PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

KOD: 21 - Sieć naczyniowa moczowo-płciowa w okresie zarodkowym
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2006/59/Suplement 1.

autorzy

Piotr Cieśliński 1, Witold Woźniak 2, Zbigniew Kwias 1
1 Katedra i Klinika Urologii AM w Poznaniu
2 Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej AM w Poznaniu

streszczenie

Wprowadzenie. Rozwój nerki ostatecznej, śródnercza i gonady jest ze sobą ściśle powiązany. Okres zarodkowy charakteryzuje się dużą dynamiką zmian zachodzącą w obrębie tych narządów. Ich właściwy rozwój zależy w dużym stopniu od prawidłowo tworzącego się unaczynienia tętniczego. W dostępnej literaturze istnieje sporo nieścisłości dotyczących powstawania tętnic do nerki ostatecznej, śródnercza i gonady.
Cel pracy. Ocena zewnętrznego unaczynienia tętniczego nerki ostatecznej, śródnercza i gonady w okresie zarodkowym.
Materiał i metody. Badania przeprowadzono na martwych zarodkach ludzkich w stadiach rozwojowych od 13 do 23, co odpowiadało wiekowi w dniach postowulacyjnych od 32 do 56 dnia. Materiał pochodził z kolekcji Katedry i Zakładu Anatomii Prawidłowej. Wiek zarodków ustalany był na podstawie międzynarodowych kryteriów stadiów rozwojowych. Zarodki były zatapiane w całości w paraplaście i krojone w trzech płaszczyznach (strzałkowej, poziomej lub czołowej). Skrawki grubości 5 i 10 mm barwione były według rutynowych metod histologicznych oraz impregnowane solami srebra.
Wyniki. Bliskie stosunki topograficzne nerki ostatecznej, śródnercza i gonady łączy również wspólne unaczynienie tętnicze. Już od początku rozwoju tych narządów wyraźnie widoczna jest wspólna sieć moczowo-płciowa, otaczająca wyżej wymienione narządy. Jest ona utworzona przez gałęzie tętnicze odchodzące bezpośrednio od aorty brzusznej oraz przez odgałęzienia tętnic śródnerczowych.
Wnioski. Sieć tętnicza moczowo-płciowa pełni w okresie zarodkowym bardzo ważną rolę w unaczynieniu trzech ważnych, ściśle powiązanych topograficznie narządów, jakimi są: nerka ostateczna, śródnercze i gonada. Do końca siódmego tygodnia okresu zarodkowego jest ona źródłem krwi tętniczej dla nerki ostatecznej. Jej prawidłowy rozwój warunkuje kształtowanie się właściwych tętnic nerkowych.