PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Wycięcie pęcherza moczowego z powodu zezłośliwienia brodawczaków po 15 latach skutecznego leczenia brodawczakowatości pęcherza elektrokoagulacją
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 1978/31/3.

autorzy

Władysław Lejawka
Oddział Urologiczny Szpitala Miejskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim
Ordynator: dr med. W. Lejawka

streszczenie

Autor przedstawia przypadek chorej z brodawczakowatością pęcherza moczowego skutecznie leczonej przez 15 lat okresową elektrokoagulacją endoskopową brodaw­czaków. Po 15 latach wystąpiło zezłośliwienie brodawczaków. W 70 roku życia chorej wycięto pęcherz i wszczepiono moczowody do prostnicy sposobem Goodwina z wynikiem pomyślnym.

Przedstawiamy chorą, którą przez 15 lat leczyliśmy skutecznie okresową elektrokoagulacją brodawczaków. Ostatecznie chorej w 70 roku życia wycięliśmy pęcherz i wszczepiliśmy moczowody do prostnicy z powodu zezłośliwienia brodawczakowatości.

Chora W. O. lat 70 (nr hist. chor. 13562/ 352/75) została przyjęta po raz wtóry do Oddz. Urol. w Ostrowcu w dniu 14. X. 1975 r. Od 15 lat leczy się z powodu brodawczakowatości pęcherza moczowego. Do roku 1965 przez 5 lat chora miała wielokrotnie wykonywaną elektrokoagulację brodawczaków w Oddz. Urol. Szpitala Woj. w Kielcach. Od roku 1965 tj. od momentu powstania Od­działu Urol. w Ostrowcu, przez 10 lat chorej wielokrotnie wykonywano elektrokoagulację brodawczaków w naszym oddziale.

Każdorazowe badanie histopatologiczne wy­cinków wykazywało obecność papilloma uro­theliale. W ciągu ostatnich 3 lat nawroty brodawczaków były coraz częstsze i liczniejsze, kosmki brodawczaków coraz krótsze, a szypuły krótsze i szersze. Podczas kolejnego pobytu w Oddz. Urol. w październiku 1974 r. badanie histopat. pobranych wycinków wykazało obec­ność Papilloma urotheliale malignum. Chorej zaproponowano wycięcie pęcherza moczowego. Jednakże na proponowaną operację chora nie wyraziła zgody. Wykonano więc kolejną elektro­koagulację.

W dniu 14. X. 1975 r. chora ponownie zos­tała przyjęta do Oddziału Urol. w Ostrowcu z powodu kolejnej wznowy brodawczaków. Skarżyła się na duszność, okresowy krwiomocz, częstomocz i bóle nad spojeniem łonowym. Badaniem przedmiotowym z odchyleń od normy stwierdzono: skórę bladą, tkankę podskórną zanikła, klatkę piersiową rozedmową. Wypuk nad polami płucnymi nadmiernie jawny, szmer oddechowy pęcherzykowy osłabiony, tony serca ciche głuche, miarowe. Bolesność przy ucisku nad spojeniem łonowym. Usztywnienie z przy-kurczem w stawie biodrowym lewym wybitnie utrudniające wykonywanie elektrokoagulacji przez cystoskop. Badanie ginekologiczne wy­kazało zanik starczy sromu, pochwy i macicy. Bolesność pęcherza przy ucisku. Guzów w pę­cherzu nie wyczuwano. Wziernikowaniem pę­cherza stwierdzono w szczycie pęcherza, na ścianie tylnej, lewej, w okolicy trójkąta i szyi liczne brodawczaki o krótkich grubych kosmy­kach, niektóre osadzone na szerokiej podstawie. U podstawy obrzęk śluzówki pęcherza. Uro­grafia wykazała skrzywienie boczne kręgosłupa lędźwiowego. Prawidłową czynność nerki lewej. Mierne poszerzenie kielichów miedniczki i mo­czowodu prawego. Zdjęcie klatki piersiowej rozedmę płuc, zmiany włókniste w szczycie pra­wym. EKG niewydolność naczyń wieńcowych. Kolejne badanie histopat. pobranych wycinków wykazało obecność Carcinoma urotheliale pa­pillare. (Prac. Histopat. w Radomiu, Kierownik dr med. W. Hański).

Chorej ponownie zaproponowano wycięcie pęcherza moczowego. Tym razem uzyskano zgodę. W dniu 23. X. 1975 r. chorej wykonano wycięcie pęcherza i wszczepienie moczowodów do prostnicy sposobem Goodwina. Przebieg pooperacyjny bez powikłań. W 3 tygodniu po operacji wypisana do domu w stanie dobrym. W 1/2 roku po operacji czuje się dobrze, mocz oddaje 3—4 razy na dobę w tym 1 raz w nocy. Zarówno w dzień jak i w nocy mocz trzyma dobrze. Stan ogólny chorej bardzo dobry. Kontrolna urografia wykazała dobrą czynność obu nerek. Przedoperacyjne poszerzenie mied­niczki i kielichów nerki prawej cofnęło się prawie całkowicie. Poziom mocznika w suro­wicy 50 mg%, kreatyniny 1,3 mg%, poziom sodu 134 mEg/1, chlorków 103 mEg/1, po­tasu 4,1 mEg/1. Analiza moczu: Odczyn za­sadowy, cg, 1013, B (—), C (—), L. pojed. w polu widz. Morfologia krwi: Hb. 12g%, E. 3 876 000, L. 6400. Chora z wyniku operacji bardzo zadowolona.

Omówienie

Chorą przedstawiamy jako przy­kład, że cierpliwa elektrokoagulacja nawet w złych warunkach z powodu przykurczu w stawie biodrowym, mo­że być skutecznym sposobem leczenia brodawczakowatości pęcherza przez wiele lat, a gdy zajdzie uzasadniona potrzeba pęcherz można wyciąć z wy­nikiem pomyślnym.

piśmiennictwo

  1. Kalbarczyk W.: Proresid (SP-I i SP-G) w leczeniu brodawczaków i raków pęcherza moczowego. Pam. XI Zjazdu P.T.U. w Łodzi 1970, 173.
  2. Ljunggren E.: I Konferencja Okrągłego Stołu. Pam. XI Zjazdu P.T.U. w Łodzi 1970, 127.
  3. Lorenz T.: I Konferencja Okrągłego Stołu. Pam. XI Zjazdu P.T.U. w Łodzi 1970, 127.
  4. Mazurek L.J.: Rak pęcherza moczowego. Pam. Xl Zjazdu P.T.U. w Łodzi 1970, 40.
  5. Meyza J.: Chemioterapia raka pęcherza. Pam. XI Zjazdu P.T.U. w Łodzi 1970, 61.
  6. Modelski W.: I Konferencja Okrągłego Stołu. Pam. XI Zjazdu P.T.U. w Łodzi 1970, 128.
  7. Wojewski A.: I Konferencja Okrągłego Stołu. Pam. XI Zjazdu P.T.U. w Łodzi 1970, 128.
  8. Weso­łowski S.: I Konferencja Okrągłego stołu. Pam. XI Zjazdu P.T.U. w Łodzi 1970, 127.
  9. Zieliński J.: I Konferencja Okrągłego Stołu. Pam. XI Zjazdu P.T.U. w Łodzi 1970, 126.
  10. Zieliński J.: I Konferencja Okrągłego stołu. Pam. XI Zjazdu P.T.U. w Łodzi 1970, 129.

adres autorów

ul. Mickiewicza 16/23
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski