczego w Bytomiu: „Leczenie powtarzanymi hemodializami przewlekłej nie­wydolności nerek". Ośrodek nefrologiczny w Bytomiu od 1961 r. stosuje hemodializy w przew­lekłej niewydolności nerek i należy do tych oś­rodków w Polsce, które mają najdłuższe ob­serwacje i największe doświadczenie w tym za­kresie. Po raz pierwszy też na Zjeździe Urolo­gów mówiono o hemodializach stosowanych w domu (referat P. Florence i wsp. — Mont-pellier — Francja).

W części poświęconej przeszczepianiu nerek referet główny wygłosił prof. J. Nielubowicz z Warszawy, z ośrodka o największym doświad­czeniu i najlepszych wynikach w tej dziedzinie w Polsce. Referaty z NRD (prof. M. Mebel — z Berlina) i z Czechosłowacji (prof. V. Zvara — z Bratysławy) pozwoliły na poznanie organizacji i wyników w tej dziedzinie w innych krajach oraz na ich porównanie z sytuacją w naszym kraju.

Oceniając ogólnie XV Zjazd Polskiego To­warzystwa Urologicznego w Wiśle, w dniach 27 i 28. V. 1976 r. należy stwierdzić, że program naukowy tego Zjazdu został przygotowany bardzo starannie. Wybrane problemy urolo­giczne zostały omówione przez urologów, a dodatkowo naświetlone i poszerzone przez wybitnych przedstawicieli pokrewnych specjal­ności. Spośród zaproszonych gości z Polski szczególnie cenny wkład wniósł prof. J. Nielu­bowicz, który bardzo jasno przedstawił problemy związane z przeszczepianiem nerek i prof. Fr. Ko­kot, który omówił zaburzenia metaboliczne prowadzące do kamicy moczowej. Udział nefro-logów przyczynił się do wyczerpującego omó­wienia leczenia niewydolności nerkowej hemo­dializami. Aktywny udział w obradach chirur­gów i nefrologów dziecięcych przyczynił się do poszerzenia i pogłębienia omawianej pro­blematyki.

Liczne referaty gości zagranicznych, zarówno z krajów socjalistycznych, zwłaszcza z NRD jak i krajów kapitalistycznych (z Francji, RFN i Szwajcarii) pozwoliły poznać osiągnięcia innych krajów w omawianych dziedzinach.

Ogółem w Zjeździe wzięło udział 260 le­karzy, przeważnie urologów, w tym ponad 50 z zagranicy.

XV Zjazd Polskiego Towarzystwa Urolo­gicznego stał pod względem naukowym i or­ganizacyjnym bardzo wysoko i przyczynił się do bliższego poznania przez szeroki ogół uro­logów omawianych zagadnień. Był on również okazją do nawiązania kontaktów i wymiany doświadczeń z urologami z innych krajów.

Mimo bardzo dużej liczby uczestników i osób towarzyszących organizatorzy przygoto­wali i wypełnili interesujący program towa­rzyski i turystyczny dzięki życzliwej pomocy Przemysłu Węglowego i miejscowych władz.

adres autorów

Klinika Urologiczna Instytutu Chirurgii AM
ul. Prof. Z. Kieturakisa 1
80-742 Gdańsk